یادداشت درسی

 جلسه سوم

درس مبانی مدیریت دولتی استاد مربوطه جناب آقای دکتر دانشفرد

روز شنبه مورخ 3 اسفند ١٣٨٧

 

تفاوت Public Administration (اداره امور عمومی) با Public Management (مدیریت عمومی)

-         به مسالت عموم مردم است.

-         مردم ممکن است حقیقی هستند یا حقوقی

-         اهم کسانی که بالفعل و بالقوه در قلمرو آن قرار می گیرند.

-         مدیریت دولتی مسوول امور عمومی است.

 

س- نحوه اداره امور عمومی چگونه باید باشد؟

ج- باید به نحوی اداره شوند که حداکثر منفعت برای عموم کسب شود.

 

س- عموم چه کسانی هستند؟

ج- کسانی که بالفعل و بالقوه در جامعه حضور دارند.

 

مسلئت عمومی: هم شامل افراد می شود و هم نمی شود.

منفعت عمومی یعنی جامعه بیشتر مدنظر است تا افراد و گروه های درون جامعه

 

ممکن است یک منفعت برای جامعه خوب باشد ولی برای افراد و گروه ها خوب نباشد مانند افزایش مدت خدمت از 24 ماه به 28 ماه

 

نظریه گشتالت: کل ها غیرقابل انفکاکند و قابل تجزیه و تحلیل نیستند یعنی نمی توان آن را تجزیه کرد بلکه باید کل خود سیستم را مطالعه کرد نه اجزاء آنرا.

 

تفاوت سیستم و گشتالت: سیستم گروهی از عوامل هستند که به طور هدفمند شکل گرفته اند برای رسیدن به یک هدف مشخص ولی گشتالت کل را به صورت ماهیت کلی خوداش بررسی می کند.

 

تاکید اداره عمومی بر اثربخشی است.

تاکید مدیریت عمومی بر کارآیی است. (کارآیی بر بررسی فرآیندها تاکید دارد)

 

تعریف اثربخشی و کارایی از نظر دکارت:

-         اثربخشی: انجام کارهای درست

-         کارآیی: انجام درست کار

 

بهروری= اثربخشی+کارآیی

مدیریت دولتی به دنبال منفعت دولت است.

 

تعریف اداره: " اداره عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده ای از افراد بشر بمنظور نیل به یک سلسله هدف های بالنسبه مشخص با یکدیگر همکاری می کنند، بدین معنی که تصمیم هایی را اتخاذ می کنند و تصمیم هایی را به مرحله اجرا در می آورند ".(مبانی مدیریت دولتی، پرویز نامغ)

 

سازماندهی:

1-     تقسیم وظائف

2-     تعیین ئمسسولیت افراد/اختیار افراد/سلسله مراتب

3-     اختصاص دادن امکانات به افراد

 

تعریف مدیریت: " مدیریت فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی و بسیج امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به هدف های سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد".(مبانی مدیریت دولتی، پرویز نامغ)

 

تعریفی دیگر از مدیریت:" فرآیند به کارگیری منابع مادی و انسانی برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده از طریق برنامه ریزی، سازماندهی امور کارکنان(کارگزینی)، کنترل و ارزیابی و بسیج امکانات و منابع"

 

تعریف فرآیند: " فرآیند عبارتست از چند عمل پست سر هم و وابسته به یکدیگر"

تعریف برنامه ریزی: " برنامه ریزی یعنی فرآیند تعیین هدف و راه های رسیدن به آن"

 

سلسله مراتب اهداف:

-      ماموریت

-    اهداف بلند مدت: اهدافی هستند که به صورت اهداف عددی قابل ارائه نیستند مانند کاهش بیماریهای مزمن

-    اهداف عینی: اهدافی هستند که زمان رسیدن به آنها کمتر از یکسال است و قابل لمس هستند

 

تعریف سازماندهی: " تعیین وظائف و مشخص کردن افراد برای انجام وظائف و دادن اختیار و ارائه امکانات مادی برای انجام وظائف".

تعریف هماهنگی: " تاکید بر این است که بین اجزاء سازمان هماهنگی ایجاد کرد".

نظارت و کنترل:" تطبیق دادن عملکرد با اهداف به صورت نظارت مستمر یا به صورت مقطعی".

 

مکاتب مدیریت دولتی:

-         مکتب مدیریت علمی

-         مکتب مدیریت انسانی

-         مکتب اقتضایی

-         مکتب سیستمی

 

مکتب مدیریت علمی/مکتب کلاسیک/مدیریت علمی/ مدیریت سنتی:

 

پایه گذار ====== تیلور====          دهه آخر 1890

 

-         جایگزینی اصول علمی به جای اصول غیرعلمی

-         انتخاب کارکنان شایسته و آموزش آنها

-         ارزیابی عملکرد و دستمزد کارکنان

-         دادن پاداش و تنبیه به صورت عادلانه

 

سیستم ابتکار و پاداش قبل از مکتب مدیریت علمی تیلور استفاده می شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید