سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی افزایش یافت

به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی جلسه شماره 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیرعلوم، دستورالعمل اصلاحیه ماده 36 فصل هشتم (بازنشستگی و وظیفه) آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که به تایید و تصویب وزیرعلوم رسیده است، ابلاغ شد.

براساس ماده اول این اصلاحیه، دانشگاه یا موسسه مکلف است اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی آموزشیار، مربی و استادیار را با 65 سال سن یا 30 سال خدمت، اعضای هیئت علمی دانشیار را با 67 سال سن و اعضای هیئت علمی با مرتبه استادی را با 70 سال سن، بدون نیاز به وصول درخواست ذینفع بازنشسته کند.

بر اساس تبصره اول ماده 1سابقه خدمت آن دسته از استادیارانی که در 4 سال آخر منتهی به 30سال خدمت، موفق به کسب حداقل 80 درصد امتیازات ارتقا به دانشیاری و کسب حداقل 75درصد لازم از بندها و مواد تعیین کننده شوند به 32 سال و کسانی که حداقل 85 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و حداقل 80 درصد از امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین کننده از آیین نامه ارتقا را کسب کنند به 33 سال و با رعایت سقف سنی 65 سال قابل افزایش است.

طبق تبصره 2 ماده اول این اصلاحیه، سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در 5 سال قبل از 67 سالگی موفق به کسب 75 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می شوند به 70 سال سن و سن اعضای هیئت علمی که به عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری انتخاب شده اند به درخواست ذینفع تا 3 سال قابل افزایش است.

همچنین ماده 2 این اصلاحیه به دانشگاه یا موسسه اختیار می دهد اعضای هیئت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای عضو ذینفع بازنشسته کند.

بر اساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحیه ماده 36 قانون استخدام اعضای هیئت علمی، دانشگاه یا موسسه می تواند در صورت نیاز به خدمات اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست کتبی عضو هیئت علمی و موافقت رئیس دانشگاه یا موسسه و تصویب هیئت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف 3 سال با اخذ موافقت سالیانه هیئت امنا به تعویق بیاندازد.

تبصره ماده 3 این دستورالعمل تاکید دارد دانشگاه یا موسسه می تواند بنا به درخواست رئیس دانشگاه یا موسسه و ارائه تقاضای مکتوب عضو هیئت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیرعلوم علاوه بر تمدید مذکور در ماده 3 حداکثر تا 3 سال دیگر اقدام کند.

پیش از اصلاح این آیین نامه، دانشگاهها مکلف بودند اعضای هیئت علمی خود را با شرط سنی 65 سال بازنشسته و یا در موارد ضروری تا سن 70 سال تمدید کنند که در دستورالعمل جدید، سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیاری به 67 سال و با مرتبه استادی به 70سال افزایش یافت.

بر اساس شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل، امکان افزایش سن بازنشستگی با مرتبه دانشیاری تا 70 سال و استادی تا 76 سال امکانپذیر شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید