یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٩

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

 
مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229  XMLاصل مقاله (4229 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 ایرج سلطانی؛ 2 رسول صریحی اسفستانی  ؛ 2 حمیده عباسی
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات اصفهان
2دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان
چکیده
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانه کارکنان، تاثیر به سزایی بر عملکرد شغلیکارکنان دارد و توانمند سازی روانشناختی آنان به سازمان ها امکان انعطاف پذیری بیشتر و پاسخ دهی سریع به تغییرات را می دهد و از طرفی دیگر حمایت سازمانی ادراک شده به برداشت کارکنان از میزان توجه سازمان به تلاش، سلامتی و آسایش آن ها اشاره دارد. از این رو با توجه به اهمیت این عوامل در سازمان ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مجموعاً 761 نفر می باشند؛ که از روش تصادفی طبقه ای استفاده شده و از این جامعه، نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران، 771 نفر به دست آمد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، از پرسشنامه استاندارد چینگ و تسونگ ) 2172 ( استفاده شد. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته و کارشناسان وزارت مذکور بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ ) 18.6 ( جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق ماتریس همبستگی، معادلات رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که حمایت سازمانی ادراک شده ) 1877 (. و توانمندسازی) 1872 ( به تنهایی بر عملکرد شغلی تأثیر نمی گذارد. لیکن رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی مؤثر بین حمایت سازمانی ادراک شده).. 18 ( و توانمندسازی روانشناختی) 18.0 ( باعملکرد شغلی است. سازمان ها با بهره گیری از نتایج حاصله، در دنیای نوینی که پیوسته در حال تغییر و تحول است قادر به پیشی گرفتن از رقبا خواهند شد
  نظرات ()
بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۳/۱٩

بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران

مجله مدیریت اجرایی، دوره 4، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 2-2  XMLاصل مقاله (207 K)
نوع مقاله: علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 ابراهیم صالحی عمران* ؛ 2 زهرا جعفری کرفستانی
1دانشیار برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی
2کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی،گروه علوم تربیتی
چکیده
هدف این مقاله بررسی میزان برخورداری­ ازشاخص­ های مختلف ­رفتارشهروندی سازمانی در یکی از سازمان­های آموزشی بوده است. در این تحقیق رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران با توجه به نوع وظایف،سابقه ­ی خدمت، سطح تحصیلات،­جنسیت و نوع استخدام، در چهارچوب نظریه ارگان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری آن 300 نفر از پرسنل بخش های مختلف دانشگاه تشکیل داده و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه سرشماری­ انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده که داده ها با استفاده از روش مثلث سازی و سه ابزار پرسشنامه، مصاحبه و بررسی اسناد جمع ­آوری شدند. یافته های این تحقیق نشان ­دا دکه ­کارکنان ­دانشگاه ­مازندران ­از­ رفتار شهروندی­ سازمانی­ برخوردار می­ باشند. ولی بین ­میزان ­برخورداری ­از ­شاخص ­های مختلف رفتار شهروندی ­سازمانی تفاوت ­معنی­ داری ­وجود ­دارد. همچنین از دیگر یافته ها حاصل از این تحقیق ­اینکه؛ بین ­کارکنان ­در ­میزان ­برخورداری ­برحسب­جنسیت­ ­نوع ­وظایف ،سطح­ تحصیلات­، و نوع استخدام تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. ­ولی از نظر سابقه­ ی خدمت تفاوت معنی ­دار وجود دارد. یافته های حاصل از مصاحبه نیز نشان دادکه کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارمی­ باشند در نهایت بررسی اسناد و مدارک نیز گویای این بود که دانشگاه در زمینه آموزش رفتارهای شهروندی دوره­ی آموزشی برگزار نکرده است. 
براین اساس توجه بیشتر به شناخت رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران به منظور افزایش اثربخشی سازمان بیش از پیش احساس می شود و بدنبال آن، نیاز به شناخت و آموزش این مفهوم و ابعاد آن به منظور توانمندسازی نیروی انسانی را می طلبد.
کلیدواژگان
رفتار شهروندی سازمانی؛ کارکنان.دانشگاه مازندران
  نظرات ()
عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٤

عوامل پیش بینی کننده انگیزه شغلی در افسران ارشد دانشگاه افسری امام علی (ع)

 محمدحسین میرجلیلی / سید حسین آتشی /  بهزاد نظرپورجلال رضایی

 پیوست(ها):   20140609152024-9927-71.pdf (نوع: PDF  حجم: 325KB)

  نظرات ()
ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٠

ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی

 محمد موسی خانیطهمورث حسنقلی پورزهرا وظیفه

 چکیده: هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی می باشد بدین منطور با بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق , متغیرهای میانجی مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مدل اولیه تحقیق طراحی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای آماده پس از تایید روایی و پایایی آن در اختیار جامعه آماری(اساتید دانشگاه تهران) قرار گرفت نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است که فرایندهای مدیریت دانش ,شامل تولید دانش ,تسهیم دانش, بکارگیری و ذخیره دانش با تاثیر گذاری بر فرهنگ سازمان ,ساختار ,استراتژی دانشی سازمان وفناوری می تواند منجر به توسعه منابع انسانی شود.

کلمه های کلیدی: فرهنگ/ فناوری/ ساختار/ مدیریت دانش/ توسعه منابع انسانی
  نظرات ()
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۱٢/۱

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه امام علی(ع)

 

کلمه های کلیدی: سرمایه اجتماعی/ سرمایه انسانی/ سرمایه فکری/ سرمایه رابطه ای/ سرمایه ساختاری
  نظرات ()
سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٠

سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان شرکت (مطالعه موردی: استان کردستان)

 یعقوب احمدی / اسعد محمدی بلبان آباد

 چکیده: سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه است که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل، عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. بسیاری از جامعه شناسان و متفکران حوزه های علوم اجتماعی بر این باورند که توجه به سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عاملی) در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان گمرگ استان کردستان در سه شهر سنندج، مریوان و بانه تشکیل دادند که از میان آنان 120 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و در نهایت 110 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که بین تمام ابعاد، متغیر مدیریت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، میزان روابط کارکنان در شبکه های اجتماعی، میزان مشارکت گروهی کارکنان و میزان مشارکت کارکنان در اجتماع محلی) و میزان اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این بود که ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی به طور خالص 238 درصد از واریانس اثربخشی کارکنان در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت گروهی کارکنان، تعیین کننده ترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کارکنان در جامعه مورد مطالعه هستند.

کلمه های کلیدی: تعهد سازمانی/ سرمایه اجتماعی/ اعتماد اجتماعی/ مشارکت گروهی/ اثربخشی کارکنان
  نظرات ()
هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/٧

هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 اسدلله کرد نائیج/حسین خنیفر/سمیه زراعت کار/کبری رفعتی آلاشتی

 چکیده: یکی از موضوعات جدید در حوزه رفتار سازمانی، موضوع هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است. هوش معنوی، هوشی است که انسان را قادر می سازد تا به کارها و فعالیت های خود معنا و مفهوم بخشیده و به وسیله آن از معنای عملکرد خود آگاه شود. هوش معنوی به دلیل پیوند آن با معنا و ارزش، می تواند به انسان توان تغییر وتحول بدهد. از سوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی نیز بیانگر رفتارهای فرانقشی است که در قالب نوع دوستی، وجدان کاری، ادب و ملاحظه، جوانمردی وگذشت و رفتار مدنی نمایان می شود.

از این رو در این مقاله هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است. بررسی این رابطه، موضوعی جدید است که در کشور تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این تحقیق تعداد 70 پرسشنامه در بین جامعه آماری تحقیق توزیع وجمع آوری وسپس از طریق نرم افزار spss تحلیل شد.
نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. در واقع بین متغیر هوش معنوی و ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و گذشت و رفتار مدنی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. هم چنین به منظور رتبه بندی مؤلفه های مختلف رفتار شهروندی سازمانی از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج نشان می دهد وجدان کاری بالاترین رتبه و ادب و ملاحظه دارای کم ترین رتبه در میان مؤلفه های رفتار شهروندی است.

کلمه های کلیدی: هوش معنوی/ رفتار شهروندی سازمانی/ رفتار سازمانی/ هوش سازمانی
  نظرات ()
تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمانم نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٤/۱/۱٤

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

 چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. برنامه ریزی منابع سازمان به مثابه یک نظام نرم افزاری در حوزه کسب وکار است که از طریق ارائه یک راه حل یکپارچه و جامع، سازمان را قادر به استفاده موثر و کارآمد از منابع خود شامل مواد، نیروی انسانی، سرمایه و اطلاعات می سازد. پژوهش ها نشان داده است بسیاری از این نظام ها در مراحل پیاده سازی و گسترش در عمل با شکست مواجه می شوند که دلایل عمده آن ها مشکلات رفتاری کاربران تشخیص داده شده است. در این میان، رفتار شهروندی سازمان به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتارسازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید می ورزند، در عملکرد فرایندهای سازمانی نقشی تعیین کننده ایفا می کند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی از نظر ابعاد سه گانه رفتارهای کمکی ، فضیلت مدنی و روحیه جوانمردی بر موفقیت نظام ERP از روش پیمایشی استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه ای تنظیم و در میان کاربران این نظام ها در چندین شرکت که این نظام در آن ها پیاده سازی شده بود توزیع گردید. از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد و 244 پاسخنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بین این ابعاد و موفقیت نظام ERP رابطه مثبتی وجود دارد، اما تاثیر غیرمستقیم رفتارهای کمکی بعنوان یکی از ابعاد این رفتار از طریق دلواپسی نسبت به استفاده از رایانه بر موفقیت ERP مورد پذیرش قرارنگرفت.

کلمه های کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی/ نظام ERP/ دلواپسی استفاده از رایانه/ موفقیت نظام ERP
  نظرات ()
رابطه چندگانه ی هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۱٢/٢٠

رابطه چندگانه ی هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی ادراک عدالت سازمانی

 چکیده: مقدمه: یک سازمان زمانی با موفقیت از عهده ی مأموریت و رسالت خود برمی آید که توانسته باشد رضایت مراجعانش را تأمین کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رضایت ارباب رجوع با نقش تعدیل کنندگی ادراک عدالت سازمانی انجام شده است.

روش بررسی:این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. دو جامعه ی آماری این پژوهش شامل الف: کلیه ی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تعداد 872 نفر و ب: مراجعان به بخش های مختلف دانشگاه مذکور که در نقش ارباب رجوع به کارکنان مراجعه می نمودند. بازه ی زمانی تحقیق در نیمه ی دوم سال 1391 بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی پنج عاملی شخصیت NEO، پرسش نامه ی Servqual، پرسش نامه ی عدالت سازمانی، پرسش نامه ی هوش هیجانی و پرسش نامه ی ویژگی های جمعیت شناختی بود که تمامی آن ها پایایی و روایی لازم را دارا بوده اند. برای تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی نظیر پراکندگی و میانگین و نیز از روش های آمار استنباطی همچون همبستگی Pearson، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از نسخه ی 19 نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که همبستگی بین رضایت ارباب رجوع از یک سو و ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و ادراک عدالت سازمانی از سویی دیگر (870/0R= و 757/R2=) دارای رابطه ی معنی داری است. همچنین بین کلیه ی ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان دانشگاه در سطح (05/0Pvalue<) با رضایت مراجعان با نقش تعدیلی عدالت سازمانی رابطه ی معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به تأثیرگذاری ادراک عدالت سازمانی بر ارتباط هوش هیجانی و شخصیت کارکنان با رضایت مراجعان، به منظور ارتقای رضایت مراجعان تمرکز بر مسایل فردی حایز اهمیت است. در این بین، به واسطه ی آموزش پذیری و امکان ارتقای هوش هیجانی، این متغیر جایگاهی ویژه دارد.

کلمه های کلیدی: رضایت/ هوش هیجانی/ کارکنان/ عدالت سازمانی/ ارباب رجوع
  نظرات ()
نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۱۱/۱٤

نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم

 سعید رجایی پور/حیدر چوپانی/مجتبی زارع خلیلی/حجت غلام زاده/مریم کاظم پور

 چکیده: پژوهش حاضر با هدف «نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه معلم» به روش توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش 400 نفر از کارکنان شرکت سهامی بیمه معلم بودند که تعداد 117 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و پرسشنامه گرایش به نوآوری اسماعیل و همکاران (2000) بود که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 92/0 و 88/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج تی تک نمونه ای نشان داد که وضعیت سرمایه اجتماعی و گرایش به نوآوری کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه های آن با گرایش به نوآوری کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مولفه های سرمایه اجتماعی، چهار بعد همکاری، اعتماد، فهم متقابل و روابط به عنوان متغیرهای پیش بین شرایط ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری سازمانی (متغیر ملاک) را دارا هستند و مؤلفه های شبکه ها، ارزش ها و تعهد، به دلیل نداشتن سهم معنی دار در پیش بینی گرایش به نوآوری کارکنان از معادله حذف گردیدند.

کلمه های کلیدی:
 مزیت رقابتی/سرمایه اجتماعی/ اعتماد سازمانی/ گرایش به نوآوری/ سازمان های نوآور
پیوست(ها):   20141217095725-9888-64.pdf (نوع: PDF  حجم: 636KB)
 
  نظرات ()
بررسی اجمالی سیر تحول نظریه های علم مدیریت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۱٠/٢

بررسی اجمالی سیر تحول نظریه های علم مدیریت
مولف: رقیه فلاحی صفدر آبادی
منبع انتشار:  پایان نامه کارشناسی ارشد "بررسی تطبیقی مدیریت اسلامی با مدیریت غربی"، استاد راهنـما: مهدی یار احمدی خراسانی
چکیده: مدیریت به شکل های مختلف و متفاوت در طول تاریخ و جود داشته و به صور گوناگون، زمینه پایداری و دوام و قوام تمدن ها و حکومت ها را فراهم ساخته است. با پیشرفت علم و افزایش آگاهی بشر در استفاده از امکانات و توانایی های خود، تأثیر مدیریت در پیشرفت بشر نیز فزونی یافت و همراه با آن، نظریه‌های مختلف و متفاوتی که از منظرهای گونه‌گون به انسان نگاه می‌کردند نیز ارایه گردید. وجه مشترک تمامی این نظریه‌ها، هدف‌گرا بودن و توجه به نتیجه کار است و در این راستا، انسان نیز گاه همسنگ ابزار مورد توجه قرا گرفته و گاه به آن در سطوح بالاتر توجه شده است. می دانیم که به تعداد اندیشمندان مدیریت، از این مفهوم تعریف داریم مثلاً ال دفت: مدیریت را فرآیند به کارگیری موثر کارآمد از منابع مادی و انسانی به منظور نیل به اهداف تعریف کرده است. در همین راستا در مقاله حاضر به بررسی اجمالی سیر تحول نظریه های علم مدیریت پرداخته شده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مشکلات تخریب جنگلها و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ آن نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱۸

مشکلات تخریب جنگلها و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ آن

(با رویکرد جلوگیری از به وجود آمدن سیل همانند سیل دهنه محمد آبادکتول و زرین گل)

 یوسف زنگانه، کارشناس ارشد مدیریت دولتی

جنگل، هدیه خدایی و نخستین دوست بشر به شمار می‌رود. هیچیک از پدیده‌های طبیعت به اندازه جنگل در زندگی آدمیان نقش اساسی و سازنده ندارند. انسان آغازین تنها در پناه جنگل توانستند به حیات و ادامه حیات خود ادامه دهد. بدین سان احترام به درختان و احساس دوستی نسبت به آنها پدیده‌ای است که منشا بسیار دیرین در سرشت انسانها دارد.

امروزه بحث منعبع طبیعی و محیط زیست از جمله مسائلی است که در بسیاری از محافل علمی جهان و حتی مجلات و روزنامه ها به وفور دیده و شنیده می شود و در اکثر موارد هشدارها جدی و در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و به خطر افتادن قابلیت سکونت کره زمین است. پژوهش هایی که در چند ساله اخیر صورت گرفته و تغییرات عظیمی که در شرایط طبیعی کره زمین به وقوع پیوسته بیانگر آن است که کره زمین در حال گرم شدن و جنگل های آن در حال نابودی است. لایه ازن که کره زمین را از گزند اثرات زیانبار اشعه ماورای بنفش خورشید محفوظ می دارد روز بروز نازکتر می شود و احتمال بروز انواع سرطان ها را افزایش می دهد. قدرت تولید مواد غذایی در سطح جهان به علت فرسایش خاک و بهره برداری بی روبه از زمین و آب در حال کاهش است. بسیاری از شهرهای بزرگ هوایی فوق العاده آلوده دارند، هوایی پر از دی اکسید کربن و ترکیبات سرب و گوگرد که همگی برای سلامتی انسان مضرند. فراوانی و تشدید سیلاب ها بویژه در سال های اخیر حکایت از بروز اوضاع نابسامانی دارد که بر سر منابع طبیعی تجدید شونده آمده است. این در حالی است که هر سال تقریباً 17 میلیون هکتار از جنگل های جهان یعنی منطقه ای برابر مساحت کشور اطریش از بین می روند. در حالیکه این جنگل ها سهم قابل توجهی در تولید اکسیژن، پالایش هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب دارند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱۸

کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران

یوسف زنگانه، مجتبی زنگانه، سیدامید روانفر 

 مقدمه

کارآفرینی در کشور ما گفتمان جدیدی بوده و تا چند سال پیش جایگاهی نداشت، اما امروز با اجرای پروژه­های پژوهشی چون (GEM) Global Entrepreneurship Monitorکه با اندازه­گیری شاخص های استاندارد امکان شناخت دقیق از وضعیت کارآفرینی را فراهم می­کند به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. (جهانی، 1387،ص30)

جوامع پیشرفته ­ی امروزی، توسعه ­ی خود را وام­دار انسان­هایی هستند که قادر به تبدیل آرزوها و نظرهای خلاقانه ­ی خود به حقیقت بوده­ اند، روحیه­ ی استقلال طلبی برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرات کافی برای مبارزه با روش­های متداول و جاافتاده برخوردار بوده ­اند(احمدپورداریانی و همکار، 1387،ص9).

کارآفرینی بر روند رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه نقش بسزایی دارد. بر این اساس، بنیان پیشرفت و توسعه، قدرت مغز و فکر است، نه قدرت زور و بازو یا پول (افجه، 1370، ص 16).

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre  است که مفهوم تعهدکردن کاری را در بر می­گیرد (احمدپورداریانی و همکار، 1387،ص45). بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبست: کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند (جهانی، 1387،ص30) و همچنین کارآفرین کسی است که تعهد می­کند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توام باریسک است بپذیرد(احمدپورداریانی و همکار، 1387،ص45).


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱۸

کارآفرینی و سابقه تاریخی آن در جهان و ایران

یوسف زنگانه، مجتبی زنگانه، سیدامید روانفر 

 مقدمه

کارآفرینی در کشور ما گفتمان جدیدی بوده و تا چند سال پیش جایگاهی نداشت، اما امروز با اجرای پروژه­های پژوهشی چون (GEM) Global Entrepreneurship Monitorکه با اندازه­گیری شاخص های استاندارد امکان شناخت دقیق از وضعیت کارآفرینی را فراهم می­کند به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. (جهانی، 1387،ص30)

جوامع پیشرفته ­ی امروزی، توسعه ­ی خود را وام­دار انسان­هایی هستند که قادر به تبدیل آرزوها و نظرهای خلاقانه ­ی خود به حقیقت بوده­ اند، روحیه­ ی استقلال طلبی برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرات کافی برای مبارزه با روش­های متداول و جاافتاده برخوردار بوده ­اند(احمدپورداریانی و همکار، 1387،ص9).

کارآفرینی بر روند رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه نقش بسزایی دارد. بر این اساس، بنیان پیشرفت و توسعه، قدرت مغز و فکر است، نه قدرت زور و بازو یا پول (افجه، 1370، ص 16).

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre  است که مفهوم تعهدکردن کاری را در بر می­گیرد (احمدپورداریانی و همکار، 1387،ص45). بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبست: کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره هـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند (جهانی، 1387،ص30) و همچنین کارآفرین کسی است که تعهد می­کند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توام باریسک است بپذیرد(احمدپورداریانی و همکار، 1387،ص45).


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مهدویت ، انتظار و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱۸

مهدویت ، انتظار و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)

یوسف زنگانه، سیدامید روانفر، مجتبی زنگانه

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

 سلام و درود خداوند و همه کائنات بر یگانه بهانه آفرینش ، حضرت ختمی مرتبت ، پیامبر اعظیم الشأن اسلام و نیاکان پاک و اولاد و امجاد آن حضرت که انسان را کمال و حیات معنوی بخشید و تعالیمش چراغ راه آیندگان شد.

درود و تحیت الهی بر آن پیامبری که برترین سند خلقت انسان و اوج یأس شیطان گشت. رسول یگانه ای که به معراج رفت تا همه بدانند بین آن برترین و خداوندگار هستی بخش پرده ای نبود.

فرمانروایی که قلمرو حکومت خود را قلب ها قرار داد تا درس آموز همیشه جاودان مهرورزی انسانها شود.

 

ای  خرّم  از  فروغ  رخت  لاله   زار  عمر      باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست     کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر (حافظ)

مقدمه

اعتقاد به‌ ظهور منجی‌ و مهدویت‌ در معنای‌ عام‌ خود، یک‌ باور دینی‌ فراگیر در بین‌ تمامی انسانها می­باشد. مهدویت‌ و اعتقاد به ظهور منجی از دغدغه‌ تمامی‌ انسانها و در دورانهای‌ مختلف‌ تاریخ‌ بوده‌ و در روزگار ما نیز که‌ انسان‌ معاصر دچار بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ در عرصه‌ جهانی‌ است، این‌ مساله‌ حایز اهمیت‌ می‌باشد. 

"انتظار" امری فطری است و برای همگان درهر قوم و آیینی که باشند وجود دارد اما انتظارهای معمولی که در جریان زندگی افراد و حتی جامعه‏ها وجود دارد هر اندازه بزرگ و با اهمیت باشد در مقایسه با انتظار موعود جهانی، کوچک و بی مقدار است.

شیعه نیز با ارائه نظریه "حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)" در طول قرن‏ها و سال‏های متمادی، داعیه دار اصلی جهان شمولی در عرصه‏های فرهنگی، سیاسی و... بوده است.

حکومت جهانی مهدی(عج)،  خط بطلانی بر انواع گوناگون حکومت‏ها، نظریات، برنامه‏ها و طرح‏های ارائه شده در عرصه جهانی است؛ به طوری که تمامی این نظریات و حکومت‏ها، امتحان خود را پس خواهند داد و مردم به پوچی، ضعف و بطلان آن پی خواهند برد و با آغوش باز، پذیرای "دولت مهدوی" خواهند بود.

در یک‌ بررسی‌ جامع‌ و کامل‌ در روایات‌ و سخنان‌ ائمه‌ معصومین‌(ع‌) به‌ جرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ انکارناپذیر حکومت‌ امام‌ مهدی‌(ع‌) جهان‌شمولی‌ آن‌ است‌. حکومت‌ آن‌ حضرت‌، شرق‌ و غرب‌ عالم‌ را فرا می‌گیرد و هیچ‌ آبادی‌ در زمین‌ باقی‌ نخواهد ماند، مگر این‌که‌ گلبانگ‌ توحید از آن‌ شنیده‌ می‌شود و نسیم‌ جان‌نواز عدل‌ و داد، سراسر گیتی‌ را سرشار می‌کند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
جوانان، سرمایه اجتماعی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱٥

جوانان، سرمایه اجتماعی

یوسف زنگانه، کارشناس ارشد مدیریت دولتی

بی تردید نسل جوان، مهمترین سرمایه نیروی انسانی جامعه را تشکیل داده و در همه جنبه های زندگی اجتماعی حضور مؤثر و اساسی دارند. نقش سازندگی این نیرو در تغییر و تکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه ازاهمیت خاصی برخوردار است.

جوانی، فرصت بی بدیل زندگی و سرآغاز استحکام شخصیت و ظهور و بروز استعدادهای انسانی است. جوامعی که این منبع سرشار انسانی و سرمایه ی اجتماعی را در اختیـــار دارند علی الاصول باید آینده ای امیدبخش را پیش روی خود ترسیم نمایند.

نسل جوان امروز و کارآمدان فردای جامعه ، بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرند زیرا که رشد و توسعه این نیروی انسانی مهمترین سرمایه اجتماعی قلمداد می گردد و کشورهای توسعه یافته به خوبی اهمیت این سرمایه زوال ناپذیر را دریافته­اند. از سوی دیگر نیازها و انتظارات این نسل نیز به صورتی چشمگیر در همه ابعاد وسعت یافته است و دیگر نمی توان بدون مشارکت و حضور آنان امور حیاتی مربوط به جوانان را رقم زد. بعلاوه مسائلی چون جهانی شدن و رشد برق آسای علوم و تولید اطلاعات جدید، چندین برابر شدن وسعت و عمق دانش بشری ، گسترش حیرت انگیز فناوری پیشرفته توزیع اطلاعات و روشهای نوین توسعه مشارکت اجتماعی ، آموزش و توانمند سازی شهروندان متناسب با شرایط زندگی امروز ضرورت توجه به نسل جوان را تقویت نموده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
گردشگری و عوامل موثر بر توسعه آن در منطقه علی آبادکتول نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱٥

گردشگری و عوامل موثر بر توسعه آن در منطقه علی آبادکتول

یوسف زنگانه، کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس امور اداری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، yzanganeh@yahoo.com

 مقدمه

دنیای امروز، دنیای تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد است. در سالیان اخیر  بدلیل اهمیت گردشگری از آن بعنوان یک صنعت نامبرده می شود و این صنعت به اندازه­ای درآمدزا و پرسود بوده، به طوری که در بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یعنی در آنجا که شکل های دیگر اقتصادی مثل تولید یا استخراج از نظر اقتصادی به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارند، به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی می شود. صنعت گردشگری، سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودرسازی می باشد. به همین دلیل در دهه های اخیر بسیاری از دولت ها و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش این صنعت روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان ببرند. گردشگری در چند دهه اخیر به یکی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی کشور ها تبدیل شده است. 

کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است. یکی از علل آن ضعف مدیریت کلان، قوانین و دولتی بودن دیدگاه مدیران در تمام سطوح در این صنعت میباشد که میتوان با اصلاح سیستم مدیریت و با استراتژیک خاصی زمینه های رشد و شکوفائی این صنعت مولد را ایجاد کرد.

توسعه گردشگری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری در مقابله با فقر بوده و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود .

در فرهنگ اسلامی، سیاحت به عنوان سیر آفاق در برابر سیر انفس مورد توجه قرار گرفته است. اسلام به انسان و نیازهای او نگاه ویژه ای دارد و آنچه را که به واقع زندگی را لذت بخش و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است، به رسمیت می شناسد. اگر بخواهیم صنعت گردشگری برای منطقه منبع درآمد خوبی داشته باشد، باید ارگان های مختلف حمایت لازم را جهت توسعه صنعت گردشگری به عمل آورند و برای امنیت گردشگران و تبلیغات صحیح اهمیت زیادی قائل شوند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱٢/٢

مشکلات ارزیابی کارکنان در سازمانها
مولف: مریم وکیل زند(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی دانشگاه آزاد قشم؛ Maryam_vakilzand@yahoo.com)
موضوع: مدیریت منابع انسانی
سال انتشار(میلادی): 2013
وضعیت: تمام متن
منبع: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com 
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com 
چکیده: هدف از نگارش این مقاله ارتقای کیفی شغلی کارکنان در سازمانها بوده که در صورت انجام ارزیابی های واقعی کارکنان به آن دست یافته می شود . ارزشیابی شیوه کنترل فعالیت کارمندان عاملی بوده که طی آن مشخص می شود که مدیران به چه شیوه ای در میان کارکنان خود ایجاد انگیزه نموده و در مرحله بعد این روند ، ارائه شیوه صحیح انجام کار و اصلاح کارمند را تضمین می نماید و لذا ارزیابی کننده که کارمند را نیز مصاحبه خواهد نمود در صورت لزوم باید مسائل و مشکلات کارمندان را مشخص کرده و دست به اجرای اقدامات اصلاحی زده تا نیروی انسانی در سازمانها شکوفا شوند . فقدان توجه به ارزشیابی واقعی کارکنان در سازمانها از نکات قابل توجهی بوده که در این مقاله بدان پرداخته شده است. 
واژه های کلیدی : ارزیابی-کارکنان- مشکلات.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
پیش بینی عرضه داخلی نیروی انسانی سازمانها با استفاده از مدل زنجیره مارکوف نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱٢/٢

پیش بینی عرضه داخلی نیروی انسانی سازمانها با استفاده از مدل زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
مولف/ان: رضوان صحرائی  -  عباس عباس پور
موضوع: مدیریت منابع انسانی
سال انتشار(میلادی): 2009
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 4
تهیه و تنظیم:  پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.PARSIBLOG.com
چکیده: به منظور بررسی چگونگی  پیش بینی عرضه داخلی  نیروی انسانی در سازمانها، تحقیقی  با استفاده از روش توصیفی و بر اساس مدل مارکوف  انجام پذیرفته است. مدل مذکور رویکردی کاربردی ، برای پیش بینی عرضه  داخلی منابع انسانی است که  با ترسیم الگوهای گذشته نقل و انتقالات، الگوهای آینده را طرح ریزی و احتمال جابجائی کارکنان را از یک پایه به پایه دیگر در یک دوره زمانی، تعیین می کند. با استفاده از این فن ارتقاء، تنزل، انتقال، استخدام و ترک خدمت کارکنان را می توان مشخص نمود. در این پژوهش کلیه واحدها و پستهای سازمانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده،  قابلیت مدل  را در  پیش بینی میزان موجودهای نیروی انسانی در واحدها و پست های مختلف سازمانی به اثبات رسانید. همچنین  روند ورود و خروج نیرو در واحدها به خوبی نشان داده شد و    یافته¬های تحقیق حاکی از این است که میزان مازادها و کمبودهای پرسنلی در کلیه  پستهای سازمانی  برای یک دوره زمانی مشخص پنج ساله با استفاده از خواص مارکوفی با دقت قابل قبولی قابل پیشگویی هستند. 
کلید واژه ها: برنامه ریزی نیروی انسانی- زنجیره مارکوف- پست سازمانی- عرضه داخلی


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی ... نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱٢/٢

هفتمین همایش حمل و نقل ریلی , 2003-04-29

برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس 

مرتضی کرمی , File Full Text

Abstract

سازمانها ، امروزه براین باورندکه مهمترین سرمایه ودارایی شان نیروی انسانی میباشد . نیروی انسانی است که به عنوان عامل مهم تحول سازمانی ، در هماهنگی با شتاب تحول فن آوری ناشی از انقلاب اطلاعات و ارتباطات عصر دانایی مطرح می باشد. با عنایت به این امر برنامه ریزی برای چنین منابع ارزشمند و گرانبها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. پژوهش حاضر در همین راستا به منظور برنامه ریزی نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس انجام شده است . در این پژوهش به علت گستردگی حیطه تحقیق تنها به پیش بینی تقاضای نیروی انسانی پرداخته شده است بدین منظور با استفاده از روش رگرسیون، براساس دومتغیر حجم تولید و حجم فروش به پیش بینی تقاضای نیروی انسانی برحسب نوع شغل ، تحصیلات ، سابقه خدمت ، سن و نوع آموزش طی سالهای (1390 –1381 ) پرداخته شده است .

کلمات کلیدی

برنامه ریزی نیروی انسانی تقاضای نیروی انسانی واگن پارس ,
  نظرات ()
پیوند برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱۱/٢٧

چکیده
یکــــی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را درمورد اهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب وادغام کرده و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمانهــــا محسوب می شود، منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است، عواملی موجب نگرش جدید در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شده اند ولی هنوز به علت برخی مسائل ومحدودیتها این نوع برنامه ریزی در سازمانها به صورت جامع وکامل و مناسب به کار گرفته نشده است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۸/٢٤

اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان

علی‌نقی امیری* / محمد همتی** / مهدی مبینی***

 چکیده

 یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفة خود را رعایت کنند. این مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنین به ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای مانند احساس مسئولیت، برتری‌جویی و رقابت‌طلبی، صادق‌بودن، احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری اشاره می‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای، چگونگی اشاعه و ترویج آن در جهت توسعه سازمانی بیان می‌شود.

 

کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، تلویحی‌نگری.


 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌ای نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۸/٢٤

رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌ای

منیژه عاملی

اخلاق از ریشه خُلق به معنای باطن و صفاتی است که به رفتار و حالت انسان تعلق می‌گیرد و تعریف آن عبارت است از «ملکه‌ای بُود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی ازو بی‌احتیاج به فکر و رویتی».
علم اخلاق نیز به منزله یک دانش دارای ارزش فراوانی است و در‌ آثار عالمان اسلامی و غربی به آن توجه فراوانی گردیده است. و در تعریف حرفه آن را فعالیت معینی می‌دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است.
اما اخلاق حرفه‌ای به عنوان شاخه‌ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و درصدد ارائه شیوه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که این تکالیف را برای افراد و گروه‌های حرفه‌ای تعیین نماید.
اخلاق حرفه‌ای در سنّت با محوریت انسان و انگیزه خدمت به دیگران بوده که در طول تاریخ متحول گردیده است؛ ولی امروزه گاه انسان در خدمت حرفه و همچنین حرفه به ابزاری در جهت اهداف صرفاً مادی او بدل شده است.
در نظام‌های غربی، مکاتب اخلاقی مانند سودانگاری، عدالت توزیعی، آزادی فردی و تکلیف‌گرایی درصدد رساندن انسان به سعادت بوده‌اند. اما سعادت در هر یک از نظام‌ها به معنای خاصی تفسیر شده که با نقد هر یک درمی‌یابیم که با نظام اخلاق اسلامی و سعادت از دیدگاه اسلام تباین دارد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۸/٢٤

مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه

احد فرامرز قراملکی

چکیده: ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه بر مبانی مختلف استوار است. استقصاء و تحلیل همة مبادی در یک مقاله میسور نیست به همین دلیل با اخذ عنوان در چارچوب مهمله، اهم مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه آن را مورد بحث قرار می‌دهیم. چیستی اخلاق، هویت اخلاق حرفه‌ای، هویت سازمانی دانشگاه، هویت حرفه‌ای آموزش و پژوهش دانشگاهی، عناصر محیطی دانشگاه و چیستی عهدنامه اخلاقی و منشور اخلاق سازمان از اهم مبادی تصوریه‌اند و مبادی تصدیقی مورد بحث عبارتند از: اصل تقدم اخلاق در رفتار ارتباطی درون‌شخصی بر رفتار برون‌شخصی، اصل تأثیر جهانی فساد در دانشگاه، اصل پرهیز از تحویلی‌نگری، اصل جامعیت سند اخلاقی، اصل اسلامیت اخلاق دانشگاهی.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تجارب شهرداری ثامن در زمینه مدیریت واحد شهری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٤/٢٠

تجارب شهرداری ثامن در زمینه مدیریت واحد شهری
نویسندگان: ریحانه رئیس السادات ، مرتضی جعفرزاده نجار

این مقاله با هدف شناخت مدیریت واحد شهری و تجارب شهرداری ثامن در این زمینه نگاشته شده است. ساختار فعلی ش هرداری ها سنتی و به گونه ای است که نمی تواند به نیازهای روز شهروندان پاسخ دهد. قوانین فعلی شهرداری ها مربوط به 50 سال گذشته است و در حال حاضر پاسخگوی نیاز فعلی شهروندان نیست . بنابراین بررسی تجارب مدیریت واحد شهری و چگونگی اجرای آن یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود . مدیریت واحد شهری مقوله ای است که کشورهای پیشرفته توجه خاصی به آن مبذول داشته و بدین وسیله توانسته اند بسیاری از مشکلات حوزه شهری خود را حل نمایند . تشکیل ستاد راهبردی طرح و تفویض اختیارات هیأت وزیران به استاندار محترم خراسان رضوی در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)، انعقاد توافق نامه فی ما بین شهرداری مشهد و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در زمینه واگذاری مسؤولیت و اختیارات اجرای طرح به مجری، احداث تونل مشترک انرژی و ایجاد مراکز و نهادهایی مختص منطقه ثامن از قبیل مجتمع قضایی ثامن و نیروی انتظامی ثامن و ... از جمله اقداماتی است که در راستای رسیدن به اهداف مدیریت واحد شهری در شهرداری ثامن انجام شده است.

کلیدواژه ها: مدیریت واحد شهری . کارایی، برنامه ریزی، شهرهای چند مدیریتی، اداره شهر

دانلود مقاله

  نظرات ()
مشارکت شهروندان مشهدی در اداره شهر از طریق پرداخت عوارض نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٤/۱٤

مشارکت شهروندان مشهدی در اداره شهر از طریق پرداخت عوارض

همه ما دوست داریم در شهری زندگی کنیم که کمترین خرج را برای ما داشته باشد. شهری که هیچ‌گونه عوارضی را به شهرداری یا هر سازمان و شرکت خدماتی وابسته به آن پرداخت نکنیم و خیلی راحت هر چه پول درمی‌آوریم خرج خود و خانواده‌ هایمان کنیم و در عین حال از مقامات مسوول بخواهیم بهترین سرویس با بالاترین سطح کیفیت خدمات را در اختیارمان قرار دهند. بعد هم یک شهر بسیار مدرن در فلان کشور اروپایی را مثال می‌زنیم و می‌گوییم دوست داریم شهرمان این‌گونه باشد، غافل از این که برای زندگی در همان شهرهایی که از آنها نام می‌بریم و الگو قرارشان می‌دهیم باید مالیات و عوارض بالایی را پرداخت کنیم چرا که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد چنین شهرهایی همین اخذ عوارض از شهروندانشان است.

در واقع پول از خود مردم گرفته می‌شود و خرج خودشان می‌شود. این‌چنین است که شهروندان، مسوولان شهرشان را خدمتگزار خود می‌دانند و اگر کاستی در کار آنها ببینند بازخواست‌شان می‌کنند و با این رویکرد است که شهرهای بزرگی در دنیا پدید آمده‌اند که زندگی در آنها بسیار راحت و آرام به نظر می‌رسد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کاهش حجم ترافیک در شهر مشهد از طریق راه اندازی و ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سوار نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٤/۱٠

کاهش حجم ترافیک در شهر مشهد از طریق راه اندازی و ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری

گسترش دوچرخه سواری به عنوان یک موقعیت سفر، بخشی از حمل و نقل است تا در جای گزینی ماشین شخصی و تشویق به استفاده از آن نقش آفرین باشد. اگرچه ترافیک دوچرخه تنها درصد ناچیزی از کل جریان ترافیک را تشکیل می دهد، ولی تاثیر همین درصد ناچیز نیز باید در برنامه ریزی های حمل و نقل ایران در نظر گرفته شود. به همین منظور به مسوولین محترم شهری مشهد پیشنهاد  می گردد با برنامه ریزی مناسب و تامین تسهیلاتی از قبیل اختصاص راه های مخصوص دوچرخه سواری به صورت خطوط ویژه عبور و مرور دوچرخه در خیابان ها به اجرا درآورند. در این رابطه افزایش استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهری، به واسطه ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخه سواری، در کاهش حجم ترافیک شهری موثر خواهد بود. شهر مشهد با حجم بالا و تراکم زیاد جمعیت به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران محسوب می شود که می توان تا با راه اندازی و ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری، ترافیک شهری و مشکلات ناشی از آن را کاهش دهد.

