# مدیریت_منابع_انسانی

رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/ شماره یازدهم / پاییز 1391 رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه

بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه  عبدالله شفیع آبادی شدیده خلج اسدی  چکیده: هدف: بررسی رابطه بین رضایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی

ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی  محمد قهرمانی محمود ابوالقاسمی محبوبه عارفی میر حمید خاتمی  چکیده: هدف پژوهش حاضر ""ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده-های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی  فتاح ناظم  چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی از عوامل مربوط به شغل در مدیران ...

رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی از عوامل مربوط به شغل در مدیران سازمان های دولتی استان لرستان  سعید فرح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی : از پارادایم مدیریت دولتی سنتی ...

بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی :  از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب     پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید