خط مشی گذاری کلید موفقیت مدیریت

الف) خط مشی‌های قضایی(gudicial Policies) :به وسیله قوه قضائیه و دادگاه‌ها اتخاذ و تدوین می‌شود مانند دستورالعمل‌های قوه قضائیه 
ب) خط مشی‌های اجرایی (Executive Policies) :به وسیله سازمان‌ها و دستگاه‌های قوه مجریه تهیه و تنظیم می‌شود نظیر بخشنامه‌های وزارتخانه‌ها یا هیات دولت 
ج) خط مشی‌ها تقنینی (Legislative Policies) :به وسیله نمایندگان مجلس قانونگذاری از طریق ارائه طرح‌ها یا لوایح قانونی مطرح و تصویب می‌شوند مانند قوانین موضوعه باید توجه داشت هر سازمان یا ارگانی که بخواهد برای اجرای برنامه‌ها خود خط مشی انتخاب کند باید فرآیند زیرا سپری نماید :
الف) مرحله شناخت، درک و بیان مسئله یا شکل. ب) ارجاع و طرح مسئله در سازمان‌ها و موسسات عمومی .ج) شکل گیری، تهیه و تدوین خط مشی عمومی.د) قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی عمومی.ه) ابلاغ و اجرای خط مشی.و) ارزیابی خط مشی عمومی اجرا شده .
تمام مطالب فوق برای تعیین و اجرای خط مشی عمومی می‌باشد ولی در سازمانها و ارگانهای مختلف باید الگوی خاص را طراحی نمود‌،‌ باید توجه داشت طراحی مدل،‌ عملی خلاق بوده و ذهنی آفرینش گر و نوآور می‌طلبد، مدل سازی باید براساس الگو برداری از اجزای یک پدیده در دنیای واقعی، خلق گردد، عمده مدل‌های خط مشی،‌ که برای تصمیم گیرندگان طراحی و به عنوان بهترین الگو مورد استفاده قرار می‌گیرد این گونه می‌باشد : 
الف) مدل نهادی (خط مشی به مثابه یک بازده نهادی) :سازمان‌های دولتی در طی دورانی طولانی، کانون اصلی مطالعات علوم سیاسی بوده اند و به طور کلی فعالیت‌های سیاسی بر موسسات دولتی نظیر قوای سه گانه سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها متمرکز است و از لحاظ قانونی خط مشی عمومی به وسیله این نهادها،‌تعیین، اجرا و امحال می‌شود. به یک خط مشی، زمانی عمومی گفته می‌شود که توسط چندین موسسه دولتی پذیرفته شده باشد.عموماً سازمانهای دولتی با تاکید بر الگوهای رفتاری که نظم مشخصی را در بلند مدت استمرار می‌دهد، تاکید دارند.
ب) مدل فرآیندی (خط مشی گذاری به مثابه فعالیتی سیاسی)
ج) مدل عقلایی «خط مشی به مثابه حداکثر دستاورد اجتماعی» (Rational Model): خط مشی را عقلایی گویند که اولاً : میزان ارزش‌ها و مقادیری که به دست می‌آورد، از آنچه از دست می دهد بیشتر باشد.ثانیاً : نتایج حاصل از آن نسبت به سایر خط مشی‌های قابل انتخاب، مطلوب تر باشد.در برخورد عقلایی با خط مشی علاوه بر بررسی متغیرهای قابل اندازه گیری با واحد مالی، باید ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که با موضوع خط مشی ارتباط دارند را در نظر گرفت.برای انتخاب خط مشی عقلایی، خط مشی گذاران باید :
1-بر همه اولویت‌های ارزش جامعه و اهمیت آنها واقف باشند.
2-با همه گزینه‌های موجود خط مشی آشنا باشند.
3-پیامدهای ممکن را برای هر خط مشی، پیش بینی کند.
4-نسبت هزینه به منفعت را برای همه گزینه‌ها محاسبه کند.
5-بهترین گزینه را به عنوان خط مشی مطلوب انتخاب کند.
در مدل عقلایی برای تعریف مساله باید دو مرحله احساس مشکل و ادراک مشکل را از هم متمایز نمود.در مرحله احساس، خط مشی گذاران باید عارضه‌ها و رویه‌های بیرونی مشکل را دریابند و در مرحله ادراک آن را ریشه یابی کند.برخی از موانع خط مشی گذاری عقلایی : 1-هیچ منفعت اجتماعی وجود ندارد که در مورد آن توافق کلی وجود داشته باشد.2-منافع و هزینه‌های بی شماری را که با هم سازگار نیستند نمی‌توان بررسی کرد.3-خط مشی گذاران برای اتخاذ تصمیمات بر مبنای اهداف اجتماعی انگیزه‌ای ندارند.
