اثر بخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعه موردی

اثر بخشی سیستم اطلاعاتی مدیریت: مطالعهموردی

دکترفرج الله رهنورد، رضا حاجی محمد علیها

                                                       

چکیده

باتوجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری مدیران، به نظر می رسد کهاستفاده از    تکنولوژی اطلاعات کارا و اثربخش بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد وشاید بتوان با جرأت گفت که در آیند نزدیک هیچ سازمانی بدون به کارگیری سیستماطلاعاتی، که اطلاعات استراتژیک کارا و اثربخش را برای سازمان مهیا می سازد، نخواهدتوانست با محیط متغیر و رقابتی رویارو شود یا به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشانداده است، که توجه نکردن درست به موارد فوق، موجب می شود که گسترش سیستم هایاطلاعات در کسب و کار عموماً مشکلاتی جدید را به جای مشکلات قدیمی ایجاد کند و درنتیجه باعث می شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشود و به رغم افزایش سرمایه گذاری درسیستم های اطلاعات، بهره وری ارتقا نیابد؛ همین امر در سال های گذشته موجب مطرح شدنموضوع هایی چون پارادوکس بهره وری شده است. در این مقاله پژوهشی، اثربخشی سیستماطلاعاتی، گروه صنعتی شهید شکری بررسی شده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد کهسیستم اطلاعاتی بالاتر از حد متوسط اثربخش است و توانسته است به طور نسبی رضایتکاربران را جلب کند.

منبع مجله فرایند مدیریت و توسعه شماره ۶۵-۶۶ بهار و تابستان ١٣٨۵

/ 1 نظر / 24 بازدید