کنفرانس مدیریت استراتژیک

اهداف کنفرانس:
• نشر و گسترش دانش مدیریت استراتژیک
• توسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
• معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مدیریت استراتژیک و کاربرد آنها در سازمانهای پیشرو و آینده نگر
• تبادل تجربه پیرامون دستاوردهای توسعه مدیریت استراتژیک در بنگاه‌های کسب و کار

محوره های کنفرانس:
• تفکر استراتژیک
• سازمانهای استراتژی محور
• رویکردها و مدلهای مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک منابع انسانی
• برنامه ریزی استراتژیک
• رهبری و مدیریت استراتژیک
• کنترل استراتژی
• همسوسازی استراتژیک
• مدیریت استراتژیک سازمانهای هولدینگ
• ارزیابی و اندازه گیری عملکرد در مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک بازار
• استراتژی در مدیریت کسب وکار های کوچک
• مدیریت استراتژیک کارآفرینی
• مدیریت استراتژیک پروژه
• پیمان های استراتژیک
• تحلیل رقابتی
• مدیریت استراتژیک بازار
• مدیریت دانایی: یک رویکردی استراتژیک
• پیاده سازی استراتژیک
• مدیریت استراتژیک تکنولوژی
• کارتهای امتیازی متوازن
• استراتژی هوشمند
• مدیریت دانش
• مدیریت استراتژیک و بهره وری
• جهانی شدن و تجارت الکترونیک چالشهای در مدیریت استراتژیک
• فرهنگ و مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک و فناوری اطلاعات

آدرس سایت کنفرانس (جهت ارسال مقالات): هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

/ 0 نظر / 5 بازدید