برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی ...

هفتمین همایش حمل و نقل ریلی , 2003-04-29

برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس 

مرتضی کرمی , File Full Text

Abstract

سازمانها ، امروزه براین باورندکه مهمترین سرمایه ودارایی شان نیروی انسانی میباشد . نیروی انسانی است که به عنوان عامل مهم تحول سازمانی ، در هماهنگی با شتاب تحول فن آوری ناشی از انقلاب اطلاعات و ارتباطات عصر دانایی مطرح می باشد. با عنایت به این امر برنامه ریزی برای چنین منابع ارزشمند و گرانبها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. پژوهش حاضر در همین راستا به منظور برنامه ریزی نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس انجام شده است . در این پژوهش به علت گستردگی حیطه تحقیق تنها به پیش بینی تقاضای نیروی انسانی پرداخته شده است بدین منظور با استفاده از روش رگرسیون، براساس دومتغیر حجم تولید و حجم فروش به پیش بینی تقاضای نیروی انسانی برحسب نوع شغل ، تحصیلات ، سابقه خدمت ، سن و نوع آموزش طی سالهای (1390 –1381 ) پرداخته شده است .

کلمات کلیدی برنامه ریزی نیروی انسانی تقاضای نیروی انسانی واگن پارس ,
/ 0 نظر / 27 بازدید