مبانی خط مشی گذاری عمومی

این کتاب در ده فصل تنظیم گردیده و برای سطوح مختلف تحصیلی قابل استفاده می باشد.

فصل اول کتاب، زمینه های خط مشی عمومی و مفاهیم و تعاریف آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نگاهی تحلیلی به تغییرات و روندهایی گردیده است که ممکن است وظیفه خط مشی گذاران و یا نقش آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

فصل دوم عوامل پیشران خط مشی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اندعواملی که هر کدام به تنهایی و یا ترکیبی از آنها زمینه ساز طرح موضوعات خط مشی و یا تحریک عمومی برای طرح تقاضای عمومی میباشد.همچنین ابعاد این عوامل تا اندازه ای مورد بحث قرار گرفته و دسته بندی های متعددی برای شناخت این عوامل ارائه شده است.

فصل سوم، دستور کار، انواع آن و سازندگان دستور کار مورد بررسی قرار گرفته اند و شرایط لازم برای طرح مسائل در دستورکار تحلیل شده است. در این فصل نقش بازیگران در ارتباط با مسئولیتهای سازمانی آنها تحلیل شده است.

فصل چهارم، بازیگران خط مشی اعم از نهادها، گروه ها و افراد مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است. البته تکیه این فصل بیشتر بر روی بازیگران قانونی خط مشی است. دو مفهوم مهم بوروکراسی به عنوان جزء چهارم و فدرالیسم به عنوان جزء پنجم خط مشی و ساز وکارتمرکززدایی در دولتها و نقش آنها در خط مشی گذاری با توجه به ساختار دولت ها موردتحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم، مرحله پذیرش خط مشی را به عنوان یک مرحله ساختارمند مورد بررسی و تحلیل قرار داده و با استفاده از روش های تصمیم گیری، شرایط تصمیم گیرندگان و نحوه ارتباط آنها را تحلیل نموده است.

فصل ششم با بررسی شرایط مناسب اجرای خط مشی، انواع اجرا و سطوح آن، پیش نیازهای اجرا و موانع اجرای خط مشی را تحلیل نموده است.

فصل هفتم ارزیابی خط مشی را به عنوان یک اقدام سیاسی تحلیل نموده، تکنیک های ارزیابی و رویکردهای ارزیابی بررسی شده و به مشکلات ارزیابی پرداخته شده است.

فصل هشتم به جمع بندی مطالب کتاب و چالش های خط مشی گذاری عمومی پرداخته است و با ارائه بحث مختصر و کوتاه، زمینه پویایی و تکامل خطمشی عمومی را بررسی شده است.

/ 0 نظر / 20 بازدید