  نظرات ()
بررسی موانع و چالش های تحقق اهداف برآمده از برنامه های توسعه شهر تهران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٤/۳

بررسی موانع و چالش های تحقق اهداف برآمده از برنامه های توسعه شهر تهران درمدیریت شهری حمل و نقل و ترافیک – با تاکید آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت ترافیک

امیرعلی تربتی، کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران

 چکیده

موضوع این مقاله، عبارت است از بررسی موانع و چالش های تحقق اهداف برآمده از برنامه های توسعه ای کلانشهر تهران در مدیریت شهری حمل و نقل عمومی و ترافیک. هدف از این تحقیق عبارت است از شناسایی عواملی که مانع دستیابی به اهداف برنامه های استراتژیک و کلان توسعه شهر تهران در مدیریت شهری حمل و نقل عمومی و ترافیک گردیده اند.
ضرورت انجام این تحقیق عبارت است ازتحت الشعاع قرار گرفتن انسان و انسان محوری
(که همانا تعریف شهر محلی است برای زندگی انسانها( در این فرایند و مشاهده افول روز افزون شاخص های ترافیکی."روش" این تحقیق عبارت است از:بهره گیری از مدل مفهومی چهاربعدی شناخت شناسی چالش در تحقق و پیاده سازی سند(امیری مجتبی،1386) و مدل تحلیلی سه شاخگی (میرزایی، (1377:316 ،سپس پژوهش کتابخانه ای و بررسی پیشینه و ادبیات موضوع در جهان و مصاحبه عمیق با خبرگان و استخراج گویه های تحقیق با استفاده از روش کیفی و در مرحله دوم : کمی،توصیفی و
پیمایشی که با تهیه پرسشنامه و سرشماری نتایج حاصله از جامعه آماری دست اندرکاران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیران ،مشاوران ،کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک که در مجموع حدود 100 نفر می باشند صورت پذیرفت.
دستاوردهای این تحقیق عبارتند از:  1- تایید گویه های استخراج شده از پژوهش کتابخانه ای و بررسی پیشینه موضوع در جهان و مصاحبه عمیق با خبرگان که در قالب
پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفته بودند به عنوان شاخص های موثر در عدم تحقق اهداف برنامه ریزی های مدیریت شهری حمل و نقل و ترافیک، 2- دسته بندی عوامل موثر فوق الذکر با بهره گیری از روش آماری تحلیل عاملی در قالب علل ساختاری ،رفتاری ، محیطی و ماهیتی.

نتایج حاصله از تحقیق عبارتند از : 1- لزوم  اصلاح ماهیتی من جمله پیاده سازی نگرش
انسان محور در تدوین قوانین، اسناد بالادست و برنامه ها، 2- لزوم اصلاح ساختاری من
جمله پیاده سازی مدیریت یکپارچه و برقراری هماهنگی بین دستگاه های مسئول در مدیریت شهری، 3- لزوم اصلاح زمینه ای و محیطی من جمله لزوم اصلاح نگرش شهروندان و تقویت فرهنگ در بین جهت نگرش مثبت به حمل و نقل عمومی در برابر استفاده از وسیله شخصی، 4- لزوم اصلاح رفتاری من جمله تشویق و تقویت مدیریت بر پایه ادامه حیات مناسب سازمان.

کلید واژه: آموزش،فرهنگ،انسان محوری ، موانع و چالشهای برنامه ریزی, مدیریت شهری,برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت حمل و نقل و ترافیک

دریافت اصل مقاله از اینجا 

  نظرات ()
رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٢۱
فصلنامه علوم مدیریت ایران زمستان 1389; 5(20):27-48.
 
رابطه  بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنان در شرکت های کوچک و متوسط
 
پیرزاده آفرین,علوی سیدبابک
 
 

با توجه به رشد تحقیقات در زمینه پیامدهای سازمانی هوش هیجانی و همچنین اهمیت نقش مدیران در تعارضات بین آن ها و کارکنانشان، هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارض کارکنانشان در شرکت های کوچک و متوسط است. 42 مدیر و 230 کارمند از هشت شرکت کوچک و متوسط ایرانی در این تحقیق مشارکت داشتند. برای تعیین سبک مدیریت تعارض کارکنان، از پرسشنامه OCCI و برای ارزیابی هوش هیجانی مدیران، از دو پرسشنامه ESCI و TMMS استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی برای مشخص نمودن عامل های اصلی و تحلیل واریانس برای آزمون توافق گروهی در سطح فردی (کارکنان) اجرا شد. رگرسیون چندگانه برای تعدادی از متغیرها در سطح گروهی (مدیران) و برای سایر متغیرها در سطح فردی، به طور جداگانه صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بر خلاف انتظار، سبک های حل مساله و اجتناب کارکنان در سطح گروهی و سبک های پافشاری و نشان دادن بی تفاوتی آن ها در سطح فردی، هیچ رابطه معنادار آماری با ابعاد مختلف هوش هیجانی مدیران ندارند. با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر می رسد در تعارضات بین مدیران و کارکنانشان، هوش هیجانی مدیران نمی تواند تعیین کننده سبک مدیریت تعارض کارکنانشان باشد. در نتیجه تاثیر عوامل دیگری مانند ویژگی های فردی کارکنان، موقعیت تعارض یا سایر ویژگی های مدیران در تحقیقات آینده قابل بررسی است، چنانچه در این تحقیق نیز رابطه مثبت معنادار آماری بین سبک پافشاری کارکنان و سابقه کاری آن ها مشاهده شده است.

 
کلید واژه: تعارض، مدیریت تعارض، هوش هیجانی، شرکت های کوچک و متوسط
دریافت اصل مقاله از اینجا 
 

 

  نظرات ()
علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش آن نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٦
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش آن

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر مطالعات انجام شده، علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش و مهار آن را ریشه یابی کرد.

خبرگزاری فارس: علل بروز تورم در ایران و راهکارهای کاهش آن

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
۷ نکته موثر در یادگیری زبان انگلیسی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۱٧

۷ نکته موثر در یادگیری زبان انگلیسی

اول از همه خوبه بدونید که بین تمامی زبانهای دنیا ، آسانترین زبان برای یادگیری انگلیسی است، پس امیدوار  باشید!! چون طبق آمار تقریبا ۴۴۳ میلیون نفر در دنیا انگلیسی صحبت می کنند. این تعداد برای دیگر زبانهای اروپایی بسیار کمتر است. مثلا فرانسه ۱۲۱ میلیون نفر و آلمانی ۱۱۸ میلیون نفر.

این مطلب باعث می شه که به همین نسبت منابع و روش یادگیری هم متنوع تر و تاثیرگذارتر باشند چون بیشتر استفاده شده اند و در نتیجه بیشتر تست و بررسی شدند.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
نگاهی تحلیلی به پدیده آموزش الکترونیکی در ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۱٠

نگاهی تحلیلی به پدیده آموزش الکترونیکی در ایران

نگاهی تحلیلی به پدیده آموزش الکترونیکی در ایران
امروزه آموزش الکترونیکی به یک صنعت چند میلیارد دلاری با کاربردهای متنوع تبدیل شده است؛ از آموزش علاقمندان به فراگیری یک موضوع خاص علمی یا فنی گرفته تا آموزش حین خدمت کارکنان شرکت های بزرگ چندملیتی که شعب متعددی در نقاط مختلف جهان دارند.
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۱٢

الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی

الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی
دکتر حمید رضا سعید نیا مهدی بنی اسدی
محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است ،این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاههای اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر‌نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است. (lohse&spiller1998) از سوی دیگر خرید از طریق فروشگاههای اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ است زیرا در هر دو تحویل کالا از طریق پست است و مصرف کننده نمی تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. بعلاوه، ویژگیهایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارشها در یک وسیله خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است.
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تحول اداری نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۱٤

تحول اداری

اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته برمی گردد. نظام اداری ایران از سالهای 1320 از حالت سنی گذشته خارج و به تدریج در قالبهای نوین از گستردگی قابل توجهی برخوردار گردیده، این روند با پیش بینی، تشکیل سازمان امو اداری و استخدامی کشور، در قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نهادینه شد و موضوع تحول، اصلاح و تکوین نظام اداری به شکل رسمی به عنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد. در این مقاله سعی بر این شده که به طور اجمال، اهداف، ضرورتها، برنامه های تحول اداری مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
سازمانهای یادگیرنده نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۱٤

سازمانهای یادگیرنده

سازمانهای یادگیرنده
سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمان‌هایی، شرایط، نظریه‌ها و تغییر و تحول در محیط‌های سازمانی قبل از دهه مذکور بوده است به گونه‌ای که تمام سازمان‌ها تلاش گسترده‌ای را برای بقای خود آغاز کرده بودند و برای آنکه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ کنند، می‌بایست از قالب‌های غیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند.
یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد کنند. سازمانهای یادگیرنده اگر خود را در عرصه فعالیت ها با محیط هماهنگ نسازند، از صحنه فعالیت حذف خواهند شد. با توجه به کاهش دائمی منابع، افزایش آگاهی ارباب رجوع از حق خود و پاسخ گویی سازمان در مقابل جامعه، مدیران نمی توانند از یادگیری امتناع کنند. این گونه از سازمان ها، مدیران زنده و پویایی را می طلبند.
 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیا کامپیوتر شما ویروسی شده است؟ نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٧
آشنایی با پنج نشانه آلوده بودن رایانه ؛
ویروس‌های رایانه‌ای امروزه بیشتر به سرماخوردگی‌ شباهت دارند، بیماری کوچکی که برای فرد دردسری بزرگ ایجاد خواهند کرد.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ امروزه ویروس‌های رایانه‌ای مانند انواع بیماری‌ها که در برابر دارو مقاوم می‌شوند، روز‌به‌روز قوی‌تر و هوشمند‌تر می‌شوند. در گذشته یک ویروس درون فایل‌ها می‌رفت و به رایانه‌های دیگر منتقل می‌شد،‌ روندی که آزار‌دهنده بود اما ردیابی آن آسان و امکان‌پذیر بود. اما امروزه در کنار ویروس‌های قدیمی تروجان‌ها،‌ کرم‌ها، جاسوس‌افزار‌ها، ودیگر انواع "افزارها" در اطراف ما پرسه می‌زنند که در صنعت رایانه به طور کلی آنها را بد‌افزار می‌نامند.

 

 

ادامه مطلب ...
  نظرات ()
تاثیر مشارکت شهروندان در روند توسعه اقتصادی در شهرها و کلان شهر مشهد نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۳٠

تاثیر مشارکت شهروندان در روند توسعه اقتصادی در شهرها و کلان شهر مشهد

ساکنان یک شهر در قالب شهروندی به عنوان رکن اصلی یک شهر و یکی از سه ضلع " دولت و نهادهای دولتی"، "مدیریت شهری(شهرداری)" و "مردم" از حق و حقوقی در شهر برخوردار هستند. شهروندان به نوعی وارثان اصلی و زیست کنندگان شهر هر روزه از امکانات و خدمات مختلف شهر بهره مند می شوند و طبیعی است که بخشی از هزینه های اداره شهر را بپردازند. اگرچه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا شهروندان سهم زیادی در چرخه اقتصادی شهری دارند و به نوعی خود را ملزم به مشارکت مالی در اقتصاد شهر می کنند اما این مهم بنا به دلایل مختلف نمی تواند در کوتاه مدت بصورت کامل در ایران و تهران و دیگر کلان شهرهااجرایی شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
اداره شهر، نیازمند مشارکت شهروندان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۳
اداره شهر، نیازمند مشارکت شهروندان

اگرچه در بسیاری از کشورها دولت بودجه نسبتا کلانی را به شهرداری‌های مختلف اختصاص می‌دهد اما با این حال هزینه‌های شهری آنقدر بالاست که این بودجه‌های مصوب جوابگو نیست و شهرداری‌ها مجبورند از روش‌ها و راه‌های مختلف، کسب درآمد کنند. اخذ عوارض از روش‌های مختلف، یکی از راه‌های تامین درآمد برای شهرداری‌ها در اداره شهر است که شیوه‌های دریافت آن در شهرهای گوناگون متفاوت است.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
فرهنگ مشارکت؛ کلید طلایی توسعه شهرها به خصوص کلان شهرها نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٢٤

فرهنگ مشارکت؛ کلید طلایی توسعه شهرها

هستی خدیوی، روزنامه دنیای اقتصاد، سه شنبه 14 دی 1389
وضعیت شهرهای دیروز با شرایط امروز شهرها و به خصوص کلان شهرها تفاوت معناداری دارد. حالا شهرها با جمعیت‌های میلیونی تنها با چند خیابان،معابر و ده‌ها مغازه کوچک و بزرگ امرار معاش نمی‌کنند و دیگر نمی‌شود آنها را با هزینه‌های کم اداره کرد و در مقابل خدمات مناسبی نیز به‌شهروندان ارائه داد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دورکاری و تأثیرات محیطی آن؛ مطالعه موردی "تهران، شهر الکترونیک" نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۳

دورکاری و تأثیرات محیطی آن؛ مطالعه موردی "تهران، شهر الکترونیک"

نویسند‌گان:

[ خالید ولایتی ] - تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، گروه اطلاع رسانی
[ افشین خدابنده ] - تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1386

خلاصه مقاله:

ماهیت کار در حال تغییر است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده است. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارگر در زمانی معین سر کار نیست. برای سازمان های زیادی، زمان کاری و مکانی کاری کارمند دیگر اهمیت ندارد، مهم انجام کار است. بنابراین کارشناور در هر زمان و مکان تبدیل به گزینه ای رو به رشد گشته است. به این نوع کار، دورکاری و به فردی که آن را انجام می دهد، دورکار گفته می شود. برخلاف کارمند سنتی، که نزدیک به مدیر و در محیط کاری اشتراکی با دیگر همکاران در مکانی متمرکز بود، در دورکاری کارمند دور از محیط اداری رسمی است و از طریق رسانه های الکترونیکی با کارفرما در تعامل است. دو ویژگی دور کار او را از کارمند سنتی مجزا می کند: فاصله از محل کارفرما و ارتباطات الکترونیکی. (Nguyen2004). بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا از جمله Nortel, Eli. Lilly, AT & T از دورکاری بهره می‌گیرند. و بر طبق گزارش انجمن بین المللی دورکاری سازمان های خصوصی و عمومی امریکایی به مزیت های دورکاری پی برده اند. (Illgemes and verbeke 2004).

  نظرات ()
ارائه مدلی برای مشارکت مردم در اداره امور شهر الکترونیک نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٢٦

ارائه مدلی برای مشارکت مردم در اداره امور شهر الکترونیک

نویسند‌گان:

[ مجید سعیدی نژاد ] - کارشناس ارشد مدیریت امور شهری
[ محمد موسی خانی ] - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ، 1388

خلاصه مقاله:

توسعه چشمگیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو در اداره شهرها و ضرورت ارتقاء مشارکت شهروندان از سوی دیگر، ما را در برابر دروازه های شهرهای الکترونیک قرار داده است. اساس پیدایش شهر الکترونیک در تکنولوژی اطلاعات نهفته است با تغییر و تحول در ساختار انتقال اطلاعات که سرعتها و فضاها را در نوردیده است. بسیاری از حرکتها برای جاری شدن کالا، انرژی و اطلاعات در کالبد شهر از موضوعیت ساقط و امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان را به کلیه ادارات، و اماکن درون شهری و اطلاعات مختلف فراهم نموده است. از جمله مهمترین مسائل شهری، مشارکت مردم در اداره امور شهرهاست . فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها مانع این امر نیست بلکه می تواند موجب ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف گردد. یکی از مبانی شکل گیری این مشارکت، فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات کامل، مناسب و به موقع در قالبهای متنوع و جذاب است. به این ترتیب شهروندان می توانند از طریق رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت و شبکه های کامپیوتری، عقاید، ایده ها ، نظرات و آراء خود را در خصوص مسائل مهم و مورد علاقه خود ارائه و پاسخ مناسب و خدمات مناسب را دریافت و با آگاهی از چشم انداز شهر در پیشبرد پروژه های عمومی همکاری و مشارکت نمایند. بدیهی است چالش هایی نیز دراین رهگذر وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت اطلاعات و روندهای ارتباطی، تغییر دیدگاه شهروندان و مستندات پیگیریهای اداری و حقوقی.


کلمات کلیدی:

شهر الکترونیک، مدیریت شهری، دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک، سازمان الکترونیک

  نظرات ()
تحولات فناوری و تاثیر آن بر افزایش قابلیت های تجارت الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱٠/٥

تحولات فناوری و تاثیر آن بر افزایش قابلیت های تجارت الکترونیکی

نویسنده:

[ محمدرضا رزازی ] - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دومین همایش ملی تجارت الکترونیک، 1383

خلاصه مقاله:

رشد سریع تجارت الکترونیکی ، تاثیر بسزایی بر چگونگی تجارت درجهان می گذارد. تجارت الکتورنیکی خود تحت تاثیر تحولات در فناوری اطلاعات است. این مقاله، تغییرات فناوری را که باعث تحول در تجارت الکترونیکی خواهد شد . بررسی نموده و اثرات اقتصادی آن را مورد بحث قرار داده است، و چشم اندازی از اقتصاد کاملاً پویا و هوشمند آینده را در اختیار قرار میدهد.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی دیدگاه مشترکین خانگی و تجاری شرکت نمونه ارائه دهنده خدمات عمومی در خصوص پر نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱/٢٠

بررسی دیدگاه مشترکین خانگی و تجاری شرکت نمونه ارائه دهنده خدمات عمومی در خصوص پرداخت های غیرنقدی قبوض

نویسند‌گان:

[ سیده مرجان مهدوی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز- کارشناس پژوهشی جهاددانشگاهی واحد یزد
[ ابوالفضل شرافت ] - دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه شیراز – مدیر تعالی شرکت برق منطق های یزد

چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، 1386 

خلاصه مقاله:امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، تجارت الکترونیکی جایگاه ویژ های یافته و هر روزه به تعداد کسانی که عملیا ت بانکی، مالی و حتی خرید و فروش خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند، افزوده م یشود. دراین میان دریافت و پرداخت قبوض و امکاناتی از جمله اشتراک آب، برق، گاز، تلفن، خدمات بیم های و غیره نیز رفته رفته به قلمرو عملیات الکترونیکی و بان ک های اینترنتی پا گذاشته است. بررسی های انجام شده در ایالات متحده نشان داده است که در سال 2004 در حدود 40 درصد از مصرف کنندگان قبوض را به صورتOnline پرداخت نمود هاند. این در حالی است که پیش بینی م یشود در سال 2007 ، بالغ بر 65 میلیون مشترک آمریکایی قبوض خود را از طریق رو شهای الکترونیکی و مدل تجمع بانکی ( شبک ه های بین بانکی ) [ پرداخت خواهند نمود که درصد فوق به 95 درصد خواهد رسید. [ 1 این مقاله با بررسی روش های پرداخت الکترونیکی در کشور و بیان نظرات مشترکین تجاری و خانگی و میزان آشنایی آنها با
هریک از روش ها و میزان استفاده آنها از امکانات و زیرساخت های مرتبط را بررسی می کند. آنچه مورد تاکید و بررسی بیشتر در این مقاله قرار گرفته است، مقایسه بین دو گروه مشترکین خانگی و تجاری در زمینه های مشکلات آنها در پرداخت قبوض به روش سنتی، میزان استفاده آنها از امکانات و تجهیزات نوین و میزان آشنایی آنها با روش های پرداخت غیرنقد ی قبوض م ی باشد. این مقایسه از آن جهت اهمیت می یابد که تفاوت ب ین دی دگاه ای ن دو دسته در استقرار مدل ها ی پرداخت ها ی الکترونیکی، برنامه ریزی متفاوتی را می طلبد.
ساختار مقاله به ای نصورت است که ابتدا رو شهای مختلف پرداخت بویژه رو ش های پرداخت الکتریکی و ویژگ ی های آنها تشریح شده است، سپس مشکلات عمده روش کنونی پرداخت قبوض از نظر مردم و کارشناسان بیان شده است . و درنهایت امکانات مشترکین جهت بررسی میزان توانایی فراگیری روش های نوین پرداخت قبوض، میزان آشنایی آنها با رو شهای نوین پرداخت براساس نظرسنجی از مشترکین خانگی و تجاری خدمات عمومی بررسی شده است.


