کارآفرینی در سازمان های دولتی

 

علل مساله:

1-     تعدد دستگاههای مسئول و آئین نامه ها و قوانین مربوط به کار بیمه مالیات از مهمترین مشکلات بر سر راه کارآفرینان هم در بخش دولتی و هم خصوصی است.

2-     جو بی اعتمادی و نفر اول نبودن در فرهنگ ما و در فرهنگ ادارات ما بسیار رایج است.

3-     عدم پذیرش  مسئولیت کار سازمانی و طرد کردن مشخص از هرگروه و سازمان غیر رسمی.

4-     در جامعه ما افت بهره وری و کاهش اثر بخش و کارایی ، موازی کاری.

 

پیامدهای مساله:

1-     افزایش بیکاری در سطح کلان جامعه

2-     افزایش جرم و جنایت ،دزدی ،اعتیاد، افزایش آمار طلاق و فرو ریختن بنیانهای خانواده.

3-     کاهش بهر ه وری نیرو کار در سطح موسسات و سازمانها و فاصله زیاد بین بخش دولتی و خصوصی ، اصول مدیریت ،و در اصل عدم ضرورت بکارگیری این اصول

4-     پاسخگو نبودن سازمانهای دولتی در مقابل مردم به عنوان صاحبان منابع

5-     پرورش گروهی از افراد در داخل سازمان دولیت بعنوان کسانی که از زیر کار در می روند ، به دنبال منافع خود هستند.

6-     بی اعتمادی مردم به دولتها

7-     افزایش فرار مغزها و متغییر

 

پیشنهادها و راه حلها :

1-     منش و ویژگی فردی

2-     توانمندیهای رفتاری خاص که آنها را می توان فرا گرفت ( آموزش پذیرند)

3 - شرایط خاص در خانواده ، سازمان و جامعه که باید مناسب برای ایجاد ایده ها یا محصولات و خدماتجدید باشد

4- در یک مقیاس وسیع به عوامل محیطی کلان است که می تواند موجب جذب کار آفرینان نسبت به فعالیتهای کار آفرینی و توسعه کار آفرینی شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید