طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال اول /شماره سوم /پاییز 1389
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
نادرقلی قورچیان/پریوش جعفری/حسن رهگذر

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 175 Kb 

از صفحه: 101 تا صفحه: 116      
خلاصه به فارسی:
این پژوهش بمنظور تبیین ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد در آموزش عالی و ارایه ی الگویی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . روش پژوهش از نوع توصیفی به شیوه ی پیمایشی میباشد. بدین ترتیب پس از مطالعه ی مدل های استاند ارد بین المللی تعالی سازمانی، شاخصهای مشترک ارزیابی این مدل ها به روش دلفی استخراج گردید . عوامل ارزیابی در قالب 6 شاخص ورودی و 4 شاخص خروجی با 64 مولفه و در قالب پرسشنامهای در طیف لیکرت ، پس از تعیین روایی و پایایی بر روی 38 واحد دانشگاهی منطقه ی یک دانشگ اه آزاد اسلامی اجرا گردید، سپس دادهها بر اساس روشهای تحلیل پوششی دادهها مورد تحلیل قرارگرفتند؛ نتایج نشان داد که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد منطقه ی یک کارا و برخی دیگر ناکارا هستند ؛ همچنین ، برای تعیین اولویتبندی واحدهای کارا نیز از روش اندرسون و پیتر سون استفاده شد و در نهایت ، با روش ساخت واحد مجازی و مجموعهی مرجع، نقاط بهبود پذیر واحدهای ناکارا شناسایی و پیشنهادهای لازم جهت کارایی آنها ارایه شد.
کلمات کلیدی به فارسی:
ارزیابی عملکرد، تعالی سازمانی، شاخصهای ارزیابی عملکرد، شاخصهای تعالی .(DEA) سازمانی، روش تحلیل پوششی دادهها

/ 0 نظر / 4 بازدید