طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان)

طراحی الگوی مدیریت مشارکتی (مطالعه موردی: مدارس شهر زاهدان) مجله پژوهش های مدیریت عمومی، دوره 6، شماره 21، پاییز 1392، صفحه 101-122  اصل مقاله (306 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی چکیده هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت سازمانی برای مدارس شهر زاهدان می باشد. این پژوهش توصیفی– همبستگی بوده که 548 مدیر و معلم مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 93-92 به شیوه نمونه ­گیری خوشه­ای و تصادفی- طبقه­ ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه­ ای هفت بعدی (شامل فرهنگ مشارکتی، ساختار سازمانی، رهبری تحولگرا، نگرش به مشارکت، اعتماد بین فردی، تعهد سازمانی و مشارکت سازمانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS17استفاده شد. یافته­ها نشان از رابطه مثبت و معنی ­دار بین موارد زیر داشت: 1) فرهنگ مشارکتی با مشارکت سازمانی، 2) ساختار سازمانی با مشارکت سازمانی، 3) سبک رهبری تحولگرا با مشارکت سازمانی، 4) بین نگرش به مشارکت با مشارکت سازمانی 5) اعتماد بین فردی با مشارکت سازمانی، 6) تعهدسازمانی با مشارکت سازمانی. کلیدواژگان مدیریت مشارکتی؛ مشارکت سازمانی؛ مدارس شهر زاهدان

/ 0 نظر / 43 بازدید