بخش بیست و نهم: « دیوید سیلورمن » و عمل سازمانی

سهم اصلی سیلورمن در بسط نظریه های سازمانی ارائه نگرش"عمل مدار"به تئوری  سازمانی است، او معتقد است آنچه او دیدگاه غالب در مطالعات سازمانی(نگرش نظام گرا)به شمار می رود به جایگزین نیاز دارد این جایگزین می تواند سازمان ها را محصل اعمال وتعامل های افراد انگیخته ای که مقاصد خود رادنبال می کنند باشد.

سیلورمن بر خلاف دیگر نظریه پردازان برای سازمان قالمبند سه ویژگی قایل است

1.       سازمان در زمانی مشخص متولد می شود وآسان تر از بسیاری از مجموعه روابط اجتماعی می تواند به عنوان مصنوع و دست ساخته بشر به تصور درآید

2.       آن دسته از اعضای سازمان که خواستار ایجاد هماهنگی و اعمال کنترل هستند، آن روابط اجتماعی را ثابت و غیر قابل تغییر نمی پندارند

3.       ایجاد دگرگونی از پیش برنامه ریزی شده در روابط اجتماعی باری و نیز قواعد بازی تغییر ناپذیر تلقی نشده و به عکس قابل فراکره و در صورت لزوم قابل حک واصلاح تلقی می شوند

این دید گاه ساختارها را فرا انسان و دارای منطقی خاص ـ که باید مستقل از اعمال انگارشها  و ذهنیت های انسانی مورد تعمق قرار گیرد به شمار می آورد سیلورمن ساختارها را قریب الوقوع محسوب می کند به عبارتی او معتقد است که مفاهیم و معنای که کنشگران به سازمان نسبت میدهند یا از آن استنباط می کنند باعث شکل گیری وتجدید شکل آن می شود

هردو گونه یا دو گرایش منبعث ازدیدگاه اولیه نظام گرا را منتج به تقریبا یک نتیجه خواهیم یافت بنابراین کارکرد گرایی که از جامعه شناسی نشات می گیرد و توری نظام های فنی – اجتماعی که ماهیتی میان رشته ای دارد را واجد اشکال یا اشکالاتی بیش وکم یکسان می کند.

به عقیده سیلورمن نگرش مهم دیگر سازمانی که اوآن را روان شناسی می نامد نیز خالی از مشکل نیست دراین نگرش سازمان به شکل متجسم مشاهده نمی شود وافراد درکانون توجه قرارمی گیرند

سیلورمن معتقد است که پی بردن به وجود آن نیازها تقریبا غیر ممکن است و از این گذشته معلوم نیست آن نیازها بتوانند رفتارسازمانی را تبیین یا توجیه کنند به علاوه محققان دارای این نگرش عمدتا به توجیه انگاره های کلی نیازها ورفتارها می پردازند وعمل انفرادی اعضا را که به نظر سیلورمن باید محور تجزیه وتحلیل سازمانی باشد مورد غفلت قرارمی دهند

سیلورمن بادستیاری شخصی به نام جیل جونز با مطالعه مصاحبه های انجام شده با متقاضیان استخدام درچندین سازمان دولتی روش تجزیه وتحلیل ورویکرد نظری خود را در بوته آزمایش قرار داد، از دید تحقیقات تجربی تاکید برعمل ساخت بندی اجتماعی حقیقت وخلق نگرش های مشترک ضرورت مطالعه زبان رابه دنبال می آورد.

بنابراین آنچه درسازمان ها اتفاق می افتد برایند و حاصل عمل انگیخته انسان است ازنظر سیلورمن رویداد سازمانی راعمل انگیخته انسان دانستن مطلب جدیدی نبوده وصرفا تاکید بریک اصل کل زندگی اجتماعی است به همین جهت تمیز قایل شدن میان سازمان ها به عنوان شخصیت های مستقل ازدیگر ساختارهای اجتماعی مشکل است وشاید هم اصولاً کاری بی ارزش باشد.

نویسنده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 132 بازدید