د) نظریه بازی «خط مشی گذاری به عنوان انتخابی عقلایی در شرایط رقابتی»(Game Theory Model) : این نظریه به بررسی تصمیمات عقلایی در محیطی رقابتی بین دو یا چند نفر (گروه) می‌پردازد.در شرایط رقابتی بازده هر گزینه برای یک طرف، مرتبط به نتایج گزینه طرف دیگر می‌باشد.نظریه بازی الگوی ذهن و استقرائی خط مشی گذاری است، این تئوری توضیح نمی‌دهد افراد واقعاً چگونه تصمیم می‌گیرند ولی نشان می‌دهد که اگر افراد کاملاً عقلائی تصمیم بگیرند در وضعیت رقابتی چگونه موضع خواهند گرفت.ضوابط «بازی» آشکار می‌سازد که چه انتخاب‌هایی در اختیار تمامی «بازیگران » قراردارد. ساده ترین شکل آن،‌یک ماتریس (2×2) است یعنی فقط دو بازیگر در بازی شرکت کرده و هر بازیگر فقط دو گزینه برای انتخاب دارد.
ادامه مسیر تغییر مسیر
گزنه اول نتیجه1 نتیجه2
گزنه اول نتیجه3 نتیجه4
در خانه‌های ماتریس، چهار پیامد احتمالی داریم، در نظریه بازی نتیجه واقعی و بازده هر بازیگر به امتیاز او و رقبایش بستگی دارد.امتیاز اختصاص یافته به هر نتیجه به صورت ارزش‌های عددی و کمی، در یکی از خانه‌های ماتریس نشان داده می‌شود.برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید « اگر دو راننده خودروهای خود را با سرعت زیاد در جهت مخالف یکدیگر هدایت کند و قسمتی از هر خودرو بر روی خط میانی جاده باشد و هیچ کدام از راننده هامسیر خود را به سمت راست خودشان تغییر ندهند، با هم برخورد می‌کند، ولی راننده‌ای که جهت خودروی خود را تغییر می‌دهد،‌بازنده می‌باشد.زیرا زودتر ترسیده است، البته که هر دو راننده ترجیح می‌دهند از خطر مرگ جلوگیری کند ولی در همان حال به خاطر ترسو بودن نباید نکوهش شوند، نتیجه این بازی، بستگی به تصمیم هر دو راننده دارد یعنی هر راننده باید عمل راننده دیگر را پیش بینی کند.»بررسی ماتریس نشان می‌دهد که نفع هر دو راننده در کاهش احتمال خطر بزرگ، رانندگی صحیح می‌باشد.اما ماتریس نشان می‌دهد هر دو راننده یا یکی از آنها ممکن است نتایج را غیر از آنچه با اعداد مشخص شده ارزیابی کند، شاید هر بازیگر گزینه مرگ را بر سرزنش شدن ترجیح دهد.اصل اساسی نظریه «بازی» وجود یک استراتژی است، استراتژی اشاره به تصمیم گیری عقلایی است که در آن برای رسیدن به بازده بهینه حتی بعد از در نظر گرفتن تمامی حرکات احتمالی طرف مقابل اقداماتی طرح می‌شود : نظریه پردازان «بازی» برای تبیین استراتژی عقلایی اصطلاح «کم – زیاد» را بکار می‌برند طرح این استراتژی به منظور حمایت یک بازیکن در برابر بهترین بازی طرف مقابل است.دانشمندان علوم اجتماعی نظریه «بازی» را به عنوان یک ابزار تحلیلی معرفی می‌کنند تا برای مسئولان در زمینه خط مشی گذاران، یک راهنمای عملی باشد، شرایط نظریه «بازی» در زندگی واقعی به ندرت عینیت می‌یابد، نظریه «بازی» روش جالبی را از تفکر دقیق در مورد خط مشی‌های ناسازگار و متعارض ارائه می‌دهد.
ه)مدل سیستمی «خط مشی به عنوان بازده سیستم» System Model: خط مشی عمومی به عنوان عکس العمل سیستم به نیروهایی در نظر گرفته شود که از محیط بیرون بر آن تاثیر می‌گذارند.نیروهایی که درون محیط، سازمان یافته و بر سیستم خط مشی گذار اثر می‌گذارند به عنوان دورن دادهای سیستم در نظر گرفته می‌شوند، محیط به شرایط یا وضعیتی گویند که داخل تشکیلات و محدوده سیستم نباشد، ولی با آن مرتبط باشد.نظریه سیستم را محققان زیادی درصد تجزیه و تحلیل و بررسی و پیامدهای خط مشی مورد استفاده قرار داده اند.خط مشی در قالب سیستم در جامعه اشاره به مجموعه‌ای از نهادها و فعالیت‌های قابل شناسایی دارد که نیازها را به تصمیمات معتبری که نیازمند پشتیبانی تمام اقشار جامعه باشد تبدیل می‌کند، سیستم قادربه جوابگویی به نیروهای اطراف خود بوده و این امر را به خاطر حفظ خود انجام می‌دهد.سیستم خود را از طریق مبادرت به این فعالیت‌ها حفظ می‌کند :
1-ارائه بازداده‌های رضایت بخش و معقول2-اتکا به نیروهای درونی3-استفاده از قدرت و اقتدار
و) مدل رضایت بخش : (Satisfying Model) 
نتیجه کل بحث :مدیران و تصمیم گیرندگان در خلق یا تغییر نهاد و موسسه باید بدانند خط مشی گذاری مهم ترین دلیل و ابزار برای آنها می‌باشد.
مجید ابوالفتحی، کارشناس مدیریت

روزنامه ابتکار  ، نسخه شماره 1753 - 1389/02/26 - یکشنبه 26 اردیبهشت ماه 1389 - 2 جمادی الثانی 1431 - 16 می 2010 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید