دطرد شدگی و عدالت سازمانی

Rejection and Organization Justice:

طرد شدگی و عدالتسازمانی

                                                                                         

Mahin Tavakoli ; Warren Thorngate

 

این پژوهش با هدف رواسازی مقیاس کارآفرینی در سازمانهای دولتی شهر تهران به اجرا درآمد. نمونه ای با حجم 410 نفر از مدیران پنج وزارتخانه به روش نمونه برداری طبقه ایانتخاب و پرسشنامه هومن (1380) شامل 121 مادّه با طیف لیکرت در مقیاس چهار درجه ایدر مورد آنها اجرا شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 986/0 بود و هفتمادّه آن که دارای همبستگی پلی سریال ضعیف و غیرمعنادار با نمره کلی بودند، حذفشدند. پس از حذف این مواد و مادّه 111 به علت فقدان بار عاملی معنادار، از مقیاس 113 مادّه ای باقیمانده یک ضریب روایی 988/0 به دست آمد. تحلیل مؤلفه های اصلی بااستفاده از چـرخش واریماکس، هفـت عامل را به دست داد: سخت کوشی، خطرپذیری، کانونمهارگری، سیالی، خلاقیت و نوآوری، انعطاف پذیری و تردید و تحملابهام

 

کلیدواژگان: مستندسازی منابع ، مقاله پژوهشی ، شیوه نامه انجمنروانشناسی امریکا

               

فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال دوم، شماره 5، پاییز 1384

/ 1 نظر / 5 بازدید
ATTk

سلام خيلي خيلي خيلي خيلي خيلي ازوبتون خوشم اومد خيلي اشاالله به درجات بالا تري در كشور برسيد ولي خسيس نشيد ومثل الان بخشنده حتي اگه تحقيق مال خودتون بود