تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی

تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی

غلامعباس احسانی
استاد راهنما: مهدی الوانی

چکیده: چکیده : در این تحقیق فرض بر این بوده که ارزشیابی عملکرد می‌تواند در اثر بخشی نقش مهمی داشته باشد چرا که ارزشیابی عملکرد باعث تحقق عدالت سازمانی ارضای نیازهای خودیابی و خودشکوفایی افراد و ایجاد انگیزه در افراد برای ماندگاری در سازمان می‌شود برای این منظور دو شرکت را برگزیدیم که مطابق مطالعات مقدماتی در یکی ارزیابی عملکرد ضعیف و در دیگری قویتر جلوه می‌کرد با این دیدگاه نسبت به تحقیق سه موضوع کلی را مورد بحث قرار دادیم: -1 موضوع ارزشیابی عملکرد: عملکرد ارزشیابی عملکرد اهداف ارزشیابی فواید ارزشیابی ارزشیابی از دیدگاه اسلام منابع ارزشیابی روشهای ارزشیابی معیارهای ارزشیابی معیارهای ارزشیابی و مشخصات سیستمهای ارزشیابی کارآمد -2 موضوع اثربخشی: اثربخشی بهره‌وری کارآیی ارتباط اثربخشی با کارآرایی و بهره‌وری روشهای سنجش اثربخشی شاخصهای اثربخشی نگرش مکاتب مختلف نسبت به اثربخشی عوامل اثرگذار بر شاخصهای اثربخشی و نگرش سیستمی به موضوع اثربخشی -3 شاخصهای اثربخشی: رضایت شغلی تعهد سازمانی بهبود ارتباطات عدم تمایل به ترک خدمت پس از آن به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهشی تحقیق پرداختیم و با استفاده از فنون و تکنیکهای آماری به نتایج خوبی دست یافتیم فرضیات این تحقیق به دو دسته تقسیم می‌شوند: -1 فرضیه مربوط به همبستگی متغیرها: بین ارزشیابی عملکرد و اثربخشی سازمانی ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود دارد -2 فرضیه تطبیقی: اثربخشی سازمانی در شرکت الف تحت تاثیر ارزشیابی عملکرد بهتر از شرکت ب می‌باشد بطور کلی این تحقیق دو دسته نتایج بدست داده است که خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده را در اینجا ذکر می‌کنیم: به طور کلی این تحقیق 2 دسته نتایج بدست داده است : الف ) نتایج مربوط به همبستگی متغیرها: نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که بین ارزشیابی عملکرد و اثربخشی نیروی انسانی رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد یعنی هر چه در بهبود سیستم ارزشیابی عملکرد سرمایه‌گذاری کنیم بر اثر بخشی سازمان افزوده خواهد شد با توجه به آزمونهای همبستگی ملاحظه می‌کنیم که هر یک از شاخصهای رضایت شغلی تعهد سازمانی ارتباطات و عدم تمایل به ترک خدمت به ترتیب ضرایب (0 58 0 51 0 48 0 57) را به خود اختصاص داده‌اند به عبارت دیگر بیشترین مقدار همبستگی را شاخص رضایت شغلی و کمترین مقدار را شاخص ارتباطات دارد ب ) نتایج مربوط به مقایسه دو جامعه: نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اثربخشی و شاخصهای چهارگانه مذکور در سازمان الف تحت تاثیر ارزشیابی عملکرد بهتر بیشتر از سازمان ب می‌باشد و بیشترین تاثیر ارزشیابی عملکرد در مورد رضایت شغلی می‌باشد امید است این تحقیق زمینه‌ای برای شروع تحقیقات دیگر در زمینه ارزشیابس عملکرد و اثربخشی باشد

/ 2 نظر / 24 بازدید
دوست

خدا روح مرحوم احسانی را شاد نمایید ایشان چند شالی است به رحمت ایزدی پیوستند

مریم اصلانی

سلام و سپاس من متن کامل این پایان نامه را می خواهم چطور می توانم به آن دسترسی پیدا کنم؟