طبقه بندی های افکار مدیریت توسط رابینز

  • از شناخته شده‎ترین طبقه بندی های افکار مدیریت توسط رابینز ارائه شده است که عبارت است از: 1- نخستین نظریات2 - دوره‎ی کلاسیک‎ها 3- عصرنئوکلاسیک‎ها4 - علوم رفتاری5 - نهضت نوین مدیریت

 مهمترین نظریات مدیریتی در دوره ی کلاسیک

  • تیلور و مدیریت علمی: تیلور به دنبال یافتن بهترین راه انجام کارها بود. ایجاد تناسب بین شغل و شاغل، انتخاب علمی کارگر، همکاری و تقسیم کار بین کارگر و کارفرما بر مبنای روش های علمی و عدالت از اصول مدیریت علمی تیلور می باشند.
  • گیلبرت‎ها: فرانک و لیلیان گیلبرت تلاش خود را به کشف بهترین راه برای انجام کار معطوف کردند لذا آنان را از پیشگامان حرکت سنجی قلمداد می کنند. آنها پس از مطالعه‎ی هزاران کار 17 حرکت را در دوره‎های سه گانه انجام کار، یعنی بلند کردن، جابه‎جا کردن و استراحت کردن مشخص ساختند.
  • هنری گانت: گانت بر عکس گیلبرت‎ها به یک بهترین راه برای انجام کار معتقد نبود، بلکه معتقد بود می توان راهی پیدا کرد که در یک موقعیت بهترین به نظر آید.
  • مدیریت اداری فایول: مدیریت اداری به شرح وظایفی که مدیران باید انجام دهند و اصولی که برای مدیریت مناسب لازم است می پردازد. اصول چهارده‎گانه مدیریت اداری که توسط فایول ارائه شده است عبارت است از:تقسیم کار، اختیار، انضباط، وحدت فرماندهی، ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی، وحدت فرماندهی،وحدت رهبری، اجرت و پاداش، تمرکز، سلسله مراتب اختیارات،نظم، عدالت، امنیت شغلی، ابتکار عمل و تقویت روحیه.
  • بوروکراسی وِبر: تمرکز وبر بیشتر متوجه به ساختار اختیارات بوده است. وی اختیار را لازمه‎ی اداره‎ی هر سازمانی
    می داند و داشتن اختیار را منوط به داشتن قدرت می داند. قدرت از منظر وِبر یعنی تحمیل اراده‎ی یک انسان بر اشخاص دیگر. وی سه نوع اعمال قدرت در نظر دارد؛ اعمال قدرت سنتی، فره‎مندی و قانونی. وی اعمال قدرت از طریق قانونی و منطقی ایده‎آل می داند. اصول بوروکراسی وِبر عبارتند از: تقسیم کار، سلسله مراتب اختیارات، شایستگی و تخصص، مقررات و رویه‎های رسمی، غیرشخصی بودن و توجه به مسیر شغلی.
/ 0 نظر / 29 بازدید