نقش روابط عمومی در تقویت سرمایه اجتماعی


با اینکه خداوند انسان را پدیده‌ای با احساس و عواطف انسانی خلق کرده است معذالک شرایط تربیتی، اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی و بویژه سیاسی باعث می‌شود که انسانها در محیط‌های خرد و کلان زندگی خود از میزان متفاوتی ارتباط، همبستگی و اعتماد متقابل برخوردار باشند.

مسلماً عوامل متعددی می‌تواند در تقویت یا تضعیف این سرمایه ارزشمند تأثیر داشته باشد. در این نگارش سعی بر آن است نقش روابط عمومی در تقویت این پدیده اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد و ادعا شود که روابط عمومی‌ها می‌توانند در تقویت سرمایه اجتماعی سازمانها، جامعه و حتی روابط عمومی بین المللی مؤثر باشند.

همانگونه که کارشناسان روابط عمومی ادعا می‌کنند، روابط عمومی هرسازمان در عین حال که موظف است در راستای توفیق و اجرای مأموریت و وظایف سازمان خود تلاش نماید، به خواست‌های کارکنان سازمان مربوطه و ارباب رجوع سازمان نیز توجه ویژه داشته و در واقع سمت‌گیری خاص در جهت دستیابی به تأمین حقوق حقه طرفین یعنی کارکنان و مدیریت، از یک سو و جامعه و سازمان را از سوی دیگر، تلاش نمایند. که البته این نقش، روابط عمومی را در مقایسه با سایر حوزه‌های وظیفه‌ای سازمانها متمایز می‌کند.

توجه و تأکید بر عدالت اجتماعی و رعایت حقوق کارکنان سازمان و مردم خارج سازمان وظیفه‌ای است که روابط عمومی را قادر می‌سازد که نه تنها ارتباط، اعتماد و اتصال کارکنان درون سازمان را برقرار نماید بلکه موجب تقویت همین ارتباطات با مردم خارج از سازمان گردد.

نکته دیگری که مورد توجه و تحلیل این نگارش قرار گرفته است نقش ارتباطات بازاریابی بعنوان حوزه‌ای از روابط عمومی سازمان می‌باشد که این نقش به دلیل وظیفه تبلیغاتی که واحدهای بازاریابی بعهده دارند و در واحدهای کسب و کار عمدتاً به دنبال فروش کالاها و خدمات سازمانها به مشتریان می‌باشند، همسو کردن فعالیت‌های بازاریابی با روابط عمومی سازمانها بویژه در سطوح کلان و دولت بسیار حائز اهمیت است که اصطلاحاً به آن بازاریابی کلان می‌نامند.

تأکید این نگارش علاوه بر جلب توجه مدیران ارشد سازمانها بر اهمیت سرمایه اجتماعی سازمانها، یادآوری اهمیت سرمایه اجتماعی در سطح ملی به مسئولین دستگاه‌های بزرگ دولتی و تقویت این سرمایه استراتژیک ملی و حتی فراملی است. بنابراین مدیریت با نگرش استراتژیک باید در این حوزه اعمال شود.

لازم به ذکر است که نقش اخلاقی – اجتماعی روابط عمومی همیشه در متون مربوطه مورد تأکید بوده است. بنابراین توجه و تأکید براین نقش در تقویت سرمایه اجتماعی مقوله‌ای کاملاً طبیعی است. با این وصف سعی شده است ضمن معرفی نظریه‌های چندی در زمینه سرمایه اجتماعی در سازمان و در جامعه، به نقش روابط عمومی و همچنین ارتباطات تبلیغاتی بازاریابی، که نقش آنها ایجاد ذهنیتی (Image) ارزنده از سازمان است و ارتباطات بازاریابی همین رسالت را برای شناساندن کالاها و خدمات سازمان داراست بپردازد.

   باعنایت به مقدمه مختصر فوق‌الذکر به معرفی تعاریف سرمایه اجتماعی، تعاریف و نقش روابط عمومی و همچنین روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی که در این حوزه بحث برانگیزتر است، پرداخته شده است.

 

معرفی سرمایه اجتماعی:

موضوع سرمایه اجتماعی مطلب جدیدی نیست زیرا یکی از ویژگی‌های انسان اجتماعی بودن و اجتماعی زندگی کردن اوست. بنابراین موضوعاً تازگی ندارد. معهذا مطرح شدن آن بعنوان یک موضوع علمی و آکادمیک در دانشگاه‌ها و تلقی آن بعنوان سرمایه‌ای ارزنده‌تر و برتر از سرمایه اقتصادی و حتی انسانی، قدمت زیادی ندارد.

شاید بتوان ادعا نمود که سرمایه اجتماعی اولین بار در حوزه اقتصاد سیاسی در دوره روشنگری (enlightenment) اسکاتلند مطرح گردید. ادموند بورک[1] ادعا کرده بود که بازارها بدون داشتن هنجارهای متمدنانه و روحیه اخلاقی نمی‌توانند بخوبی عمل کنند. دیوید هیوم، از سوی دیگر ادعا کرده است که اخلاق، همدردی و تشریک مساعی خواه ناخواه در بازارهای کسب و کار به تدریج بوجود می‌آید که این دیدگاه در مقابل دیدگاه بورک می‌باشد. آدام اسمیت جایگاهی بین دو عقیده فوق را معرفی نموده و او ادعا کرده است که مردم معمولاً منافع خود را در چارچوب یک اخلاق انسانی دنبال می‌کند ولی در عین حال پشتیبانی‌های دولت از طریق وضع قوانین و مقررات اجتماعی و کمک مراجع مذهبی از طریق هدایت مردم در چارچوب معنویات و اخلاق، ایجاد هبستگی‌ها و رعایت اخلاق در کسب و کار را تقویت می‌کند.

صرفنظر از تاریخ ورود این مفهوم در حوزه جامعه‌شناسی، اقتصاد و در سالهای اخیر در دانش مدیریت که زمینه‌های مختلف آنرا به دورکهایم، ماکس وبر و مارکس ارتباط می‌دهند. این مفهوم بعنوان یک پدیده حائز اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.

گفته شده است که واژه سرمایه اجتماعی در مفهومی که در حال حاضر مطرح می‌باشد برای اولین بار در سال 1916 میلادی توسط هانیفون با توصیف زیر مطرح گردید.

« آن دسته از دارائی‌هائی که مهمترین بخش زندگی مردم را تشکیل می‌دهد


عبارتند از: حسن نیت (good will) همکاری (fellowship)
همدردی
(sympathy) و تعاملات اجتماعی (social intercourse) ‌»

بین افراد و خانواده‌هایی که ایجادکننده یک واحد اجتماعی هستند[2] در مفهوم فوق حداقل در 60 سال گذشته کمتر سرمایه اجتماعی با اهمیتی که این روزها در مورد آن صحبت می‌شود بکار گرفته شده است.

صرفنظر از سابقه بکارگیری واژه سرمایه اجتماعی در متون مختلف علمی، اولین تعریف سیستماتیک سرمایه اجتماعی را می‌توان به بورد و (1985) نسبت داد که در تحقیقی پیرامون رابطه بین: سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی در شاگردان مدارس آمریکا و بعد از آن مطالعه‌ای که توسط پوتمن در ایتالیا در سال 1993 در زمینه ارتباط سرمایه اجتماعی و انجمن‌های دمکراتیک انجام گرفت، ادامه یافت و به تدریج مقالات متعدد در نشریه‌های مرتبط خودنمایی نمود.

برای سرمایه اجتماعی تعاریف متعددی عنوان شده است که در عین حال که همه تعاریف مفهومی مشابه دارند ولی تعبیرات متفاوت از آن شده است. تفاوت مفهومی سرمایه اجتماعی عمدتاً مرتبط به رویکردی است که هر نویسنده انتخاب نموده است. بطور نمونه:

1.      در متون اقتصادی بعضی تأکید بر انگیزه‌های انسان در تعامل با دیگران و خارج از صرفاً منافع شخصی ارائه شده است. در حالیکه بعضی از رویکردهای دیگر نقش دستگاه‌های رسمی و غیررسمی را مؤثرتر دانسته‌اند.

2.      از دیدگاه علوم سیاسی نقش دستگاه‌ها و انجمن‌های سیاسی در شکل‌گیری هنجارهای اجتماعی و رفتار انسان مورد تأکید است.

3.      از جایگاه ادبیات جامعه‌شناسی به شرایط اجتماعی انسان و ارتباطات اجتماعی نظیر اعتماد ارتباط شهروندانه و مسئولانه در شبکه‌های اجتماعی، تأکید می‌شود.

4.      و بالاخره در ادبیات مردم شناسی به خاصیت طبیعی و بیولوژیکی انسان در تمایل به گرایش جمعی توجه می‌گردد. اما با این همه وجوه مشترکی در مفهوم سرمایه اجتماعی برای همه دیسیپلین‌های علمی وجود دارد و آن اینکه:

« در حالیکه سرمایه اقتصادی مردم در بانک‌ها و در حساب‌های بانکی آنهاست، سرمایه انسانی در درون مغزهای انسان‌ها، سرمایه اجتماعی در ساختار و روابط اجتماعی نهفته است و زمانی به سرمایه اجتماعی دسترسی پیدا می‌شود که فرد با دیگران ارتباط داشته و آن دیگرانند و نه خود فرد که منشاء واقعی سرمایه و مزایا هستند. »[3]

 

هنجار اجتماعی در یک جمع می‌تواند شامل رفتارهائی که معرف صداقت، اطاعت از قانون، اخلاق کاری، احترام به اشخاص مسن، تحمل و پذیرش تفاوت‌ها و کمک به افراد نیازمند است، باشد. آثار هنجارهای اجتماعی بصورت پرداخت به موقع بدهی و قبوض آب و برق و غیره، در فضاهائی که نسبتاً شلوغ است داشتن تحمل و حوصله، برگرداندن اشیائی که ممکن است دیگران گم کرده یا در محلی جا گذاشته باشند و یا جای خود را در قطار و اتوبوس به افراد مسن دادن و مؤدب بودن در مقابل آنها، متجلی می‌شود که البته هیچیک از اینگونه خصوصیات در جائی نوشته نشده است بلکه این ویژگی‌های نانوشته هنجارهای اجتماعی هستند. مسلماً اینگونه هنجارهای اجتماعی همکاری و تعاون را در جوامع کوچک و بزرگ تقویت می‌کند.

شبکه‌های اجتماعی که عبارتند از افراد بهم پیوسته در یک گروه که دارای وجوهی مشترک هستند و تبعاً یکی از ویژگی‌های سرمایه اجتماعی به حساب می‌آیند، تعریف می‌شود.

اعتماد نیز که عبارتست از سطح اطمینان مردم نسبت به گفته‌های یکدیگر و عمل کردن مطابق گفته‌ها و بالاخره اتصال عاطفی و عملکردی گروهی از مردم به یکدیگر شاخص‌های دیگر معرف سرمایه اجتماعی هستند.

سرمایه اجتماعی با تعاریفی که از آن ارائه گردید در سطوح مختلف ایجاد می‌شود:

1.      سطح بین فردی

2.      سطح گروه که بصورت شبکه در می‌اید

3.      سطح سازمان

4.      سطح ملی

5.      و سطح جهانی


 

در هریک از سطوح فوق ایجاد سرمایه اجتماعی نوعی پتانسیل برای افراد بوجود می‌آورد که حتی ارزش و آثار اقتصادی آن نیز قابل ملاحظه می‌باشد.[4]

آنچه که نگارنده از تعاریف متعدد ارائه شده استنباط نموده است را در چارچوب یک فرآیند ساده بصورت زیر عنوان می‌نماید.

سرمایه اجتماعی فرآیندی است که از ارتباطات بین افراد آغاز و به اعتماد متقابل بین آنها و بالاخره بر همبستگی و اتصال عاطفی و احساسی افراد به یکدیگر منتهی می‌شود. در این فرآیند که در نمودار 1 نشان داده شده، سرعت شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و عمق همبستگی‌های متقابل در سه حوزه ذکر شده متفاوت است.


 

مسئولیت اجتماعی سازمانها و روابط عمومی:

سازمانها سیستم‌های بازی هستند که اجباراً وابسته به محیط اطراف خود می‌باشند. این وابستگی ایجاب می‌کند که سازمانها به نگرش و توقعات جامعه توجه نمایند. مسلماً این ویژگی مربوط به همه سازمانهاست. سازمانهای کسب و کار، مدارس، بیمارستان‌ها و بویژه سازمانهای دولتی که مسئولیت کنترل و تنظیم رفتار جامعه را دارند. سازمانها باید به نحوی نسبت به جامعه پاسخگو باشند که البته مسئولیت اجتماعی سازمانها و تأکید بر اخلاق حرفه‌ای با توسعه جوامع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

متأسفانه برداشت جوامع نسبت به سازمانهای کسب و کار در سالهای اخیر نسبت به گذشته منفی‌تر شده است و بدون شک نارضایتی جوامع دنیا بویژه کشورهای رشد یافته اقتصادی حاکی از کاهش احساس مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست که مسلماً اثر کاملاً منفی بر سرمایه اجتماعی در این جوامع گذاشته است. به تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی در جوامع قبلی، تقریباً تمام جهان به مراتب بیشتر از زمان حال می‌باشد که دلائل متعددی از لحاظ جامعه‌شناسی موجب آن شده است.

مشکلات موجود و تحولات اجتماعی باعث شده است که جوامع نسبت به گذشته از سازمانها مسئولیت بیشتری ‌طلب کنند و به تعبیر صاحب نظران سرشناس از جمله کاست و روزنویگ[5]، به نظر می‌رسد که جامعه قانون بازی خود را نسبت به سازمانهای کسب و کار عوض کرده است و دیگر موفقیت سازمانها با عملکرد اقتصادی آنها اندازه‌گیری نمی‌شود بلکه توقع جوامع از سازمانها پاسخگویی به مشکلات اجتماعی در کنار سودآوری که تبعاً یک نوع سودآوری پایدار را افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانها در تغییر نگرش از مدل‌های اقتصادی به مدل‌های اقتصاد اجتماعی ناشی ‌شده است. تأکید محوری مدل‌های اقتصادی به نکاتی نظیر کسب حداکثر سود و منافع و تأمین منافع صاحبان سرمایه می‌باشد و نقش کمرنگی برای دولت و نظارت دولت قائل است و عمدتاً نگرش به سازمانهای کسب و کار بعنوان سیستم‌های بسته شود. در مقابل، مدل اقتصادی اجتماعی جنبه‌هائی نظیر کیفیت زندگی، حفظ و حراست ذخائر، تأمین نظر جامعه، دخالت مؤثر دولت و سازمان‌های کسب و کار را همچون یک سیستم باز مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

تأکید مسئولیت اجتماعی سازمانها برخود کنترلی سازمانها نسبت به رفتارهای مرتبط با جامعه است و کنترل‌های خارج از سازمان را مقوله‌ای جدا از مسئولیت اجتماعی سازمانها تلقی می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی یک امر داوطلبانه به حساب می‌آید و نه یک امر اجباری که از خارج سازمان به سازمان تحمیل شود چه در آنصورت کنترل قانونی تلقی می‌شود.

البته در مورد مسئولیت اجتماعی نظریه‌های متفاوت وجود دارد که طرح آنها در این نگارش نمی‌گنجد آنچه که قابل طرح و در حوصله این نگارش به حساب می‌آید این است که چه حوزه‌ای از سازمانها در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی می‌تواند مؤثر واقع شوند و یا بهتر بگوئیم باید این وظیفه اصلی را بعهده بگیرند.

همانگونه که در ادامه بحث و در معرفی مأموریت و رسالت روابط عمومی توضیح داده شده به دلائل متعدد می‌توان این توقع را از واحد روابط عمومی سازمانها داشت و بهمین جهت به توضیح مختصری در این مورد پرداخته شده است.

 

روابط عمومی مهمترین محور تقویت کننده سرمایه اجتماعی:

قبل از پرداختن به نقش روابط عمومی در تقویت سرمایه اجتماعی در سازمانها و جامعه، بعلت اینکه حوزه ارتباطات روابط عمومی با ارتباطات بازاریابی سازمانها وجوه مشترکی وجود دارد، لازم است به جایگاه و نقش این دو وظیفه سازمانی و مرتبط بودن فعالیتهایشان مختصراً اشاره شود.

بعقیده نرمن هارت، ابهامات قابل ملاحظه‌ای در مورد نقش یا نقش‌های روابط عمومی و تبلیغات در حوزه بازاریابی شرکت‌ها و سازمانهای کسب و کار وجود دارد و این ابهامات عمدتاً ناشی از تعاریفی است که از روابط عمومی شده است. از جمله تعریفی که انجمن روابط عمومی (Institute of Public Relations) بشرح زیر ارائه نموده این که:

روابط عمومی در عمل عبارت است از تلاش برنامه‌ریزی شده و پایدار به منظور ایجاد و حفظ حسن نیت (goodwill) و تفاهم متقابل بین سازمان و مردم ذینفع آن[6](Its Publics)

مسلماً موفقیت و دستیابی به چنین اهدافی میدان وسیعی از ارسال و دریافت پیام‌های دامنه‌داری را از طریق کانال‌های مناسب برای اشخاص و گروه‌های متعدد ذینفع سازمان را شامل می‌شود.

علیرغم تعریف شفاف و مشخصی که در بالا ارائه گردید، اغلب مسئولین روابط عمومی و مدیران ارشد سازمانها، روابط عمومی را در عمل چیزی جز یک کار تشریفاتی و مطبوعاتی و ابزار اطلاع رسانی نمی‌شناسند و اغلب در وظایف روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی در سازمانها ابهاماتی را ایجاد می‌کند.

جائی که عمدتاً باعث شبه در وظایف روابط عمومی و بازاریابی می‌گردد، نزدیک بودن نقش تبلیغات بازاریابی و ارتباطات رسانه‌ای است که تقریباً هردو از ابزارهای مشابه استفاده می‌نمایند و این ابزارها در تحقق اهداف بازاریابی و اهداف روابط عمومی نقش مستقیم دارند ولی لازمه رسالت این دو نوع ارتباط کاملاً مشخص شود.

 مطرح شدن مدیریت روابط عمومی بعنوان یک وظیفه سازمانی بعنوان بخشی از مدیریت سازمانها مبحث نسبتاً جوانی است که بصورت یک حوزه تخصصی از بعد از جنگ جهانی دوم و عمدتاً در شرکتهای بزرگ خودنمائی نموده است.

با اینکه حضور این حوزه از وظایف مدیریت در نمودارهای سازمانی تقریباً عمومی شده است ولی در مورد ارتباط این حوزه در سازمانها با وظایف دیگر سازمان بویژه در دو مقوله: مدیریت منابع انسانی و روابط کار و بازاریابی تداخلات و تعاملات متعدد وجود دارد و این تداخل‌ها اغلب ابهاماتی در مورد وظایف روابط عمومی در سازمانها بوجود آورده است که شاید ضروری باشد هم از لحاظ تئوریک و هم در عمل، نقش روابط عمومی در سازمانها روشنتر مشخص گردد.

همانگونه که اشاره شد بیشترین ابهام در مورد ارتباط روابط عمومی و بازاریابی، تا جائی است که بعضاً و یا حداقل در گذشته روابط عمومی صرفاً بعنوان یک عامل اطلاع رسانی سازمان و تبلیغات سازمانی تلقی می‌شد که عمدتاً این ‌گونه تبلیغات بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در راستای تبلیغات و معرفی کالاها و خدمات سازمانها اعم از سازمانهای دولتی، خصوصی و حتی تعاونی قرار می‌گرفت و تبعاً با این نگرش روابط عمومی یک ابزار مؤثر بازاریابی بویژه در حوزه یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، یعنی اقدامات افزایش فروش (Promotion) تلقی می‌شد.

در این نگارش تأکید بر این نکته است که روابط عمومی و بازاریابی هردو از حوزه‌های ضروری برای سازمانهای مدرن امروزی هستند. مدیران بازاریابی مسئولیت تشخیص و توسعه بازارهای ممکن برای کالا و خدمات سازمانها را بعهده دارند. بنابراین وظیفه، مدیران بازاریابی برنامه‌ریزی ارتباطات بازاریابی (Marketing Communication) و نظارت مستقیم بر آن است و تلاش می‌کنند میزان تقاضای لازم را برای کالاها و خدمات سازمان  بوجود آورند و آنرا  تداوم ببخشند و از این راه ذهنیت محبوبی برای کالاها و خدمات سازمانها در جامعه بوجود آورند.

از سوی دیگر مدیران روابط عمومی برنامه‌های ارتباطات سازمان را با مردم (Publics) عهده‌دار هستند. که عبارتند از: گروه‌هائی از مردم که در مقابل آثار سازمانها بر آنها و یا آثار رفتار آنها بر سازمانها، از خود عمل و یا عکس‌العمل نشان می‌دهند.

با اینکه در بازاریابی به بازاریابی داخلی و بازاریابی خارجی اشاره شده است و تأکید بر بازار داخلی رضایت مشتری داخلی یعنی کارکنان است اما هدف عمده بازاریابی، مصرف کنندگان کالاها و یا خدمات در بازار بیرون سازمانهای مربوطه می‌باشد. در حالیکه هدف روابط عمومی کلیه افراد ذینفع سازمان است. از جمله: کارکنان سازمان، محیط محلی اطراف سازمانها، سهامداران، دولت و یا در تعبیر جهانی شدن دولت‌ها، تدارک کنندگان، بالاخره مصرف کنندگان. بنابراین لازم به ذکر است که در عین حال که بخشی از ارتباطات بازاریابی توسط روابط عمومی ممکن است انجام شود ولی نباید روابط عمومی را زیرمجموعه‌ای از بازاریابی تلقی نمود و از آن مهمتر، روابط عمومی را بعنوان عامل برگزارکننده جشن‌ها و مراسم سازمانها انگاشت. در آن صورت است که روابط عمومی از نقش استراتژی

/ 1 نظر / 32 بازدید
شاپرك

سلام دوست من وب خوبي داري و مطالبتم جالبن. گفتم حالا كه تا اينجا اومدم بد نيست ازت دعوت كنم كه يه سر هم به من بزني. مطالبي تو وبلاگم دارم كه حتما به دردت مي خوره. اگه دوست داشتي مي تونيم با هم تبادل لينك هم كنيم. منو با اسم طراحي و گرافيك شاپرك لينك كن و بهم خبر بده تا منم لينكت كنم. منتظرتم