بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزش کارکنان

 دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری کارکنان شماره 1139/200 مورخ 02/03/1391  بخشنامه سامانه و برنامه اجرایی تربیت و آموزش مدیران (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 32664/90/200 مورخ 15/12/1390 بخشنامه در رابطه با دوره های آموزشی بدو خدمت کارمندان جدیدالاستخدام (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 2660/200 مورخ 20/10/1390  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 11942/200 مورخ 22/05/1390   نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390 شرایط و ضوابط مربوط به آموزش کارکنان طی سال 1390 شماره 25014/200 مورخ 01/12/1389 ضوابط نحوه ارتقای کارکنان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 55588/200 مورخ 27/10/1389   جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 1/14593/200 مورخ 21/02/1388 بخشنامه تسهیل و تسریع در امر طراحی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز پزشکان شاغل در دستگاه های اجرایی کشور (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 67773/1803 مورخ 27/07/1387 متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب هشتم مهر ماه 1386) نحوه معادل سازی امتیازات کسب شده از انواع برنامه های آموزش مداوم به ساعات دوره های آموزش کارکنان    شماره 399174/4/الف مورخ 28/11/1385 و شماره ؟؟؟ مورخ 28/07/1386 دستورالعمل اصلاحی آموزش کارکنان دولت (بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی) شماره 6326/1803 مورخ 20/01/1385 نظام آموزش کارکنان دولت (بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) شماره 22554/1015 مورخ 28/12/1380

/ 0 نظر / 29 بازدید