نظریه ای . آر . جی کلیتون آلدرفر " Clayton Alderfer "

آلدرفر با مطالعه درباره نیازهای انسانی، به برخی از انتقاداتی که در مورد سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو وارد می باشد، نیازهای انسان را شامل سه دسته  به صورت زیر ارائه داده است:

1 – نیازهای زیستی انسان که مربوط به سلامتی جسم انسان است.

2 – نیازهای تعلّق، که به ارضاء ارتباطات میان فردی مربوط می شود.

3 – نیازهای رشد، یعنی نیاز انسان به تداوم رشد و پیشرفت شخصی اوست.

تفاوت نظریه آلدرفر با نظریه مازلو در این است که:

 الف – در نظریه ای . آر . جی، سه مرتبه برای نیازهای انسانی تعیین شده است، در حالی که در نظریهمازلو، نیازهای انسانی در پنج مرتبه جای داده شده است.

ب – براساس نظریه آلدرفر، کارکنان ممکن است گاهی نیازهای سطح بالاتر خود را قبل از ارضای نیازهای سطح پایین تر دنبال کنند.

ج -  طبق نظریه آلدرفر، حرکت در سلسله مراتب نیازها، جهت ارضای آنها، همواره رو به بالا نیست. زیرا چنانچه فردی از ارضاء نشدن نیاز سطح بالاتر نا امید و مأیوس گردد، ممکن است با تلاش خود نیازی را در سطح پایین تر ارضاء کند.

آلدرفر معتقد است، وقتی که نیازهای سطح بالاتر برآورده نشود، نیازهای پایین تر بازگشت خواهند کرد،حتّی اگر آن نیازها قبلاً ارضاء شده باشند. در حالی که مازلو اعتقاد داشت، وقتی که یک نیاز انسان ارضاء گردد قدرت خود را برای برانگیختن رفتار از دست می دهد.

مازلو همچنین معتقد بود افراد بطور منظّم سلسله مراتب نیازها را به سمت بالا طی می کنند در حالی که آلدرفر عقیده دارد، افراد با توجّه به شرایط زمان و موقعیت در سلسله مراتب نیازها بالا و پایین می روند.

/ 0 نظر / 492 بازدید