ارزشیابی عملکرد کارکنان ، فرآیندی دقیق و تاثیر گذار

از این دیدگاه ارزشیابی عملکرد کارکنان اقدامی ضروری به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف سازمان است . در این فرآیند ، سازمانها عملکرد نیروی انسانی خود را در انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی بررسی می کنند و نتایج مثبت و منفی این بررسیها را به کارکنان منعــــکس می نمایند .

 انجام صحیح و مؤثر فرایند ارزشیابی ، مستلزم اجرای مراحل زیر است :

1)تدوین استانداردهای عملکرد و شاخصهای اندازه گیری آن .
2)انتقال انتظارات عملکرد به کارکنان ( به نحوی که کارکنان به روشنی بدانند ، انتظارات مدیر مافوق از آنان چیست ؟ )
3)اندازه گیری عملکرد واقعی کارکنان
4)مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای تعیین شده .
5)ارائه بازخور به کارکنان درباره نتایج ارزشیابی آنان و تفاهم متقابل کارمند و مدیر درباره روشهای بهبود عملکرد و برطرف نمودن موانع و جبران خدمات .
6)انجام اصلاحات اساسی در زمینه های مورد نیاز ( با توجه به نتایج حاصل از توافقهای بدست آمده در مرحله قبل )

 آشکار است که رعایت تک تک مراحل فوق از ظرافت و اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است . بویژه در دنیای امروز که تعداد و تنوع مشاغل و تخصصهای سازمانی رو به افزایش و نحوه انجام هریک از مراحل یاد شده ، ‌برای انواع مشاغل مختلف ، متفاوت است .

 دشواریها و ظرافتهای یاد شده و نیز عدم آگاهی مدیران از آثار تعیین شده ارزشیابی عملکرد کارکنان بر انگیزه نیروی انسانی و فراتر از آن بر اهداف و آینده سازمان ، موجب گردیده اند که شمار قابل توجهی از مدیران ، بویژه در کشورهای در حال توسعه ، ارزیابی عملکرد کارکنان را در حد یک اظهار نظر مافوق در قالب فرمهای ثابت سالیانه و یا نهایتا به عنوان یک ابزار مکمل حقوق خلاصه نمایند .

 از سوی دیگر فرایند ارزشیابی عملکرد ، معمولا توانائی های بالفعل و رفتارهای قابل مشاهده کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد . این در حالی است که یکی از مهمترین وظایف مدیر در سازمانهای امروز شناسائی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفائی آنان است . ایفای موفقیت آمیز این نقش توسط مدیران ، سازمانها را به سوی رشد و بالندگی بیشتر سوق می دهد .

 

 بازخور مؤثر یا سرزنش

 اغلب ،‌هنگام بروز بحران و اتخاذ تصمیمات ناکارآمد و حتــــی هنـــــــگام ظهور مشکلات و خطاهای معمول در سازمان ، افراد در پی فردی به نام ” مقصر اصلی “ ، یکدیگر را متهم میکنند . این پدیده موجب می شود که بسیاری از مدیران و کارکنان پیش از آنکه در پی دستیابی به نتایج باشند ، به دنبال سرزنش دیگران باشند .

 مطالعات انجام شده بیانگر آن است که ارائه بازخور به شیوه مثبت می تواند به عنوان نیرویی سازنده و مؤثر ، افراد را به حداکثر قابلیتهای خود نزدیک کند . با توجه به موارد ذیل ، بازخور مثبت می تواند ابزاری مؤثر برای یاد گیری باشد و افراد را در پیشگیری از خطاها یاری دهد :

--هنگامی اشتباهات کارکنان را به آنان گوشزد کنید که دلایل کافی برای آن داشته باشید ( به هر بهانه ای سرزنش نکنید )

--زمان و مکانی مناسب برای طرح آن در نظر بگیرید .

--دور از چشم دیگران اشتباهات افراد را به آنان متذکر شوید و در حضور دیگران ، آنها را تحسین کنید .

--سرزنشهای سوء را مدیریت کنید : به این منظور مدیر یا سرپرست گروه باید از فراهم شدن فضای سرزنشهای بیش از حد و نابجا جلوگیری کند ، بویژه هنگامی که افراد ، خواسته یا ناخواسته تنها یک نفر را مسئول ناکامی گروه می دانند . چنانچه این گام به اندازه کافی نتیجه بخش نباشد ، مدیر باید مسیر سرزنش افراد را تغییر دهد و برای افراد روشن نماید که فرد خاطی ، شایسته این همه سرزنش نیست و چگونه مجموعه ای از عوامل ، ‌خطاها یا مشکلات موجود را پدید آورده است . بویژه در شرایطی که فرد بخشی از آنچه روی داده است را ناشی از قصور و کوتاهی خود می داند .

--آگاه باشید که سرزنش بیش از هر چیز ، اعتماد به نفس افراد را قربانی می کند .

--اغلب اوقات نتایج گوشزد نکردن خطاها و اشتباهات زیردستان ،‌از پیامدهای یادآوری آن زیانبارتر است . این روش بویژه در بلند مدت آثار منفی خود را بر فرد یا سازمان تحمیل خواهد کرد .

مراحل اشتراک مساعی

 اشتراک مساعی واقعی یا مشارکت کامل هنگامی صورت می گیرد که گروهی از انسانها در برنامه ریزی ، اجرا و ثمره فعالیتها با یکدیگر سهیم و شریک باشند . این امر به معنای آن نیست که در فرایند فوق فردی به عنوان رهبر وجود ندارد ، بلکه به این مفهوم است که رهبری در واقع (‌متناسب با شرایط سازمان و توانائیهای افراد ) شکلی دیگر به خود میگیرد . حرکت به سوی اشتراک مساعی واقعی عموما در چند مرحله نشان داده می شود :

گام اول ،  روش پدر ـ فرزندی : در این روش از افراد مواظبت می کنند ، ‌بدون اینکه به آنها گفته باشند .

 

گام دوم ،  ارتباطات : به افراد می گویند که چرا باید کارها انجام شوند و آنها را مطلع نگه می دارند .

 

گام سوم ،  مشارکت : از افراد نظر خواهی می کنند و از دیدگاهها و اندیشه های آنان می پرسند .

 

گام چهارم ، اشتراک مساعی : ‌افراد را در برنامه ریزی ،‌اجرا ، پاسخگوئی و پاداش سهیم می کنند .

 پیشینه اشتراک مساعی بیانگر آن است که مدیران ( اغلب در کشورهای توسعه یافته ) در نیمه دوم قرن بیستم مراحل زیر را پشت سر نهاده اند :

دهه 1950 : رفتار دوستانه با کارکنان را آموختند .

 

دهه 1960 :‌ به نیازها و انگیزه های مختلف کارکنان پی بردند .

 

دهه 1970 : از کارکنان یاری و مساعدت خواستند .

 

دهه 1980 : گردهمائیهای بسیاری با کارکنان تشکیل دادند .

دهه 1990 : در فعالیتها ، روشها و نتایج کار با کارکنان سهیم شدند .

 این در حالی است که اغلب مدیران کشورهای در حال توسعه ، هنوز از گامهای نخست این فرایند ، ‌فراتر نرفته اند .

منبع: http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=479668

/ 0 نظر / 3 بازدید