دعای امام سجاد علیه السلام به مناسبت ماه رمضان

دعای امام سجاد علیه السلام به مناسبت ماه رمضان

سپاس خدایی را سزاست، که ما را برای سپاسگزاری خود راهنمایی نمود، و از سپاسگزاران قرار داد، تا برای احسان و نیکیش از شکرگزاران باشیم، و ما را بر آن سپاسگزاری پاداش نیکوکاران دهد، و سپاس خدایی را سزاست که دین خود را به ما عطا نمود، و ما را جزو ملت خویش (اسلام) اختصاص داد و در راههای احسان و نیکیش رهنمون کرد، تا به وسیله نعمتش در آن راهها رفته و به سوی رضا و خوشنودیش دست یابیم، سپاسی که آن را از ما بپذیرد و به وسیله آن از ما خشنود گردد.

(صحیفه سجادیه، ص ۲۸۲ فیض الاسلام)

/ 0 نظر / 4 بازدید