# مدیریت_منابع_انسانی

سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر آن

مدرس علوم انسانی بهار 1385; 10(1 (پیاپی 44) ویژه نامه مدیریت):111-130.   سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل موثر بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

عدالت سازمانی و تصمیم گیری

عدالت سازمانی و تصمیم گیری مترجم:فاطمه شیخی نژاد                                                                  هدف: هدفاینمقالهبررسیعدالتسازمانی،تصمیمگیری ونتایجناخواستهتعصباتوخطاهایشناختیاست. مدیرانو رهبراناغلبهنگاماتخاذتصمیماتمهمبهسادگیدرمعرض تعصباتوخطاهاهستند.         گاهیاوقاتایناشتباهاتوتعصبات،تصمیماتیراایجاد میکنندکهبهنتایجنامطلوبمنجرمیشود؛بهعلاوه،اشتباهات وتعصباتمشابهممکناستبرایتوجیهنتایجبرنامهریزی نشده(ناخواسته( استفادهشود.   فصلنامه احیا، شماره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

مقایسه میزان رضایت و کارایی کارکنان و مدیران غیر هیات علمی

مقایسه میزان رضایت و کارایی کارکنان و مدیران غیر هیات علمی محمدرضا ادریس ، غلامعلی رئیسی اردلی در این مقاله متغیرهای موثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید