ماکس وبر و بروکراسی (دیوانسالاری )

از نظر وبراعمال اقتدار در سازمانها بر سه شکل استوار هستند

1.      سازمان با رهبری کاریزماتیک، یا دارای ویژگیهای ذاتی فره مند: اقتدار در این سازمانها مبتنی بر خصوصیات و خصلتهای فردی رهبری می باشد. رهبری به واسطه این خصوصیات کاملا" متمایز از افراد عادی محسوب می شود و دیگران را به دلیل وجود همان خصوصیات می تواند به انجام امور مد نظر خود وادار نماید. با توجه به اینکه دوران این اقتدار تا زمان مرگ رهبر کاریزماتیک می باشد لذا به واسطه بروز اختلافات بعد از مرگ او و عدم ظهور دوباره رهبری با ویژگیهای کاریزماتیک وخدادادی این سازمان به یکی از دو ساختار زیر تبدیل می شود

2.      سنتی : اگر رهبری به صورت موروثی ادامه یابد سازمان مربوط شکلی سنتی به خود خواهد گرفت، در این سازمانها پیشه وعرف و عادات گذشته مبانی نظم و اختیار به شمار می آیند. اختیار واقتدار رهبر ناشی از شان و مقامی است که به ارث برده و قلمرو اختیارات او آداب و رسوم گذشته و بخشی از نقشی است که رهبر سنتی باید ایفا کند.شکل واقعی این سازمانها دو جلوه خواهد بود.

جلوه اول: سازمان را به گونه ای تصویر می کند که ارث رهبر است و مقامات و افراد سازمان مستخدمین رهبر به شمار می آیند واز او حقوق می گیرند.

جلوه دوم : سازمان به صورت تیول رهبر اداره می شود، در این حالت مقامات از نظر منبع درآمد دارای استقلال بیشتری هستند وبه طور سنتی به رهبر وفادارند. و نظام از طریق دریافت 5/1 یا 10/1 از میزان درآمد  تامین می شود.

در این دسته از سازمانها چون گزینش و انتصابات بجای استواری بر تخصص بر اساس روابط خانوادگی انجام می پذیرد. و تاکید بر روشهای گذشته انجام کار به دلیل استدلال اینکه "وجود یک روش خود دلیلی بر استمرار آن است" ، بدون ارائه هیچ توجیه عقلایی و بخردانه صورت می پذیرد.

3.      عقلایی و قانونی : این نوع نظام زمینه ساز شکل بروکراتیک سازمانی می باشد، که به نظر وبر نهاد غالب بر جامعه کنونی است. دلیل عقلایی بودن این نظام آنست که هر وسیله ای دقیقا" به صورت ارادی و آگاهانه برای دستیابی به هدف مشخصی طراحی می شود.

وبر به چنین سازمانهائی که براصول خرد استوار شوند وتحت حاکمیت مقررات وراه کارهای منضبط و منسجم قرار گیرند بروکراسی نام نهاده است. وبر سازمان بروکراتیک را از نظر فنی کاراترین شکل سازمان معرفی می کند.

دقت ، سرعت ، روشنی ، اطلاع از وضع پروند ها، تداوم امور ، وحدت رویه ، اطلاعات دقیق، کاهش موازی کاری و برخوردها با حداقل هزینه و امکانات و تجهیزات  در سازمانهای بروکراتیک به بهترین نحو و مطلوب ترین شرایط استوار است.

در سازمانهای بروکراتیک اختیارات از مناصب ناشی می شوند و دستورات صرفا"به دلیل آنکه مقررات صدور آن دستورات را به وسیله صاحبان آن مناصب مجاز می دارد

عقلایی بودن نظام توانائی آن را برای محاسبه عواقب فعالیتهای خود به نمایش می گذارد .این مجموعه پیش بینی وضع آتی سازمان را ممکن می سازد و سازمان صاحب منطق می شود. برنامه ریزی تحقق هدف مشخص و قابل حصول از طریق محاسبه هر چه دقیق تر وسیله "انجام می شود.

سرمایه باوری (کاپیتالیزم ) به عنوان گرایش به انباشت سرمایه به مثابه نظامی اقتصادی ، بر محاسبات دوراندیش و عقلایی برای کسب سود اقتصادی مبتنی است .برای آنکه سود اقتصادی به شیوه مذکور حاصل شود و برای آنکه بازارهای جهانی توسعه یابد تنوع دیدگاه یا نگرش اخلاقی باید بو جود آید.

نظام اداری بروکراتیک با خود کارائی و نظم وانتظام دارد، پس لازمه محاسبات دور برد اقتصادی است. از این رو بروکرراسی با افزایش روند صنعتی شدن طریق و روش حاکم بر سازماندهی می شود که با گستره خود باعث بروز ویژگیهائی گریزناپذیری در بخش های دیگر جامعه مانند آموزش ، دولت و سیاست خواهد شد

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 9 بازدید