رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل

چکیده:

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن بیان مسأله و اهمیت آن, ادبیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی, مباحثی همچون تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران مختلف, انواع رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته و عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی (O.C.B) مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله که کانون اصلی مقاله را تشکیل می‌دهد, متدلوژی تحقیق که مقاله بر اساس آن تنظیم گردیده تشریح شده است. به گونه‌ای که فرضیات, روش تحقیق و جامعه آماری و نمونه‌های مورد مطالعه بیان گردیده است و با توجه به این موارد, یافته‌های تحقیق با توجه به روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان نیز با عنایت به نتایج آزمون‌های آماری, به جمع‌بندی موضوع پرداخته شده و نتیجه‌گیری صورت گرفته است.

   چکیده (انگلیسی):

this article we had tried to define Organizational Citizenship Behavior and it's importance as well as review on the literature of Organizational Citizenship Behavior. History of Organizational Citizenship Behavior and its definition from different viewpoints of verious scientists, types of Organizational Citizenship Behavior with regard to the classifications and the factors which influence Organizational Citizenship Behavior is discussed In this Survey. In the other part of the article, the research methodology is described that encompases hypothesis, research methodology, the population and the sample are explained and with respect to the mentioned issues Research findings are analyzed through descriptive and inferential statistics; at the end, according to results of statistical test the conclusions are presented.

دریافت اصل مقاله به صورت pdf از اینجا

/ 0 نظر / 4 بازدید