جیمز جی مارچ: ابهام و تصمیم گیری در سازمان

ر جهان ما خرد وعقلانیت به مرزهای ادراکی، سیاسی و سازمانی محدود می شود

ü      از نظر ادراکی، توجه به کمیاب ترین منبع است. انسانها نمی توانند در آن واحد به همه چیز توجه کنند یا همه جا باشند، این موضوع که در تصمیم گیری باید جمیع جهات لحاظ شود اما همه جنبه ها مد نظر قرار نمی گیرند. اتخاذ یک تصمیم به منزله نادیده گرفتن دیگر تصمیم هاست. تصمیمات با اطلاعاتی به مراتب کمتر از آنچه در اساس می توان داشت گرفته می شوند. همچنین بر کمیابی توجه ومحدوددیتهای خردمندی (ادراکی )خواسته های متغیر را نیز باید افزود.

ü      از نظر سیاسی، مارچ و همکار او سایبرت معتقدند "ترکیب شرکت در اثر ائتلافهای ناپایدار شکل می گیرد، هدفهای سازمان نیز در نتیجه چانه زنی افراد صورت بندی می شود."

ü      محدودیتهای سیاسی خردمندی با محدودیتهای سازمان در هم می آمیزد، مرزهای این محدودیتها را بی نظمی یا هرج ومرج سازمان یافته تعیین می کنند. این هرج ومرج ها  دارای  سه ویژگی عمومی بارز هستند.

1.       سازمان ها به دلیل نا مشخص بودن اولویت ها، به جای انتخاب هدف از ابتدا، به مرور آن هدفها را از آنچه بصورت عملی انجام می دهند استنتاج وکشف می کنند.

2.       چون سازمان دارای " فناوری نا مشخصی" است لذا اعضای آن فرآیندها را درک نمی کنند به جای انجام کارهای آگاهانه، آنها را به صورت آزمون وخطای کسب تجربیات به انجام می رسانند

3.       به دلیل مشارکت سیال " هر کسی در هر کاری که به طور مرتب تغییر می کند، در گیر می شود.

ü      فرآیند تصمیم گیری دارای چهار ویژگی عمده است.

1.       حل صوری تضاد : این حالت تقریبا" همیشگی امور است، تضادها در ماهیت سیاسی سازمانها نهفته اند و با تصمیم گیری رفع نمی شوند. از تدابیر حل صوری تضادها توسل به "عقلانیت موضعی " قواعد سطح قابل قبول برای تصمیم" نوبتی کردن توجه به هدفها" با  توجه به برطرف نشدنی بودن تضاد بین هدفها باید آنها را اولویت بندی کرد

2.       ابهام گریزی: تصمیم گیری به اطلاعاتی که فعلا" در دسترس است، پاسخ می دهد و  آن را نا معلومی های مربوط به پیش نگری های بلند مدت می پرهیزد. مشکلات فوری مورد توجه قرار می گیرند واز برنامه ریزی برای هدفهای دیر دسترس اجتناب می شود.

3.       جستجو گری مساله آمیز: بروز یک مساله انگیزه ای برای جستجوگری به منظور یافتن راه هایی برای حل آن مساله میشود .به محض پیدا شدن راهی برای مساله جستجو گری متوقف می شود.

4.       یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی در خلال فرآیندهای تصمیم گیری محقق می شود، تصمیم گیران کار را با علم به آنچه که باید بدانند آغاز نمی کنند. آنان ضمن تصمیم گیری آنچه را که دانستنش لازم است می آموزند.

 

ü      فرصت یا نیاز به اتخاذ تصمیم و انتخاب یک گزینه را می توان " سطل زباله ای " به شمار آورد که کنشگران سازمانی انواع مسائل و راه حل های خلق شده را درآن می ریزند.

ü       در طرحی که تصویر شد یک تصمیم از رابطه متقابل مسائل(می تواند در درون یا بیرون سازمان شکل بگیرند)، راه حل ها (فارغ از مسائل به وجود می آیند)، کنشگران و گزینه هایی که هر یک تقریبا" مستقل از دیگری است حاصل می شود.

ü      تصمیمها به سه روش اتخاذ می شوند:

1.        ارادی و آگاهانه: در این حالت انتخاب یک بدیل مساله را حل می کند، این فرآیند وقت گیر است و از حاصل سبک وسنگین کردن های عمیق محقق می شود.

2.       با بصیرت : در این حالت گزینه ای که بصورت تصادفی نسبت به سایر گزینه ها ارجح دیده می شود مورد انتخاب قرار می گیرد.

3.       بصورت گذری : در این حالت مساله ای باقی نمی ماند و خودبخود گزینه ای باقی مانده که انتخاب آن مساله ای را حل نمی کند.

ü      تحقق یا عدم تحقق یک تصمیم از " قرابت زمانی " آن چه به درون سطل زباله راه می یابد ناشی می شود. به عبارتی هر گاه مسائل، راه حل ها، کنشگران و زمینه های مناسب با هم تطبیق کنند یک تصمیم تحقق پیدا می کند.

v     تحقق یک تصمیم بیانگر صرف انرژی و وقت لازم از طرف کنشگران برای مربوط ساختن راه حل ها به مسائل و مسائل به گزینه ها می باشد

v     تحقق یک تصمیم " بدون تطابق " با فرآیند مربوط را می توان با عوامل اتفاقی دیگر توجیه کرد

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 119 بازدید