ابلاغ تأیید بار مالی برقراری فوق العاده شغل موضوع بند 5 ماده 68 ق م خ ک

ابلاغ تأیید بار مالی برقراری فوق العاده شغل موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 24/710 مورخ 23/05/1392 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان....

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور/ سازمان نهضت سوادآموزی/ سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده/ سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

با سلام و احترام؛

با توجه به تأمین بار مالی ناشی از برقراری فوق العاده شغل (بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) کارکنان موضوع مصوبه شماره 71893/ت49302هـ مورخه 27/3/1392 هیئت محترم وزیران و پرداخت حقوق و مزایای تیرماه آنان به مأخذ احکام صادره، مقتضی است حقوق و مزایای مرداد ماه کارکنان طبق پرداختی تیرماه (جمع دو سند پرداختی توسط خزانه و پرداختی توسط استان) تنظیم و پرداخت گردد. اطلاعات مربوطه که مورد تأیید ذیحساب محترم قرار گرفته است نیز به دفتر برنامه و بودجه گزارش شود.

وحید کیارشی- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

مشاهده تصویر بخشنامه

/ 0 نظر / 4 بازدید