چالش های اخلاقی جدید در مدیریت دولتی در حال تحول

چالش های اخلاقی جدید در مدیریت دولتی در حال تحول

نویسنده: جوا بیاهیم؛ باربارا نیوز

ترجمه: دکترمهدی ایران نژادپاریزی، سیروس پناهی

چکیده:                                                                                         

اخلاق مدیریتی، امروزه به یک مسئله مهم پژوهشی تبدیل شده است. پارادیم های "مدیریت دولتی نوین" و "بازآفرینی دولت"، ضمن آنکه تحول بسیار مهمی در پارامترها و مفاهیم نقش مدیریت دولتی فراهم آورده است. جایگاه ضروری و مهمی را نیز در زمینه اخلاقیات دارند.

 

دریافت اصل مقاله از اینجا

فصلنامه مدیریت و توسعه، ویژه نامه گزیده مدیریت دولتی، دوره اول، شماره سوم، پاییز ١٣٨۴

/ 0 نظر / 13 بازدید