چستر بارنارد: نظام تعاون

به تعبیر بارنارد سازمان: مجموعه منظم فعالیتها یا نیروهای هماهنگ و آگاهانه دو یا بیش از دو نفر است.

سازمان زمانی به وجود می آید که

1.       افرادی برای ایجاد ارتباط با هم وجود داشته باشند.

2.       افراد مایل به مساعدت عملی با یکدیگر باشند.

3.       افرادی برای دست یابی به هدفی مشترک وجود داشته باشند

تمایل به مساعدت عملی به معنی رهاکردن خواست های فردی برای دست یافتن به هماهنگی جمعی است.

به نظر بارنارد :واقعیت امر این است که در جامعه متجدد امروز، تعهدات اکثر اعضای سازمانها در قبال کمک به برقراری هماهنگی جمعی منفی است. تاریخ سازمانها و موسسه ها گواه آن است که شدت تمایل به همکاری ازمیزان رضایت یا عدم رضایت افراد منتج می شود همه سازمانها هدفی دارند اما اگر اعضای آن هدفهای سازمان متبوع خود را نپذیرند هدفداری سازمان منتج به فعالیت های هماهنگ نمی شود.

 پایه اساسی فعالیت جمعی هدف جمعی است این هدفی است که مساعدت کنندگان به ایجاد هماهنگی جمعی باید اعتقاد داشته باشند که متعلق به سازمان است.

"وظیفه اصلی مدیرآن است که در کارکنان خود این اعتقاد رابه وجود آورده که هدف سازمان واقعا همان هدف مشترک همه کارکنان است"

بقای یک سازمان توانایی آن برای رسیدن به هدف وابسته است .اما تناقض که وجود دارد آن است که سازمان با دستیابی به هدف علت وجودی خود را از دست می دهد وخود را نابود می کند.

برای آنکه منظور و هدف درعمل خود رانشان دهند باید از ارتباطات استفاده شود روشهای ایجاد ارتباط اولا" زبان کتبی و شفاهی و ثانیا" عواطف مشاهده کردنی به شمار می آیند

بارنارد معتقد است سازمانهای خودمانی، غیر رسمی و بی شکلی که در درون سازمان هایی بزرگ قالبمند و رسمی شکل می گیرند و به سازمان متشکل اثر می گذارند و از آن تأثیر می پذیرند.

سازمان رسمی وبا نظم و انضباط میتواند بسیاری از نگرش ها و نهادهای سازمان خودمانی راظاهر کند.

مدیران سازمان پیچیده و رسمی خدمات خود رابه دو واحدعرضه می کنند :

اول یک واحد کاری معمولی ودوم یک واحد مدیریتی ،سهیم بودن همزمان درفعالیتهای دو واحدی زمانی سازمان پیچیده را به کلیتی زنده تبدیل می کند.

وظیفه مدیر کار تخصصی فعال نگه داشتن سازمان است وسه وظیفه عمده را شامل می شود.

1.       برقراری وحفظ ارتباطات سازمانی

2.       کسب خدمات لازم از افراد

3.       صورت بندی (فرموله کردن )مقصود ومنظور هدف ها

وظیفه برقراری وحفظ ارتباطات دو مرحله را شامل می شود.

1.       اوضاع و موقعیت های سازمان (نقشه سازمان) باید توصیه شود. تعریف موقعیت های سازمان مستلزم شمای (چارت های) سازمانی، شرح وظایف و نظایر آنهاست نقشه سازمان چگونگی هماهنگی امور را ارائه می دهد.

2.       جذب افرادی با صلاحیت های مناسب برای مساعدت به تحقق هدف هاست. آدم ها خوب یا بد نیستند، آنها صرفا ًدر این یا آن پست خوب یا بد جلوه می کنند.

وظیفه کسب خدمات اساسی کارکنان نیز دو بخش عمده دارد.

1.       کارکنان باید در موضع همکاری باسازمان قرار گیرند

2.       پس ازمورد اول از آنان توقع ارائه خدمتشان را داشت

این دو را ازطریق بالا نگه داشتن روحیه کارکنان، اجرای برنامه آموزشی وانگیزشی در کارکنان می توان ارتقاء داد

صورت بندی (فرموله کردن )مقاصد سازمانی:دراینجا جنبه حساس کار تخصیص مسئولیت وتفویض اختیار برای انجام فعالیت های ملموس است.

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 126 بازدید