ویکتور اچ وروم : شیوه تصمیم گیری هنجاری

 انگیزه وروحیه مستبدین وکسانی که تمایل یا نیاز چندانی به وابستگی و پیوستگی دیگران ندارند از امکان مشارکت در تصمیم گیری اثر قابل توجهی نمی پذیرند، اما کسانی که به وابستگی و پیوستگی با دیگران احساس نیاز می کنند از مشارکت در فرآیند تصمیم گیری به شدت تاثیر می پذیرند.

Ø    وروم به بررسی رابطه میان فرآیندهای مدیریت از یک طرف و تفاوت در مشارکت مرئوسان در جریان تصمیم گیری از طرف دیگر پرداخته اند.

o          الف / یک: مدیر با اطلاعاتی که در مقطعی از زمان در اختیار دارد خود تصمیم می گیرد یا مساله ای را حل می کند.

o       الف / دو: مدیر اطلاعات لازم را از مرئوسان می گیرد وسپس خودش تصمیم می گیرد یا مساله را حل می کند.

o       ب/ یک : مدیر موضوع یا مساله را با فرد فرد مرئوسان مربوط در میان می گذارد و نظرات وپیشنهادهایشان را بصورت انفرادی ونه در چارچوب یک گروه کسب می کند.

o       ب / دو : مدیر موضوع یا مساله را با جمعی از مرئوسانی که مستقیما" با موضوع یا مساله ارتباط دارند در میان می گذارد و پیشنهادهای گروهی آنان را دریافت و سرانجام شخصا" تصمیم لازم را که می تواند بیانگر استفاده یا عدم استفاده از پیشنهادهای مرئوسان می باشد را اتخاذ کند.

o       ج/ دو : مدیر موضوع یا مساله را در جمع مرئوسان در میان می گذارد و سپس با هم به رایزنی می پردازند، گزینه هایی را مطرح و سپس هر گزینه را منفردا" ارزشیابی می کنند، تا در مورد یک گزینه به توافق برسند.

o       موارد الف / یک و الف / دو فرآیندهای مستبدانه یا آمرانه اند، موارد ب / یک و ب / دو فرآیندهای مشاوره ای  و مورد ج /دو فرآیندی گروهی است.

  وروم در پاسخ به دو پرسش، هنجاری (وقتی مدیران در جریان کار با مساله ای روبرو می شوند کدام یک از فرآیندهای فوق می تواند به آنها کمک کند؟ ) و توصیفی(مدیران در عمل چه فرآیندهائی را برای تصمیم گیری در مورد مسائل به کار می برند؟)و پاسخ به این سوالات، سوال دیگری تحت عنوان چه برنامه های آموزشی و تغییر رفتاری می تواند شیوه های تصمیم گیری مدیران را با روشهای تصمیم کار آمدتر هماهنگ سازد؟

وروم سه گروه از پیامدهای یا آثار مترتب بر تصمیم گیری را به شرح زیر بیان می کند:

۱.   کیفیت وعقلانیت :کاربرد فرآیندی که برکیفیت وعقلانیت تصمیم اثر سوء داشته باشد غیر قابل توجیه است.

۲.  قابلیت پذیرش تصمیم برای مرئوسان و احساس تعهد آنها به اجرای آن :اگر این احساس تعهد نسبت به اجرای تصمیم عمده باشد فرآیندهای تصمیم گیری که تعهد مرئوسان را نسبت به اجرای تصمیمات بر نیانگیزد بی ثمر خواهد بود.

۳. زمان لازم برای تصمیم گیری : فرآیندی که تصمیم گیری را در مدتی کوتاه ممکن سازد نسبت به فرآیندهایی که تصمیم گیری را در مدتی بلند تر مقدور می کنند ترجیح دارند به شرط آنکه کاهش دوره تصمیم گیری برکیفیت تصمیم اثر سوء نداشته باشد.

  درخت تصمیم گیری نشان می دهد فرآیندهای تصمیم گیری( مستبدانه / آمرانه / مشاوره ای و جمعی )در بعضی شرایط کاربرد دارند. هر فرآیند به نوع تصمیم هایی که هر مدیر می گیر د بستگی دارد.

  یافته ها فوق این نتیجه گیری که "سخن گفتن از موقعیتهای مشارکتی، مستبدانه یا آمرانه معنی دارتر از بحث در مورد مدیریت مستبدانه، یا مشارکتی است"

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 135 بازدید