بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران

بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران مجله مدیریت اجرایی، دوره 4، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 2-2  XMLاصل مقاله (207 K) نوع مقاله: علمی - پژوهشی نویسندگان 1 ابراهیم صالحی عمران* ؛ 2 زهرا جعفری کرفستانی 1دانشیار برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی 2کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی چکیده هدف این مقاله بررسی میزان برخورداری­ ازشاخص­ های مختلف ­رفتارشهروندی سازمانی در یکی از سازمان­های آموزشی بوده است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران با توجه به نوع وظایف،سابقه ­ی خدمت، سطح تحصیلات،­جنسیت و نوع استخدام، در چهارچوب نظریه ارگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری آن 300 نفر از پرسنل بخش های مختلف دانشگاه تشکیل داده و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه سرشماری­ انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده که داده ها با استفاده از روش مثلث سازی و سه ابزار پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد جمع ­آوری شدند. یافته های این تحقیق نشان ­دا دکه ­کارکنان ­دانشگاه ­مازندران ­از­ رفتار شهروندی­ سازمانی­ برخوردار می­ باشند. ولی بین ­میزان ­برخورداری ­از ­شاخص ­های مختلف رفتار شهروندی ­سازمانی تفاوت ­معنی­ داری ­وجود ­دارد. همچنین از دیگر یافته ها حاصل از این تحقیق ­اینکه؛ بین ­کارکنان ­در ­میزان ­برخورداری ­برحسب­جنسیت­ ­نوع ­وظایف ،سطح­ تحصیلات­، و نوع استخدام تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. ­ولی از نظر سابقه­ ی خدمت تفاوت معنی ­دار وجود دارد. یافته های حاصل از مصاحبه نیز نشان دادکه کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارمی­ باشند در نهایت بررسی اسناد و مدارک نیز گویای این بود که دانشگاه در زمینه آموزش رفتارهای شهروندی دوره­ی آموزشی برگزار نکرده است. 
براین اساس توجه بیشتر به شناخت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران به منظور افزایش اثربخشی سازمان بیش از پیش احساس می شود و بدنبال آن، نیاز به شناخت و آموزش این مفهوم و ابعاد آن به منظور توانمندسازی نیروی انسانی را می طلبد. کلیدواژگان رفتار شهروندی سازمانی؛ کارکنان.دانشگاه مازندران

/ 0 نظر / 91 بازدید