کلمات کلیدی:

پرداخت الکترونیکی- قبض - بانکداری الکترونیک- تجارت الکترونیک

  نظرات ()
ایجاد شهر الکترونیک در راستای اجرای بند 10 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/۱٠

ایجاد شهر الکترونیک در راستای اجرای بند 10 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

[ یاسر پرورش ] - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1388

خلاصه مقاله:

شهرالکترونیک شهری است که در آن دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیازمند حرکت فیزیکی شهروندان نیست و ادارات و سازمانهای ان به صورت دیجیتالی بوده و بیشترین خدمات ارائه شده از سوی آنها به وسیله ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می پذیرد. با توجه به مزایای غیرقابل انکار چنین شهری، ایجاد آن را میتوان فرصت مناسبی برای دولت دانست درجهت عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص بند 10 اصل سوم قانون اساسی که عبارتست از : ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور


کلمات کلیدی:

شهر الکترونیک، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی، بند 10 اصل 3 قانون اساسی

  نظرات ()
الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٢۳

الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی

نویسند‌گان:
[ هدایت کارگر شورکی ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد
[ سیما منصوری ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1388 

خلاصه مقاله:

شهرداری الکترونیکی بعنوان رویکردی نوین در عرصه جهانی مدیریت شهری به صورت چشم اندازی متعالی در کشور ما نیز پیگیری می شود اما تحقق این هدف، مستلزم برخورداری از شرایط و حداقلهای بایسته در این حوزه خواهد بود. بخش مهمی از این الزامات در قلمرو سازمانی شهرداریها قرار دارند که در این مقاله تلاش می شود تا مورد بازشناسی و معرفی واقع شوند. در این مطالعه پس از مروری بر پیشینه و اهداف ایجاد شهرداری های الکترونیکی ویژگیهای سازمانی شهرداریها در ایران از چهار بعد اساسی مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار و روح افزار، در هر کدام از این جنبه های سازمانی، ابتدا براساس مبانی نظری موجودی، جهت گیریهای نوین جهانی در عرصه دانش سازمان و مدیریت بصورت مختصر تشریح شده و در ادامه با توجه به وضعیت کنونی شهرداریها کشورمان، پیشنهادهایی برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن شهرداریها ارائه می شود. بدین ترتیب هدف اصلی از این مقاله آنست که بتواند الزامات سازمانی مورد نیاز برای حرکت به سمت شهرداری الکترونیکی در ایران را تبیین نماید.


کلمات کلیدی:

شهرداری الکترونیکی، شهر الکترونیکی، سازمانهای عصر اطلاعات، ابعاد سازمانی، سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار، روح افزار

  نظرات ()
الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/۱٥

الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی

نویسند‌گان:
[ هدایت کارگر شورکی ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد
[ سیما منصوری ] - دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری یزد

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، 1388 

خلاصه مقاله:

شهرداری الکترونیکی بعنوان رویکردی نوین در عرصه جهانی مدیریت شهری به صورت چشم اندازی متعالی در کشور ما نیز پیگیری می شود اما تحقق این هدف، مستلزم برخورداری از شرایط و حداقلهای بایسته در این حوزه خواهد بود. بخش مهمی از این الزامات در قلمرو سازمانی شهرداریها قرار دارند که در این مقاله تلاش می شود تا مورد بازشناسی و معرفی واقع شوند. در این مطالعه پس از مروری بر پیشینه و اهداف ایجاد شهرداری های الکترونیکی ویژگیهای سازمانی شهرداریها در ایران از چهار بعد اساسی مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار و روح افزار، در هر کدام از این جنبه های سازمانی، ابتدا براساس مبانی نظری موجودی، جهت گیریهای نوین جهانی در عرصه دانش سازمان و مدیریت بصورت مختصر تشریح شده و در ادامه با توجه به وضعیت کنونی شهرداریها کشورمان، پیشنهادهایی برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن شهرداریها ارائه می شود. بدین ترتیب هدف اصلی از این مقاله آنست که بتواند الزامات سازمانی مورد نیاز برای حرکت به سمت شهرداری الکترونیکی در ایران را تبیین نماید.


کلمات کلیدی:

شهرداری الکترونیکی، شهر الکترونیکی، سازمانهای عصر اطلاعات، ابعاد سازمانی، سخت افزار، نرم افزار، فرد افزار، روح افزار

  نظرات ()
نقش شهر الکترونیکی در توسعه کارآفرینی و اشتغال با رویکرد توسعه ثروت در پایه هرم نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٠

نقش شهر الکترونیکی در توسعه کارآفرینی و اشتغال با رویکرد توسعه ثروت در پایه هرم

نویسنده:خسرو سلجوقی- عضو هیات علمی بازنشسته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ،1388

خلاصه مقاله:

استفاده از فناوری اطلاعات درمناطق فقیر شهری در صورتی مفید و مؤثر خواهد بود که دارای طرح مشخص و مدونی برای تولید ثروت و اقتصاد آن جامعه باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با معرفی خصوصیات اقتصاد پایه هرم و نحوه فقرزادایی از جامعه بدون طی مسیر کلیشه ای پرداخت یارانه دولتی یا صدقه فردی با تحریک عواطف و احساسات انسان دوستانه بشری و ارائه نمونه های انجام شده بالاخص در زمینه فناوری اطلاعات در مناقطق فقیر شهری در کشورهای دیگر طرحی که برای مرکز فناوری متحرک در تهران برای اجرا پیشنهاد شده بررسی شود. در ابتدای مقاله پس از معرفی پایه هرم و اصول اقتصاد این پایه، معرفی انواع مراکز فناوری متحرک، کارکردهای فناوری اطلاعات در مناطق فقیر شهری مورد توجه قرار می گیرند و در بخش انتهایی مقاله با معرفی طرحی برای مرکز فناوری اطلاعات در مناطق محروم، مزایا و خصوصیات مورد نیاز برای راه اندازی این مراکز برشمرده می شوند.


کلمات کلیدی:

شهر الکترونیکی، پایه هرم، کارآفرینی، ثروت، نوآوری، مرکز اینترنت متحرک (mobile) ، فناوری اطلاعات

  نظرات ()
حل مشکلات ترافیکی با توسعه شهر الکترونیکی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٢۳

حل مشکلات ترافیکی با توسعه شهر الکترونیکی
چرا خدمات مجازی شهری مهم است؟

خیابان های شلوغ، ترافیک سرسام آور، مردم سرگردان و یک دنیا کار و رو زمین ماندن بار. مردم برای چه در خیابان ها هستند؛ مگر درصد بالایی از مردم نباید اول وقت در محل کار باشند و با پایان ساعت کاری راهی منازل شوند؟ پس این همه عامل ترافیکی در خیابان ها چه می کنند؟ اگر تحقیقی در این باره صورت گیرد متوجه خواهید شد بسیاری از کسانی که در خیابان ها به این طرف و آن طرف می دوند به علت انجام کارهای اداری و بروکراتیک است. یک نفر برای گرفتن پاسپورت، دیگری برای پست کردن درخواست اداری، برای گرفتن پروانه ساختمان و دیگری برای کاری دیگر و حل مشکلی به این طرف و آن طرف شهر می رود تا مشکلی دیگر بیافریند؛ مشکل ترافیکی. به همین علت است که مسوولان شهرداری توسعه «شهر الکترونیکی» را در راس کارهای خود قرار دادند تا مشکلات بسیاری حل شود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مزایای بلیت الکترونیک و نقش آن در توسعه مدیریت خدمات شهری شهرداری مشهد نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/۳٠

استفاده از بلیت‌های کاغذی و حتی پول نقد در سامانه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، هزینه‌های زیادی را از بعد اقتصادی، اجتماعی و… به مجموعه مدیریت شهری و شهروندان تحویل می‌نماید. این هزینه‌ها را می‌توان در تولید این نوع بلیت‌ها، فروش و جمع‌آوری آن‌ها در شبکه‌های حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو مشاهده کرد. در کنار آن‌ها، برای شهروندان نیز نیاز به صرف زمان برای تهیه و نگهداری بلیت‌های کاغذی را در کنار امور روزمره خود دارند. این نوع بلیت‌ها معمولا به صورت دوره‌ای چاپ می‌شوند و در پایان هر دوره نیز اعتبار آن‌ها تمام می‌شود و این یعنی قابل استفاده نبودن بلیت‌های خریداری شده در دوره قبل. لذا با نگاهی به این هزینه‌ها و لزوم صرفه‌جویی در آن‌ها، می‌توان از تکنولوژی‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کرد. در این راستا، بلیت الکترونیکی می‌تواند اولین انتخاب برای جایگزینی بلیت‌های کاغذی باشد. کاربری بلیت‌های الکترونیکی به دلیل سهولت در مدیریت و پویایی در استفاده، باعث کاهش هزینه‌های شهری شده و علاوه بر آن در سطح کلان، یکپارچگی را برای مدیریت پرداخت در سامانه‌های حمل و نقل عمومی به ارمغان می‌آورد. استفاده از بلیت الکترونیکی می‌تواند شروعی برای توسعه کاربری آن در سایر خدمات شهری باشد که عملا مسیر حرکت و تعالی به سوی دولت الکترونیک را هموار‌تر می‌نماید. 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢۸

چشم انداز مدیریت دولتی 1389; 1(3):25-46

بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز

 کشاورزی علی حسین,رمضانی یوسف*

 * گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار مشهد

در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین دو متغیر فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان مرکزی شهرداری مشهد به تعداد 190 نفر بوده که با توجه به آن حجم نمونه برابر با 77 نفر تعیین شد. زمان جمع آوری اطلاعات از مرداد ماه سال 1386 تا تیر ماه 1387 بوده است و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین و میانه استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن توزیع ها، از آزمون کولموگورف - اسمیرنوف، و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب برای توزیع های نرمال و غیر نرمال استفاده شده است. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی در سازمان مرکزی شهرداری مشهد، رابطه معناداری (با شدت r=0.66 و (p=0.000 وجود دارد.

کلید واژه: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، شهرداری مشهد

دریافت اصل مقاله از اینجا  

  نظرات ()
رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک جهت دستیابی به کلاس نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢۸

چشم انداز مدیریت دولتی  1390; 2(6):75-94

 رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک جهت دستیابی به کلاس جهانی

 فارسیجانی حسن,عارف نژاد محسن*

* دانشگاه اصفهان

امروزه عوامل زیادی در دستیابی به کلاس جهانی، ایفای نقش می کنند، لیکن در دنیای کسب وکار رقابتی امروز، این نیروی انسانی است که وجه تمایز و برتری یک سازمان محسوب می شود، ازاین رو مدیریت منابع انسانی نقش موثری در راستای حرکت به سوی کلاس جهانی در سازمان ها ایفا می کند. گسترش سریع اینترنت در طی دهه گذشته موجب تقویت، پیاده سازی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) شده است. در این پژوهش به بررسی برخی از عوامل موثر بر اجرای E-HRM پرداخته شده است. این عوامل شامل عوامل کاری، عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی و نوآوری E-HRM هستند. برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای E-HRM با استفاده از رویکرد AHP از نظرات 25 نفر از مدیران عالی و منابع انسانی سازمان های آب و برق در شهرستان خرم آباد استفاده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار expert choice عوامل کاری، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و نوآوری E-HRM به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بوده اند.

