الوین دبلیو گولدنر: جلوه های مختلف بوروکراسی

گولدنر میان سه رفتار بوروکراتیک تفکیک قایل میشود،او این سه حالت را:

1.       شبه بوروکراسی : مقررات از خارج سازمان یا از بیرون گروه بر آن تحمیل می شود، یا زمانی که از اعضای گروه خواسته می شود فعالیتهای خود رابه یک گروه خارج سازمان گزارش نمایند، لذا چون رئیسان ومرئوسان هیچ کدام در تدوین مقررات دخیل نیستند، بدین سان مقررات را مشروع نمی دانند

در این حالت موقعیت واقعی با موقعیت رسمی و ظاهری تفاوت فاحشی می کند و افراد وقت زیادی را به بطالت یا صرف "درگیری در امور جاری خود"میکنند.

2.       بروکراسی نماینده : این جنبه به موقعیتی مربوط است که در آن مقررات از طرف "متخصصینی " که اقتدارشان را کلیه اعضای سازمان پذیرا هستند مطرح می شود. در این حالت روسا ومرئوسان مقرراتی را می پذیرند که تنها با ارزشهای خودشان سازگار باشد. در این حالت ارزشهای حاکم ارزشهای مورد قبول همه اعضا به شمار می آیند، نقص احتمالی مقررات به حساب بی احتیاطی بی غرضانه گذاشته می شود.

3.       بوروکراسی مبتنی بر تنبیه یا تنبیه محور: در این حالت مقررات یا در پاسخ به فشارهای مدیریت و یا در واکنش به گردنکشی کارگران تدوین واعمال می شود، در این حالت مقررات فقط از نظر یکی از دو گروه روسا یا مرئوسان مشروعیت دارد وعدم تمکین در برابر آن نشان دهنده نافرمانی عمدی گذاشته می شود، این چنین وضعیتی باعث برخورد وتنش شدید می شود.

این سه حالت را "طرق مختلف عملکرد بوروکراتیک " یاد می کنیم و منظور از بوروکراسی مبتنی بر مقررات طریقی است که نسبت به دیگر طرق کاربرد بیشتری دارد ایجاد سازمانی کاراست که بتواند با روالها ومقررات عقلایی هماهنگ باشد و عمل کند.

وبر معتقد بود همان تاکید برمقررات بی روح نقطه قوت بوروکراسی است، اما گولدنر می گوید عملکرد بوروکراتیک متضمن عواقب ناخواسته هایی است که وبر آنها را نادیده انگاشت.

مقررات دارای آثار مثبت و منفی وعواقبی خواسته وناخواسته هستند، منظور کلی از مقررات فایق آمدن بر تاثیر اعمال کنترل شدید است، مقررات در پنج نقش بررسی می شوند :

مقررات در نقش "توضیحی ": مقررات با بیان تعهدات ناشی از یک شغل، درست مثل دستورهای مستقیم عمل می کنند.

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 51 بازدید