ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رضایت شغلی نیروی انتظامی

روانشناسی نظامی پاییز 1389; 1(3):43-57.   ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رضایت شغلی نیروی انتظامی   علی زاده ابراهیم*,حاتمی حمیدرضا,احمدوند علی محمد,رضایی علی محمد   * دانشگاه علامه طباطبایی    مقدمه: ناجا برای سنجش رضایت شغلی کارکنان خود نیاز به پرسشنامه معتبر و قابل قبول دارد که عوامل تشکیل دهنده آن هم راستا با تعالی سازمانی باشد، یعنی عواملی که بهبود در آن ها بتواند سازمان را به سمت سرآمدی هدایت کند. بدین منظور تلاش شده است تا بر اساس «مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» پرسشنامه ای برای سنجش رضایت شغلی پلیس ایران طراحی شود.

روش: برای این منظور 2933 نفر از کارکنان ناجا در سراسر کشور به وسیله روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه را تکمیل نمودند. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آالفای کرانباخ و بازآزمایی و اعتبار سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که 45 سوال پرسشنامه، 15 عامل را مورد اندازه گیری قرار می دهد. این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سوالات قرار گرفته روی عوامل تحت عناوین: 1- توسعه ارتقای شغلی، 2- ارتباطات سازمانی، 3- توانمندسازی، 4- ایجاد فرصت های یکسان در سازمان، 5- مشارکت، 6- رهبری، 7- فرصت های یادگیری و دستیابی به اهداف، 8- قدردانی، 9- تبیین اهداف و ارزیابی ها، 10- آموزش و توسعه منابع انسانی، 11- تسهیلات و خدمات، 12- حقوق و مزایا، 13- ارتباط با همکاران، 14- مدیریت تغییر و تحول، 15- شرایط محیط کار نام گذاری شدند.
بحث: ضرایب پایایی به وسیله روش بازآزمایی برای همه خرده مقیاس ها بین 0.61 تا 0.84 و برای کل پرسشنامه 0.73 بود. ضرایب همسانی درونی برای همه خرده مقیاس ها بین 0.57 تا 0.70 و برای کل پرسشنامه 0.91 بود. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به دست آمده برای پرسشنامه رضایت بخش بود. طبق نتایج این تحقیق پرسشنامه ساخته شده واجد شرایط لازم برای اندازه گیری رضایت شغلی پلیس ایران می باشد.

  کلید واژه: رضایت شغلی، اعتباریابی و مدل تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپا    دانلود

 نسخه قابل چاپ

 

/ 0 نظر / 9 بازدید