# مدیریت_منابع_انسانی

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط

فصلنامه علوم مدیریت ایران زمستان 1389; 5(20):27-48.   رابطه  بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت های کوچک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

اریک تریست تحقیقات مربوط به سامانه های فنی واجتماعی درموسسه تاویستاک

  تریست از این تحقیقات اینطورنتیجه گرفت که مدیران ازنظر سازمانی دارای آزادی عمل قابل ملاحظه ای هستند وبه دلیل همین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید

نگرش اقتضای استراتژیک:نگرش مطلوب خط مشی گذاری د ر نظام اداری

پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران > مجله مجتمع آموزش عالی قم > دوره: ۱۵، شماره: > نگرش اقتضای استراتژیک:نگرش مطلوب خط مشی گذاری د ر نظام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

اثر بخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعه موردی

اثر بخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعهموردی دکترفرج الله رهنورد، رضا حاجی محمد علیها                                                         چکیده باتوجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 112 بازدید