امیتای اتزیونی: ساختار کنترل سازمانی

تبعیت در هر سازمان دو جنبه دارد:

1.        جنبه ساختاری: ساختار های کنترل کننده مانند ساختار اقتدار و اختیار را که برای حصول به فرمانبری لازم است شامل می شود. این جنبه که با ساختار رسمی سازمان و با نوع قدرت و اختیار سازمان برای جلب فرمانبری سر و کار دارد جنبه ساختاری می نامند.

2.       جنبه انگیزشی: این جنبه تبعیت به میزان تعهد کاری که اعضای سازمان نسبت به هدف ها وآماجهای آن حس می کنند مبتنی است.

اتزیونی سازمانها را بر حسب قدرتی که برای جلب فرمان بردن کارکنان به کار می برند به سه دسته تقسیم می کند.

1.       قدرت قهریه: استفاده (احتمالا) ازتنبیه بدنی به وادار ساختن افراد به تبعیت از دستورات (بازداشتگاه ها و بیمارستان های روانی)

2.       قدرت مالی یا نفع طلبی: چون سازمان کنترل منابع مالی(دیون) را که مورد توجه کارکنان است در اختیار دارد، عضو ازسازمان تبعیت میکند (بنگاه های بازرگانی)

3.       قدرت هنجاری (هویتی): عشق، محبت، حیثیت از جمله نماهای خالص هستند که می توان برای کسب فرمانبرداری کارکنان به کاربرد، اتزیونی تشویق وترغیب را به عنوان جایگزین قدرت هنجاری به کار می برد.(سازمان های مذهبی، دانشگاه ها و انجمن های خیریه )

اتزیونی علاوه بر طرح سه قدرت به عنوان راههای کنترل سه درجه نیز برای میزان وابستگی و دلبستگی فرد به سازمان قایل می شود.

گریزنده (شدید)،حسابگرانه (متوسط) و اخلاقی (معمولی):

وابستگی گریزنده (شدید) سه روش طیف دار منتهی الیه مثبت آن قرار دارد.

درحالت گریزنده (واکنش مجرمان و اسرای جنگی نسبت به سازمان خود).

 درحالت معمولی (اخلاقی ) (اعضای کلیسا، اعضاء وفادار احزاب سیاسی)

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 45 بازدید