بخشنامه ها

- بخشنامه شماره 13923مورخ 16/06/1390 (موضوع: حذف تبصره2 ماده 6 فصل دوم دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای طی آموزشهای مبتنی بر نظام آموزش کارکنان را از لینک زیر دریافت فرمایند.)

  بخشنامه حذف تبصره2 ماده 6 فصل دوم دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای طی آموزشهای مبتنی بر نظام آموزش کارکنان.pdf 120.502 KB  

- بخشنامه شماره 13736 مورخ 14/06/1390 (موضوع: اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی را از لینک زیر دریافت فرمایند.)

  بخشنامه ترویج قرآنی.pdf 37.568 KB

- بخشنامه شماره 13260 مورخ 07/06/1390 (موضوع: در خصوص اجرای غیر حضوری دوره مدیریت اسلامی را از لینک پائین دریافت فرمایند.)

  بخشنامه دوره آیین مدیریت.PDF 175.989 KB  

- بخشنامه شماره 13266 مورخ 07/06/90 (موضوع: در خصوص تفویض اختیار بر تغییر عنوان وجابجایی پستهای بلاتصدی به استانداران را از لینک پائین دریافت فرمایند.)

  Desktop.pdf 333.956 KB

بخشنامه شماره 12863 مورخ 05/06/1390 (موضوع: بانک مدیران را از لینک پائین دریافت فرمایند.)

  بخشنامه بانک مدیران.pdf 42.803 KB  

/ 0 نظر / 6 بازدید