رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی و تأیید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسیده به عنوان مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار می‌گیرد و در حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود 


تاریخ: 23/1/1389 
شماره دادنامه: 5 
کلاسه پرونده: 88/87 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 
شاکی: آقای سیدباقر جلیلی. 
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 23 دیوان عدالت اداری. 
گردشکار: الف ـ شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/323 موضوع شکایت آقای سیدباقر جلیلی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقـراری حق جـذب در میـزان حقوق بازنشسـتگی به شـرح دادنامه شـماره 870 مـورخ 18/4/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه مصوبه هیأت امناء، بدون تدوین آیین‎نامه‎های مربوطه تصویب گردیده و از طرفی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه از 1/1/1384 قابلیت اجرایی داشته است که از لحاظ تاریخ اجراء موخر بر مصوبه هیأت امناء دانشگاه مربوطه می‎باشد و از طرفی میزان فوق‎العاده‎های موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ اعضاء غیر هیأت علمی طبق ماده قانونی تعیین می‎گردد. لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/389 موضوع شکایت خانم شهین منفرد به طرفیت سازمان بازنشستگی (صندوق بازنشستگی) به خواسته برقراری فوق‎العاده جذب هیأت امناء کارکنان دانشگاه شهید بهشتی در حقوق بازنشستگی، طی دادنامه شماره 2144 مورخ 22/10/1386 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه طبق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزش‌عالی... براساس آیین‎نامه و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات مصوب هیأت های امنای مربوطه که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎رسد، اداره خواهند شد و با توجه به صورتجلسه مورخ 16/12/1383 هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده و طی شماره 1089/15 مورخ 19/2/1384 جهت ابلاغ و اجراء به دانشگاه ارسال گردیده است و با عنایت به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و موجهی در رد شکایت مطروحه اقامه وابراز ننموده لذا با وارد دانستن شـکایت حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. 

رأی هیأت عمومی 

با احراز تعارض آراء فوق‎الذکر، نظر به اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‎ربط می‎باشند، صرفاً براساس آیین‎نامه‎ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‎رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری ومالی و استخدامی اداره خواهند شد و با توجه به اینکه هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی به موجب مصوبه مورخ 16/2/1383، فوق‎العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی را به عنوان مزایای مستمر کارکنان تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار داده و مصوبه هیأت امناء به تایید وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، لذا دادنامه شماره 2144 مورخ 22/10/1386 شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی مطابق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

/ 0 نظر / 108 بازدید