بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع)

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع)

 

کلمه های کلیدی: سرمایه اجتماعی/ سرمایه انسانی/ سرمایه فکری/ سرمایه رابطه ای/ سرمایه ساختاری
/ 0 نظر / 39 بازدید