ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی

 
عنوان (انگلیسی): A Comprehensive Model for identify factors impact on develop of organizational citizenship behavior (Case study: People in staff of Iranian national oil Firm) نشریه: نشریه مدیریت دولتی شماره: نشریه مدیریت دولتی (دوره: ۲، شماره: ۵) نویسنده: حسن زارعی متین ، سید مهدی الوانی ، غلامرضا جندقی ، فریدون احمدی کلیدواژه‌ها شرکت ملی نفت ایران ، ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، سبک رهبری مدیران ، ویژگی‎های شخصیتی کارکنان ، عوامل ارزشی ـ فرهنگی ، : رفتار شهروندی سازمانی کلیدواژه‌ها (انگلیسی)Value – cultural Factor. Iranian national oil firm organizational Cultural Organizational Citizenship Behavior ,Organizational Structural Mangers Leadership Style Personality Attributes of personals چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارایه الگوی جامع عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران است. جهت دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت ملی نفت ایران در سطح ستادی به تعداد 2500 نفر است و تعداد 100 نفر به‎عنوان نمونه آماری طبق فرمول انتخاب شده است. در این پژوهش تأثیر پنج عامل عمده،‏ سبک رهبری مدیران،‏ ویژگی‎های شخصیتی کارکنان،‏ ساختار سازمانی،‏ فرهنگ سازمانی و عوامل ارزشی ـ فرهنگی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است.‌ نتایج این پژوهش نشان می‎دهد،‏ سبک رهبری تحول‎آفرین مدیران،‏ ویژگی‎های شخصیتی کارکنان از جمله ثبات هیجانی،‏ برونگرایی،‏ تجربه‎پذیری،‏ سازگاری و وجدان کاری،‏ ابعادی از فرهنگ سازمانی به‎زعم هافستد از قبیل فرآیندگرایی،‏ کارمندمداری،‏ سیستم باز و کنترل سخت و ابعاد ارتباطی و ساختاری سرمایه اجتماعی،‏ عدالت مراوده‎ای و عدالت اطلاعاتی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذار هستند. در این پژوهش ساختار سازمانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نبوده است.

چکیده (انگلیسی):

The main purpose of this paper is formulating the comprehensive model for identify factors that impact on develop of organizational citizenship behavior in Iranian Petrol National Firm. To achieve the purpose mentioned above, questionnaire survey method is used. Participant in this research are 2500 people in staff of firms and 100 people are selected as sample. In this research is examined impacts of five factors such as leadership, personality, Structural, cultural and Value Factor on develop of OCB. 
Results indicate that OCB is high in units that their manager is used transformational stale, their employee have personality trait such as emotional stability, extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness, also their organizational culture was process oriented, employee Oriented ,have an open system and loose control. Finally finding in this research is shown that Social capital and organizational justice enhance OCB in organizations. 

فایل مقاله : [دریافت (202.5 kB)]
/ 0 نظر / 6 بازدید