قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶

پاداش پایان خدمت این قبیل  کارکنان  براساس  سنوات  خدمت  قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی ازاجراء این قانون درسال ۱۳۸۶  را  از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه  سنواتی کل کشورپیش بینی وتامین خواهد شد.

تبصره ۲ـ سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی  ونیز کسور بازنشستگی و یا   حق بیمه  سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی ازمحل اعتبارات تبصره (۱) تامین و  به صندوقهـای  مذکـور  پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ـ شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفا با استفاده ازمنابع مالی  خود ،کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر دراین قانون بازنشسته نمایند.

تبصره ۴ـ کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند ازحقوق ومزایای سایرقوانین و  مقررات   که  برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده است بهره مند خواهند بود.

تبصره ۵ ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنـا بـه پیشنهـاد سازمـان   مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات  وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ  پنجم شهریـور مـاه یکهـزار و   سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲۶/۱۲/۱۳۸۶   به تایید شورای نگهبان رسید.

 

————————————————————————————————————————–

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

————————————————————————————————————————

شماره۸۸۳۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۸۱/۴۹۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

————————————————————————————————————————

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶

ماده واحده ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶

از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

———————————————————————————————————————–

بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها

حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۵۳ مستمریها را به شرح زیر اعلام نموده است:

 

به پیوست تصویر قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس محترم شورای اسلامی و تصویبنانمه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف: مشمولین قانون:

کلیه کارکنان شاغل رسمی، پیمان و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کارکنان شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقرارت استخدامی خاص که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند در صورت احراز شرایط لازم مشمول این قانون بوده و می‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند.

ب: شرایط لازم:

۱ – دارا بودن سابقه قابل قبول پرداخت حق بیمه به میزان حداقل ۲۵ سال برای مردان و حداقل ۲۰ سال برای زنان، بدون لحاظ شرط سنی در هر یک از موارد.

۲ – درخواست کتبی مشمولین، موافقت و صدور حکم انشایی بازنشستگی از سوی دستگاه متبوع با اشاره به “قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶″ در متن حکم و ارائه آن در مهلت قانونی.

تذکر ۱: سابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار گیرد.

تذکر ۲: اجرای قانون از تاریخ تصویب به مدت ۳ سال و تا پایان روز ۵/۶/۱۳۸۹ می‌باشد.(بمدت پنج سال تمدید شد)

 

ج: محاسبه حق بیمه و مابه‌التفاوت مستمری سنوات ارفاقی:

با توجه به مفاد تبصره‌های (۲) و (۳) ماده واحده قانون مذکور و مواد (۵)، (۶) و (۸) ایین‌نامه اجرایی مربوطه هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

۱ – محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی:

حق بیمه مذکور از حاصل ضرب مدت سنوات ارفاقی در آخرین حقوق و مزایای کسر حق بیمه ماهانه بیمه شده در ضریب (۱/۱) در نرخ حق بیمه (معادل ۲۷ درصد) بدست می‌آید.

۲ – محاسبه مابه‌التفاوت مستمری:

مابه‌التفاوت مذکور از حاصلضرب به مبلغ مستمری قابل پرداخت (زمان برقراری) در مدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد.

توجه: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند حق بیمه سنوات ارفاقی را بطور یکجا پرداخت و مابه‌التفاوت مستمری (همان سال) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت مذکور موظف است اعتبار اعلام شده را از سرجمع فصل اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌بایست کلیه هزینه‌ها اعم از حق بیمه سنوات ارفاقی و مابه‌التفاوت مستمری را بطور یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

د: مثالها:

۱- بیمه شده مشمول این قانون شاغل در یکی از نهادهای عمومی غیردولتی با داشتن ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه قابل قبول و آخرین حقوق و مزایای ماهانه ۵۴۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمری ۴۷۰۰۰۰۰ ریال بازنشسته می‌گردد. هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی به عنوان مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود:

۲۵=۱۱+[(۱۲*۲۷)‍‍‍‌‌‌-(۱۲*۳۰)] = مدت سنوات ارفاقی (ماه)

۴۰۰۹۵۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۵۴۰۰۰۰۰*۲۵= حق بیمه سنوات ارفاقی (ریال)

۱۱۷۵۰۰۰۰۰=۲۵*۴۷۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی (ریال)

۱۵۷۵۹۵۰۰۰=۱۱۷۵۰۰۰۰۰+۴۰۰۹۵۰۰۰ = مجموع هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی (ریال)

مبلغ مذکور می‌بایست بطور یکجا از سوی نهاد عمومی مورد اشاره پرداخت گردد.

۲- بیمه شده زن مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در یکی از وزارتخانه‌ها با داشتن ۲۱ سال و ۸ ماه و ۱۵ روز سابقه قابل قبول و آخرین حقوق و مزایای ماهانه ۴۸۵۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۷ با مبلغ مستمری ۴۱۵۰۰۰۰ ریال بازنشسته می‌گردد. هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

۶۰= ۱۲*۵ = مدت سنوات ارفاقی (ماه)

۸۶۴۲۷۰۰۰=۲۷%*۱،۱*۴۸۵۰۰۰۰*۶۰ = حق بیمه سنوات ارفاقی (ریال)

۲۴۹۰۰۰۰۰۰=۶۰*۴۱۵۰۰۰۰ = محاسبه مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی (ریال)

۳۳۵۴۲۷۰۰۰=۲۴۹۰۰۰۰۰۰+۸۶۴۲۷۰۰۰ = مجموع هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی (ریال)

