حقوق بازنشستگی خود را محاسبه کنید

هم‌چنین به موجب قوانین بعضاً جهت برخی از کارکنان به دلایل ویژگی‌های خاص به طور ارفاقی سنوات کاری در نظر گرفته می‌شود که در افزایش میزان حقوق بازنشستگی آنان موثر است.معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی درچند سال آخر خدمت (معدل حقوق و  مزایای مشمول) متغیر تاثیر گذار دیگر در میزان حقوق بازنشستگی، معدل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی در چند سال آخر خدمت است که در حال حاضر این معدل جهت مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری حسب قوانین ذیربط بر مبنای دریافتی 2 سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود.
مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به منظور امکان دریافت حقوق بازنشستگی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مشمول پرداخت (ضریب سنوات)متغیر سوم تاثیر گذار در میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه (که می‌توان آن را ثابت هم تلقی نمود) پیش فرض سنوات پرداخت کسور بازنشستگی لازم جهت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه به میزان کامل (معادل معدل حقوق و مزایای مشمول) است. حسب قوانین این پیش فرض برابر 30 سال است با این توضیحات ضریب سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه برابر یک سی‌ام است.
میزان حقوق بازنشستگی
میزان حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی و صندوق شهرداری‌ها به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 ق.ا.ک و ماده 43 آئین نامه استخدامی شهرداری‌ها و ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1379 برابر است با :
میزان حقوق بازنشستگی= سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر 30 سال) *معدل حقوق و مزایا * 30/1

معدل حقوق ومزایا = معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در 2 سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق

سنوات خدمت قابل قبول = سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار می‌گیرد
با توجه به ماده 4 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/06/1373 حداقل حقوق بازنشستگی همواره برابر حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمین شاغل است.
به موجب ماده 98 ق.ا.ک و تبصره 4 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتیکه ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند .
با توجه به مفاد ماده 100 و 124 ق.ا.ک مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق بازنشستگی و یا وظیفه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌شود. این امر در مورد کارکنان شهرداری‌ها تصریح ندارد .
به موجب بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم ، حقوق بازنشستگی و وظیفه از پرداخت مالیات معاف است.

/ 0 نظر / 5 بازدید