ماری پارکرفالت

 سه روش برای حل ناسازگاری وجود دارد

 تفوق :غلبه یک طرف برطرف دیگر

 مصالحه:  هردوطرف ازبخشی ازآن چه می خواهند صرف نظر کنند

 همگرایی:یافتن راه حل جدیدی که نیازهای واقعی هردو طرف رابرآورده سازد

 فرایند‌های همگرایی عبارتند از هردو طرف باید خواسته خود رابه صورتی واضح وبی شائبه بیان کند

 شکستتن تقاضاهای کلی به عناصر جزئی تشکیل دهنده آن انتظارت کل

 بررسی مفهوم نمادها(سمبل)

 آمادگی برای پاسخگویی به طرف دیگر:

 حصول به همگرایی مستلزم سطح بالایی ازهوش ،درک عمیق، تشخیص وازهمه مهمتر خلاقیتی ماهرانه است

 صدور دستورات :خانم فالت می‌گوید مدیران باید اصول زیربنایی روش‌های مختلف درصددادامه رابیاموزند

 سپس روش معقولی برای صدوردستورات برگزینند ومتعاقبا آن‌روش‌رابه کار گیرند، نتیجه آن رابیازمایند وحاصل راببینند

 قدرت /اقتدار:

 قدرت : به معنی وادارکردن دیگری به تبعیت ازاراده شمابه معنای بیزاری است ومبنای واکنش رادربردارد

 قدرت بر،قدرتی غیر وابسته ومستقل است که منحصرا برای کسب سود فرد یا گروهی که آن رامورد استفاده قرار می‌دهند به کارمی‌روند

 قدرت با: هرگاه دوفرد یا دوگروه قدرتشان رابرای دستیابی به راه‌حلی که رضایت طرفین رادربردارد روی هم قرار دهند قدرت مشترک به وجود می‌آید بنابراین به نظر می‌رسد قدت با همکاری بایکدیگر برای‌دستیابی به همگرایی است

 روان شناسی کنترل:

 درمدیریت نمی‌توانیم یانباید جنبه هایاقتصادی،روانی واخلاق راازیکدیگر جدا کرده وسپس به بررسی تک‌تک عناصربپردازیم نه تنها کل برجزءاثر می‌گذارد اجزا نیز هم به طور انفرادی و هم طور عملی برکل اثر‌می‌گذارند

 روان شناسی تعلیم ومشارکت

 فالت در بررسی 12 توافق بهترازعدم توافق است یاخیر ،می‌گوید باید مشارکت بپذیریم وبرای این کار3 توصیه ارائه می نماید

 تاسیس سازمانی برای بوجود آوردن امکان مشارکت وتوافق با مسیرهای ارتباط و مشاوره

 اعمال روشهای مدیریتی که اصل مشارکت راپذیرا است

 استفاده کردن ازروشهایی برای حل اختلاف وسود جستتن ازمشارکتهای چند گانه افراد باخلق وخو ،نگرش ها وآموزشهای نامتجانس

 خانم فالت می گوید من باور ندارم که اعتقاد متقابل به جز ازتریق هدف های مشترگ میان کارفرمایان وگراگران به دست می آید

 رهبری

 قدرت حاصل جمع توانایی های اعضای گروه است وظیفه رهبر تلفیق این راده ها واستعداد های مختلف ،انگیزش آنان وایجاد قدرت گروهی به جای پرورش قدرت فردی است

 وظیفه رهبر: تعیین هدف ها وشیوه کار ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف وبرقراری پیوند بین آنها درمجموعه ای کارساز است

 وظیفه واقعی رهبر :ارتقای هویت انسانی شخص ،فراهم آوردن زمینه لازم برای ابراز توانایی ها اعتلای آزادی وارتقای عملکرد کارکنان است

 مدیریت حرفه ای:در زمان فالت مدیریت حرفه تلقی می شد عنوان حرفه به شمار آوردن این فعالیت وملاک دارد

 آنکه آن فعالیت باید وظیفه ای درقبال جامعه یا خدمتی به آن محسوب ونباید دستاویزی برای دستیابی به منافع شخصی باشد

 هدف باید به کاربرد علوم اصولی پذیرفته واثبات شده مبتنی باشد

 جمع بندی:فالت سنگ بنای اصلی را در بسط وتوسعه تفکر مدیریت بنا نهاده و آن سنگ بنا زمینه ساز پیوند دادن رویکردهای تجربی ـ عملی دوره های پیشین وروان شناسی اجتماعی سالهای بعد شد

 تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 7 بازدید