تعدیل نیرو و چالش های پیش رو

سلمان رضوان جو

هنوز مشخص نیست که وضعیت بحران اقتصادی بهه کجا خواهد رسید امابرای کارفرمایانی که در این وضعیت با مسوولیت دشوار تعدیل نیروهایشان روبه رو هستند این مساله ابعادی فراتر از یک پیچیدگی اقتصادی صرف دارد.

 پیوست(ها): 20120327184020-3068-68.pdf (نوع: PDF  حجم: 283KB)

/ 0 نظر / 4 بازدید