هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی

فایول به تشریح فعالیتهای مدیریتی می پردازد وآنها را اینگونه شرح می دهد:

1.      برنامه ریزی : ارزیابی و تجزیه وتحلیل آینده برای طراحی چارچوبی به منظور اقدام در آن محدوده

2.      سازماندهی : شکل دادن به ساختار انسانی و مادی سازمان

3.      هدایت و رهبری: ایجاد کار برای کارکنان و حفظ روحیه تلاشگری در آنان

4.      کنترل: نظارت بر جریان تطابق آنچه اتفاق می افتد با مقررات کتبی و دستورات شفاهی

5.       البته هماهنگی از وظایف مدیریت حذف نشده است بلکه هماهنگی  به عنوان عنصر اساسی  در تمام وظایف مدیریت ایفای نقش می نماید

 فایول چهارده اصل مدیریت خود را به این شرح اعلام می کند:

1.      تقسیم کار

2.      اختیار

3.      رعایت قوانین ومقررات

4.      وحدت فرماندهی

5.      وحدت مسر

6.      تبعیت منافع فرد از منافع جمع

7.      جبران خدمات

8.      تمرکز یا عدم تمرکز

9.      سلسله مراتب اداری

10.  انتظام و نظم

11.  برابری و مساوات

12.  ثبات مدیریت

13.  ابتکار وخلاقیت

14.  روحیه کاری

تهیه کننده: محمدعلی زارعی وبلاگ مدیریت دولتی / مدیریت مالیاتی  http://zareimohamad.blogfa.com

/ 0 نظر / 6 بازدید