بخش سی ام: «اندرو پیتیگرو» و دگرگونی درسازمان

او به این نتیجه رسید که دگرگونی رامی توان زنجیره ای متشکل ازچهار مرحله دید:

1.       ظهور میل وعلاقه به دگرگونی

2.       پذیرفتن این که اصولا مسایلی هست ودرک ابعاد آن

3.       برنامه ریزی واقدام

4.       تثبیت دگرگونی

هریک ازآنها به خودی خود پیچیده است با این حال هرمورد باید درکنار پیچیدگی های موارد چهارگانه دیگر مدنظر قرار گیرد این مشکلات پنجگانه عبارتند از:

1.       تجزیه وتحلیل محیط

2.       راهبردی وهدایت جریان دگرگونی

3.       پیوستن تغییر راهبردی وعملیاتی به یکدیگر

4.       دارایی وبدهی به شمارآوردن منابع انسانی

5.       تدوین رویکردی منسجم

تفکر راهبردی دارای چهار عنصر می باشد

1.      1.  انسجام

2.       2. هماهنگی

3.       3. مزیت رقابتی

4.       4. قابلیت اجرا

نتیجه کلی ازاین مطالب این است که کلیه عناصر مربوط به یک دگرگونی به هم وابسته و پیوسته اند امکان عرضه فهرست جامع از اقداماتی راهبردی باید انجام شود یا نشود وجود ندارد اما میتوان تأکید قابل تغییر وچگونگی مدیریت آنها را عمیقا بازشناخت

نویسنده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 34 بازدید