طبقه بندی های افکار مدیریت توسط رابینز

این رویکرد سازمان را به منزله‎ی یک کل نظام یافته در نظرگرفته و بر اساس این نظریه از تحلیل داده ها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده می کند.

 • سیستم عبارت است از ترکیبی از اجزاء و اعضاء که این مجموعه را به صورت یک کل واحد مطرح می سازد.
 • هدف از نظریه‎ی عمومی سیستم‎ها، کشف قوانین و نظم ذاتی انواع پدیده‎هااست.
 • ویژگی‎های ارائه شده برای نظریه‎ی عمومی سیستم ها عبارت است از:
 • به هم پیوستگی و وابستگی اجزاء.
 • کل گرایی: سیستم را باید به عنوان یک کل تفکیک ناپذیر مطالعه نمود.
 • هدف جویی.
 • ورودی ها و خروجی ها:در سیستم های بسته ورودی یک بارانجام می شود.
 • تبدیل
 • مقابله با بی نظمی و کهولت(آنتروپی): بیانگر حالتی است که همه‎ی عناصر سیستم در حداکثر بی نظمی قرار دارند و سیستم با مرگ مواجه می شود از این رو آنتروپی منفی را باید مهار کرد.
 • وضعیت ثابت و تعادل پویا: سیستم های باز با وارد کردن انرژی و جبران آنتروپی و کسب بازخورد ادامه حیات می دهند و ثبات خود را حفظ می کنند.
 • سلسله مراتب: هر سیستمی از خرده سیستم‎ها تشکیل شده و در عین حال خود، خرده سیستمی از سیستمی بزرگتر به شمار می آید.
 • هم نیروزایی(سینرژی): یعنی که کل بزرگتر از مجموع اجزای آن است. به عبارت دیگر بازده نسبت به مقیاس صعودی دارد.
 • هم پایانی: یعنی هر حالت یا نتیجه‎ی نهایی ممکن است از مسیرهای گوناگونی قابل وصول باشد.
 • علم کنترل و ارتباطات(سایبرنتیک) تاثیر به سزایی در پیشرفت نگرش تفکر سیستمی داشته است.
 • در تعریف سایبرنتیکس گفته می شود عبارت است از مطالعه‎ی پدیده‎ی ارتباط و کنترل در هر نوع سیستم، با یک شبکه‎ی کنترل از طریق مکانیزم بازخورد.
 • ریچار اسکات با توجه به دیدگاه سیستم های باز و بسته و مدل های منطقی و اجتماعی رفتار در انسانها اقدام به تقسیم بندی سیستم‎های مدیریت در چهارگروه اقدام کرده است.
 • نیاز به بکارگیری مفاهیم کمی در مدیریت در جنگ جهانی دوم ضرورت خود را نشان داد. موضوع اصلی علم مدیریت و پژوهش عملیاتی تصمیم گیری و حل مسئله می باشد.
 • نظریه‎ی اقتضا از دیگر نظریاتی است که زاییده‎ی نگرش سیستمی است و مانند آن به سازمان و ارتباط آن با محیط اشاره دارد.رهیافت اقتضایی با نسبیت ها ارتباط دارد . از این رو یک رهیافت موقعیتی است.
 • اوچی استاد دانشگاه کالیفرنیا اصطلاح تئوری Z را برای سازمان‎های آمریکایی که به شکل ژاپنی طراحی شده اند مطرح ساخت.
 • یکی از نظریات مهم مدیریتی را مینتزبرگ تحت عنوان نظریه ی نقش های مدیریتی بیان می دارد. ابن نقش ها در سه دسته ی اصلی طبقه بندی می شوند و عبارتند از:
 • نقش های روابط فردی: 1- تشریفاتی 2- رهبری 3- رابط
 • نقش های اطلاعاتی: 1- گیرنده 2- ناقل و نشر دهنده 3- سخنگو
 • نقش های تصمیم گیری: 1- سوداگر و کارآفرین 2- مشکل گشا 3- تخصیص گر 4- مذاکره کننده
/ 0 نظر / 5 بازدید