تام برنزونظام های ماشینی وزنده(بنیادهای رویکرد اقتضایی)

نظام نوع مکانیکی:با شرایطی نسبتا ثابت و ایستا تطبیق می پذیرد یابه عبارتی جور درمی آید ،وظایف ومسائل مدیریتی برمبنای تخصص های مورد نیاز است وسلسله مراتب نظارت معین ومسئولیت اطلاعات کلی درراس سازمان متمرکز است برای ارتباط وتعامل عمودی (روسا ومرئوسان)تاکید می شود

 نظام نوع ارگانیک (با شرایط متغییر تطبیق می پذیرد بنابراین وظایف افراد مستمرا با توجه به شرایط تعریف وتعدیل می شود
 ازاودرسازمانهای مکانیکی علاوه براحساس تعهد نسبت به سازمان خود بلکه به عنوان اعضای گروه یا واحدی که دارای ساختار شغلی با ثباتی است منافع گروهی یا بخشی مشترکی دارند که با منافع دیگر گروه ها یا بخش ها درتضاد است انی شرایط باعث می شود گروه ها برای پایداری خود است به منازعات درونی بزنند
 سامانه های ناسالم عارضه نظام های مکانیکی هستند که ضمن وفاداری به چارچوب بروکراتیک تلاش می کنند تابرای مشکلات جدید ناشی ازتغییر شرایط ،نوآوری وابهام محیطی چاره جویی کنند
 اول :درسامانهای مکانیکی :به دلیل روال معمول وانجام امورتخصصی توسط کارشناسان ودرشرایط درحال تغییر ،کسب نظرات کارشناسی منوط به نظر مافوق است وبه غیر ترتیب تا مدیر عامل سازمان بنابراین درکوتاه مدت بسیاری ازتصمیمات با مراجعه به بالاترین مقام سازمان به دست می آید این حالت راسامانه مبهم شکلی می گویند که دو وجه دارد
 1.                 نظام رسمی سلسله مراتب اداری
 2.                نظام غیر رسمی است،حجم زیاد کارراراس سازمان وعدم امکان به بازی گرفتن مدیران ارشد باعث ایجاد واحساس ناکامی وبیهودگی درآنها می شود
 دوم،جنگل مکانیکی:تعدادی ازسازمانها برای چاره جویی جهت مشکل ارتباط های درونی خود شاخه های بیستن ازسلسله مراتب بروکراتیک رابه وجود آویند ،توسعه سلسله مراتب اداری بروکراتیک باعث یاجاد جنگل مکانیکی  می شود بقای آن مشاغل یا واحدها منوط به ادامه یافتن مشکلات است
 سوم،سامانه فوق فردی یا کمیته ای:تشکیل کمیته راه سنتی مواجهه با مسائلی است که به دست افراد حل نمی شود مگر اینکه موازنه قدرت رابرهم بزنند این سامانه به دلیل رقابت شدید با وفاداری مطلوب واحدهای سنتی وساختار شغلی مطمون که عرضه می دارند نمی تواند به عنوان ابزاری کارا دائمامورد استفاده قرار می گیرد
 رقابت شدید باوفاداری مطلوب واحدهای سنتی وساختار شغلی مطمئن که عرضه می دارند نمی تواند به عنوان ابزاری کاردائما مورد استفاده قرار گیرد
 برنز معتقد است برای درک کارکرد سازمان همیشه آنرا باید محصول عمل سه نظام اجتماعی دید
 سامانه رسمی اختیار :این سامانه ازهدفهای سازمان فناوری آن وتلاش های آن برای تطبیق دادن با محیط خود نشات می گیرد
 سامانه تعاونی :افرادی که آرمان های حرفه‌ای وساختار شغلی خاصی دارند وبرای پیشرفت بایکدیگر رقابت می کنند
 سامانه سیاسی :هرسازمانی صحنه فعالیت های سیاسی است، درآن صحنه افرادوواحد ها برای کسب قدرت بایکدیگر همکاری ورقابت می کنند
 تلاش برای تغییر ساختار مکانیکی مدیریت به ساختار ارگانیکی ازلحاظ ساختار حرفه ای وقدرت (که اگر از دانش فنی منتج شده باشد به مراتب گسترده ترازقدرتی خواهد بود که صرفا به دلیل اشغال یک پست رسمی سازمانی حاصل گردیده است )نتایج عظیمی دارد
 اگر ساختار سازمان حاصل فرایند پیشرفت سه سامانه اجتماعی یعنی سامزان رسمی ساختار حرفه ای وساختار سیاسی دانسته شود مطالعه آن فرآیند ها به سازمان کمک خواهد کرد تااز افتادن به دام هایی که بدون مطالعه آن فرایند اسیرشان خواهد کرد بپرهیزند
 با موقعیت تغییر یابنده وجدید نمی توان خودبه خود هماهنگ شد :مهمترین مانع ساختار سازمانی است که برای مراحل اولیه سازمان طراحی شده واینکه هرعضو سازمان باید دیدگاه چند گانه داشته باشد نیز مانع ارتطیبق باشرایط متغییر است.

 تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 36 بازدید