وزارتخانه مورد اشاره می‌بایست هزینه‌های حق بیمه و مابه‌التفاوت مستمری در اولین سال برقراری را بطور یکجا پرداخت نماید. مبالغ هر یک از سنوات عبارتند از:

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۹۰ (ریال)

۳۵۲۷۵۰۰۰=(۸،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۸۷ (ریال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۹۱ (ریال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۸۸ (ریال)

۱۴۵۲۵۰۰۰=(۳،۵/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۹۲ (ریال)

۴۹۸۰۰۰۰۰=(۱۲/۶۰)*۲۴۹۰۰۰۰۰۰ = مابه‌التفاوت مستمری در سال ۱۳۸۹ (ریال)

هـ : نحوه اقدام در سیستم مکانیزه و نگهداری حساب هزینه‌ها:

۱ – پس از انجام اقدامات لازم در خصوص استخراج سابقه پرداخت حق بیمه، تعیین متوسط دستمزد آخرین دو سال بیمه شده و قبل از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی، فرم خلاصه وضعیت مطابق پیوست شماره (۱) از سیستم اخذ و اطلاعات مندرج کنترل و پس از تائید ضمیمه پرونده خواهد شد.

۲- هزینه‌های ناشی از سنوات ارفاقی مطابق با پیوست شماره (۲) از سوی واحد امور فنی مستمریها تهیه و جهت اقدام لازم به واحدهای درآمد و حسابداری شعبه ارجاع می‌گردد.

۳ – با ایجاد تعامل سیستمی، پس از وصول مطالبات لازم از سوی واحد درآمد شعبه و ثبت اطلاعات در سیستم مربوطه امکان چاپ و صدور حکم برقراری مستمری مهیا می‌گردد.

۴ – بدیهی است سیستم‌های مکانیزه مستمریها و مطالبات به گونه‌ای عمل خواهند کرد که امکان نگهداری بدهی‌های مربوط به سنوات آتی وجود خواهد داشت.

۵ – صدور احکام بازنشستگی مشمولین این بخشنامه با استفاده از کد مستمری با پیش شماره “۱۰″ و اساس برقراری “۱۰۶۲۰″ با عنوان “قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت” خواهد بود.

۶ – معاونت اداری و مالی مکلف است به منظور تفکیک هزینه‌ها، اعتبارات و وجوه دریافت شده از دستگاهها و موسسات مربوطه و همچنین نگهداری بدهی‌های ایجاد شده دستورالعمل تخصیص کدهای مالی و نحوه اقدام در این خصوص را تهیه و ارسال نماید.

و – نکات:

۱ – به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه از سوی کارفرمایان، می‌بایستی راهنمایی لازم به مسئولین دستگاهها، شرکتها و موسسات مشمول ارائه و توصیه گردد که قبل از صدور حکم انشایی با تکمیل و تحویل فرم پیوست شماره (۳) از لحاظ احراز سابقه و شمول قانون با شعب سازمان هماهنگی به عمل آورند.

۲ – نسخه‌ای از پیوستهای شماره (۱) و (۲) این بخشنامه پس از ساماندهی پرونده فنی می‌بایست در پرونده مستمری بیمه شده ضبط گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمریها، درآمد حق بیمه و امور مالی ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب سازمان و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می‌باشند.

حسین ضیائی

———————————————————————————————————————–

آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶)

ماده ۱‌ـ  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ

ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده ۲-  کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می‌توانند در مهلت پیش‌بینی شده در قانون با ارایه در خواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (۵) سال سال سنوات ارفاقی تا سقف سی‌سال بازنشسته شوند.

تبصره۱ـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در این مـاده می‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بیست (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول می‌توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.

تبصره۲ـ افرادی که در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را احراز و بصورت مکتوب در خواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه تا پایان ۵/۶/۱۳۸۹ با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود، مشمول این آیین‌نامه خواهندبود.

ماده ۳ –  بمنظور بررسی درخواستی بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه‌های جامع نیروی انسانی دستگاههای دولتی، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می‌تواند کارگروهی مرکب از مدیران واحدهای ذی‌ربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تبصره ـ تصمیمات کارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.

ماده‌ ۴- پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ در مورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.

تبصره۲ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمتر از بیست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی) محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده ۵- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام کند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط واریز نماید.

ماده ۶- از سال ۱۳۸۷ تا پنج (۵) سال پس از مهلت اجرای قانون، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (۱/۱) محاسبه و در ردیف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در ردیف جداگانه‌ای ذیل بودجه وزارت پیش‌بینی خواهدشد.

وزارت موظف است سهم هر یک از صندوقهای بازنشستگی را سالانه به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط واریز نماید.

تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی را بطور یکجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده ۷- کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند پی از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‌شود بهره‌مند خواهندشد.

ماده ۸- شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند کارکنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین‌نامه بازنشسته کنند.

ماده ۹ ـ منظور از کارکنان قراردادی در آیین‌نامه، اشخاص زیر هستند:

الف ـ مستخدمان موقت شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.

ج ـ کارکنانی که براساس تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ به صورت خریـد خدمـت با رعایت قوانین و مقررات مـربوط در دسـتگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند.

د ـ آن دسته از کارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههای یادشده بوده‌اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و کارفرمای) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است.

تبصره ـ کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حکم مستخدم رسمی هستند.

ماده ۱۰ـ دستگاههای مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان، میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال کنند.

ماده ۱۱ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده ۱۲ـ درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهدبود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

--------------------------------------------------------------------------------

- بخشنامه شماره ۵۳،۲ مستمریها (تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور)

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید