دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال 1393

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانیدانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی دانلود 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی دانلود 1103 - سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود 1104 - مجموعه زبان عربی دانلود 1105 - مجموعه علوم اقتصادی دانلود 1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانلود 1107 - مجموعه تاریخ دانلود 1108 - مجموعه علوم اجتماعی دانلود 1109 - فرهنگ وزبان های باستانی دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه 1110 - مجموعه زبان شناسی دانلود 1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1 دانلود 1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2 دانلود 1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3 دانلود 1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4 دانلود 1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5 دانلود 1116 - مجموعه فلسفه دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1117 - مجموعه علوم تربیتی /1 دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1118 - مجموعه علوم تربیتی /2 دانلود 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی دانلود 1120 - مجموعه زبان فرانسه دانلود 1121 - مجموعه زبان انگلیسی دانلود 1122 - مجموعه زبان روسی دانلود 1123 - مجموعه علوم تربیتی /3 دانلود 1124 - مجموعه زبان المانی دانلود 1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه 1126 - مجموعه حقوق دانلود 1127 - مجموعه ایرانشناسی دانلود 1129 - زبان وادبیات اردو دانلود 1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل دانلود 1131 - مجموعه مطالعات جهان دانلود 1132 - مجموعه باستان شناسی دانلود 1133 - مجموعه روانشناسی دانلود 1134 - مجموعه حسابداری دانلود 1137 - مطالعات زنان دانلود 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دانلود 1139 - مددکاری اجتماعی دانلود 1140 - پژوهش علوم اجتماعی دانلود 1142 - مجموعه مدیریت دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1146 - مجموعه محیطزیست دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1148 - مجموعه مدیریت اجرایی دانلود 1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی دانلود 1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک دانلود 1155 - اطلاعات استراتژیک دانلود 1156 - اماد دانلود 1157 - مدیریت بحران دانلود 1201 - مجموعه علوم زمین دانلود 1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1203 - مجموعه شیمی دانلود 1204 - مجموعه فیزیک دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1205 - مجموعه فوتونیک دانلود 1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی دانلود 1207 - اماروکاربردها دانلود 1208 - ریاضیات وکاربردها دانلود 1209 - مجموعه علوم کامپیوتر دانلود 1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی دانلود 1214 - زیست شناسی -علوم جانوری دانلود 1215 - محیطزیست دریا دانلود 1216 - مجموعه زیست شناسی دریا دانلود 1217 - علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/ دانلود 1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم دانلود 1219 - مجموعه علوم شناختی دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1251 - مجموعه مهندسی برق دانلود 1253 - مجموعه مهندسی نفت دانلود 1255 - مجموعه مهندسی پلیمر دانلود 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی دانلود 1257 - مهندسی شیمی دانلود 1259 - مجموعه مهندسی صنایع دانلود 1260 - مهندسی صنایع دانلود 1262 - مدیریت درسوانح طبیعی دانلود 1263 - مهندسی نقشه برداری دانلود 1264 - مجموعه مهندسی عمران دانلود 1266 - مجموعه دریانوردی دانلود 1267 - مجموعه مهندسی مکانیک دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1268 - مجموعه مهندسی معدن دانلود 1272 - مجموعه مهندسی مواد دانلود 1273 - نانوفناوری -نانومواد دانلود 1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر دانلود 1279 - مجموعه مهندسی هوافضا دانلود 1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی دانلود 1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف دانلود 1285 - مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی دانلود 1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ دانلود 1287 - مهندسی طراحی محیطزیست دانلود 1288 - مدیریت نساجی دانلود 1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز دانلود 1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت دانلود 1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی دانلود 1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست دانلود 1294 - مجموعه ایمنی صنعتی دانلود 1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری دانلود 1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب دانلود 1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات دانلود 1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی دانلود 1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی دانلود 1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی دانلود 1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری دانلود 1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک دانلود 1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور دانلود 1310 - مهندسی تولیدات گیاهی دانلود 1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات دانلود 1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب دانلود 1313 - مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی دانلود 1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی دانلود 1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی دانلود 1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست دانلود 1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانلود 1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان دانلود 1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانلود 1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی دانلود 1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی دانلود 1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی دانلود 1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز دانلود 1327 - مدیریت کشاورزی دانلود 1328 - مهندسی فضای سبز دانلود 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری دانلود 1351 - طراحی شهری دانلود 1352 - مجموعه معماری دانلود 1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی دانلود 1356 - نمایش عروسکی دانلود 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما دانلود 1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی دانلود 1360 - مجموعه هنرهای موسیقی دانلود 1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری دانلود 1362 - طراحی صنعتی دانلود 1363 - فرش دانلود 1364 - طراحی پارچه ولباس دانلود 1501 - انگل شناسی دامپزشکی دانلود 1502 - فیزیولوژی دامپزشکی دانلود 1504 - بافت شناسی دامپزشکی دانلود 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی دانلود 1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی دانلود 1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی دانلود 1508 - بهداشت ابزیان دانلود 1509 - بیوشیمی بالینی دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح چهارشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر چهارشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح پنجشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر پنجشنبه دانلود زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 - عصر پنجشنبه دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح جمعه دانلود زبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر جمعه

/ 0 نظر / 28 بازدید