دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان بخشنامه شماره 11942 مورخ 22/5/1390را از لینک پائین دریافت فرمایند.   دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان.pdf

/ 0 نظر / 8 بازدید