بخش سی و یکم: « پیتر سنگه » و یادگیری سازمانی

اما عوامل بیرونی را موجد مسایل معرفی کردن به ندرت همه جوانب ماجرا را روشن می سازد و از آن مهمتر اینکه مانع از ایرادگیری می شود.

1.       توهم مهار سرعت ها

2.       توجیه گیری با استفاده ازاتفاقات اخیر

3.       باورغلط درمورد اینکه یادگیری فقط ازتجربه ناشی می شود

4.       اسطوره وجود توافق وهماهنگی با مدیریت ودربین اعضای متشکله

سنگه برای آنکه سازمان هابتوانند برناتوانایی های فوق خود که مانع ازیادگیری آنها می شود فایق آیند توصیه هایی عرضه می دارد که بقول اورعایت آنها می تواند مجموعه های انسانی متشکل رابه سازمانهای آموزنده (یادگیر یا یادگیرنده)تبدیل کند

1.       تسلط فردی:افراد باید بیشترین حدتسلط ارانه لزومابردیگران بلکه برخود اعمال کنند

2.       چارچوب های فکری مکتوم:دومین قاعده مورد سئوال قراردادن ومرور طرز تفکر وچارچوب های ذهنی که طی چندین سال درعمق وجود تثبیت شده است ایجاب می کند."

3.       ایجاد یگانگی دربینش ها:ایجاد دیدگاه مشترک دراعضای سازمان درمورد آینده ای که مایل به خلق آن هستند سومین قاعده به شمارمیرود

4.       یادگیری گروهی:داشتن تعهد نسبت به یادگیری گروهی چهارمین قاعده است پرهیز ازرقابت های آشکار وپنهان و بازنگه داشتن باب همکاری های چند جانبه گروهی امکان اینکه هوش جمعی بیش ازتوانایی ذهنی تک تکافراد برای اندیشیدن تدابیری بکار میرود ایجاد خواهد کرد

5.       تفکر منظم و منضبط (تفکر نظام مند):قاعده ای که قواعد رابهم پیوند می دهد وازآنها چارچوبی برای ایجاد سازمان آموزنده می سازد همین قاعده است

این قاعده که سنگه آن رابه عنوان کتاب خود (تفکر نظام مند) قرارداده است اساس یادگیری سازمانی راتشکیل میدهد تفکر به روش نظام مند که با روش معمول ما – که تمرکز حواس براتفاقات فعلی است مغایرت دارد ضروری است.

نقش اساسی اصل پنجم تفکر نظام گرا تأکید برهنر توام ساختن دیدن جنگل بادیدن درختان است.

بااین ترتیب بااستفاده از برنامه رایانه ای شبیه سازی (مایکروورلرز)می توان ظرفیت یادگیری سازمان را بالا برداین برنامه امکان اینکه باتغییرات متعدد درک عمیق تری ازجایگاه سازمانی وامکانات ایجاد دگرگونی درآن حاصل شودبوجود می آورد این امر رابه درک قانونی دیگر ازقوانین مربوط به قاعده پنجم سازمان های آموزنده رهنمون می شود.

نویسنده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 39 بازدید