 کلید واژه: مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کلاس جهانی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 دریافت اصل مقاله از اینجا  

  نظرات ()
طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢۸

چشم انداز مدیریت دولتی 1390; 2(6):95-114

 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی

 رعنایی کردشولی حبیب اله,سقاپور آسیه*

 * دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده: یکی از کاستی های موجود در حوزه مدیریت عملکرد، نبود یکپارچگی و انسجام بین اجزای این نظام در سطوح مختلف سازمانی است و این مشکل به ویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان مشهودتر است. در این مقاله تلاش شده تا الگویی ارائه شود که بتواند یکپارچگی لازم را بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطوح سازمانی و فردی ایجاد کند. برای این منظور، بعد از بررسی الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی موجود، الگوی تعالی سازمان (EFQM) و کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی مناسب انتخاب شدند. سپس با تلفیق این دو الگو و استخراج معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی از آن ها، مجموعه ای از شاخص های اولیه جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان استخراج شد. در مرحله بعد پرسش نامه هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان توزیع و بر اساس نظرات آنان، الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان در سه مرحله متوالی با روش دلفی نهایی شد. الگوی یادشده دارای 9 بعد، 25مولفه و 76 شاخص بوده و می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان های مختلف به کار رود. در نهایت به منظور تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندی ها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ضرائب اهمیت هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های موجود در الگو برای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تعیین و نتایج آن در این مقاله گزارش شده است.

کلید واژه: مدیریت عملکرد، ارزشیابی عملکرد کارکنان، کارت امتیازی متوازن، الگوی تعالی سازمان، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

دریافت اصل مقاله از اینجا  

  نظرات ()
رائه الگوی توفیق مدیریت دانش نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢۸

 

چشم انداز مدیریت دولتی زمستان 1389; 1(4):83-100

 

ارائه الگوی توفیق مدیریت دانش

 

هادی زاده مقدم اکرم,رامین مهر حمید*,حیدری حامد

 

* دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید یهشتی

 

  توسعه سریع و اعجاب انگیز فن آوری های ارتباطات و اطلاعات و گرایش عمومی محیط رقابتی به سمت دانش و مدیریت اثربخش آن سبب شده که دانش و یادگیری جمعی به عنوان تنها مزیت رقابتی پایدار مورد توجه روزافزون قرار گیرد. بنابراین سازمان هایی در جهان متحول و پیچیده قرن حاضر موفق خواهند بود که بتوانند فرایند یادگیری، کسب، حفظ و توسعه دانش را با موفقیت پیاده سازی کنند. از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل توفیق و ارائه الگویی برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل عاملی در بانک صادرات ایران می باشد. جهت دستیابی به این منظور ابتدا عوامل توفیق مدیریت دانش شناسایی، سپس پرسشنامه با 63 گویه طراحی شد و در 130 شعبه بانک صادرات به صورت تصادفی توزیع و توسط مدیران بانک تکمیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل توفیق مدیریت دانش به ترتیب، جهت گیری راهبردی مبتنی بر دانایی و توسعه فرهنگ نوآوری، گرایش به سوی توسعه، انتقال و حمایت از دانش و توسعه شایستگی ها و مدیریت شایسته محور است. همچنین در بانک صادرات ایران جهت گیری راهبردی مبتنی بر دانایی و توسعه فرهنگ نوآوری بیشترین تاثیر را بر توفیق مدیریت دانش دارد

 

کلید واژه: مدیریت دانش، عوامل کلیدی توفیق، جهت گیری راهبردی محور، مدیریت شایسته محور، توسعه، انتقال و حمایت از دانش

 

دریافت اصل مقاله از اینجا  

  نظرات ()
مدیریت دانش در عمل : طراحی چارچوبی مفهومی برای مدیریت دانایی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢۸

ماهنامه علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

دوره 22, شماره 239 - ( 1-1391 ) صفحات 24-29

مدیریت دانش در عمل : طراحی چارچوبی مفهومی برای مدیریت دانایی

نویسندگان: پیمان اخوان ، مهدی نقیان فشارکی

دانش، کلید ایجاد ارزش در سازمانها است. نقش و اهمیت دانش در سازمانهای امروزی روز به روز در حال افزایش می باشد. چنانچه سازمانی بتواند سرمایه های دانشی خود را بدرستی هدایت نماید، رقابت پذیری در سازمان افزایش می یابد که می تواند موجبات بقای سازمانها را فراهم آورد. سازمانهای تکنولوژیک بیش از دیگر سازمانها با مقوله دانش و مدیریت دانش سر و کار دارند. شناسایی و بکارگیری فناوریهای پیچیده و نوین مستلزم درک ابعاد مختلف دانش نهان و بکارگیری صحیح آن بوده که از ضروریات بقا و پویایی این مجموعه ها می باشد. مدیریت دانش با ایجاد فضای مناسب برای رشد نوآوری، رقابت پذیری و خلق ارزش افزوده، ضمن تاثیرگذاری و تسهیل تولید و بکارگیری دانش، اثر عمیقی بر هدایت و راهبری سازمانهای تکنولوژیک و دانش پایه نیز خواهد داشت.

  نظرات ()
بانکداری الکترونیک و چالشهای آن در ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۳/٢٢

ماهنامه علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر 

دوره 22, شماره 239 - ( 1-1391 ) صفحات 66-76

بانکداری الکترونیک و چالشهای آن در ایران

نویسندگان: علی اکبر بابایی

چکیده: یکی از تحولات مهم در عرصه کسب وکارهای نوین مبتنی برفناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک یا مجازی است. این شیوه از انجام امور بانکی، درعین حال یکی از مهمترین تحولات حرکتهای توسعه ای کاربرد فناوری اطلاعات در کشور ما نیز محسوب میگردد. شاید تا چندسال گذشته برقراری ارتباط از درون منزل یا محل کار و حذف ضرورت مراجعه حضوری به شعب بانکها در کشور به خواب و خیال شباهت داشت، اما امروز در برخی زمینه ها به امری عادی و در مواردی اجباری تبدل شده است و در مقابل نگرانی از برخی جوانب آن، این بارگاه، خواب آرام را از موسسات و کاربران آن می رباید! توسعه تدریجی بانکداری الکترونیک درکشور نوید دهنده دستیابی به سطح بالاتری از تسهیل گری در انجام امور روزانه و رفاه عموم مردم است. در عین حال گسترش پدیده نوین بانکداری الکترونیک، درکنار مزایای بیشمار و صرفه جویی های اقتصادی قابل توجه، نیازمند توجهات خاصی نیز میباشد. اهمیت توجه به جنبه های امنیتی فرایندهای بسیار حساس مالی، ضرورت توجه دقیقتر به ابعاد واقعی این پدیده از زوایای مختلف مانند فرهنگ صحیح بکارگیری، بازبینی نگرشهای مرتبط با برخی فرایندهای مالی مانند روشهای پرداخت اعتباری یا نقد در امکانات الکترونیک، یکپارچه سازی اصولی فرایندهای سامانه های بانکی، توجه به توسعه متناسب زیرساختها و لزوم انجام سرمایه گذاریهای هدفمند جهت نیل به اهداف، از جمله موضوعاتی است که این روزها در محافل مختلف کانون توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر تاکید برنامه کلان پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، که هم اکنون در جریان است، بر توسعه فرایندهای الکترونیک سازمانها و موسسات کشور از جمله بانکها، اهمیت پرداختن به این موضوع را در این برهه زمانی، مضاعف میسازد. در همین راستا، هفدهمین همایش فصلی دوره MBA - مدیریت فناوری اطلاعات (MITM) در واحد دوره های عالی و تحصیلات تکمیلی سازمان با مدیریت آقای "دکتر کامران اعتمادمقدم"، مدیر علمی دوره مزبور و مسوولیت اجرایی سرکار خانم سحر گیتی نما به موضوع بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف پرداخت. در همایش زمستانی MITM که با حضور اساتید و صاحبنظران این رشته و با شرکت جمع کثیری از دانش پژوهان و دانشگران و مدیران حوزه بانکی کشور برگزار شد، صاحبنظران مختلفی به ایراد سخنرانی پرداختند و در خاتمه با حضور در پانل تخصصی همایش به تعامل و گفت و شنود با شرکت کنندگان علاقه مند در برنامه مبادرت نمودند. سخنرانان مدعو این همایش تخصصی به ترتیب ارائه برنامه عبارت بودند از: آقای غلامرضا حسن شعبانی از پیش کسوتان صنعت بانکداری و مدرس علوم بانکی و دانش آموخته اولین دوره MITM ، آقای مرتضی تبریزی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک ملت و دانش آموخته رشته MITM ، آقای سعید امامی از مدرسین دوره مزبور و رئیس گروه تخصصی ERP در انجمن انفورماتیک کشور، آقای دکتر مهران محرمیان ، مدیر ارشد بخش فناوری شرکت خدمات انفورماتیک و دارای سابقه مدیریت بخش تحقیق و توسعه شرکت مزبور، آقای دکتر سید ولی ا... فاطم یاردکانی ، مدیرعامل شرکت توسن (کیش ویر) از چهره های شناخته شده و برتر حوزه مدیریت IT کشور در طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای بانکداری الکترونیک در بانکهای مختلف.

  نظرات ()
ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٧

چشم انداز مدیریت دولتی/شماره 3 /پاییز 1389/ صفحه 103 - 117

ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی

غلامعلی طبرسا/ حمید رامین مهر

چکیده

شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازما نها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

با توجه به اهمیت موضوع رفتار شهروندی سازمانی در این مقاله سعی شده است مدلی ارائه شود که در راستای کمک به بهبود و ارتقای اینگونه رفتار ها باشد؛ از اینرو پس از مطالعه مدل های مختلف رفتار شهروندی سازمانی مدل گراهام و پادساکف انتخاب و بر مبنای آن سؤالات پرسشنامه طراحی شد؛ سپس در تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه دوم، ابعاد اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی به عنوان مؤلفه تعلق سازمانی نام گذاری و ابعاد ابتکارات فردی، رفتارهای کمک کننده و جوانمردی به عنوان مؤلفه ویژگی های فردی نام گذاری شدند. پس از شکل گیری مدل مفهومی تحقیق، جهت آزمودن صحت مدل های اندازه گیری و همچنین آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هم عوامل فردی و هم تعلق سازمانی بر شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی اثر بسیاری زیادی دارند و در بین ابعاد OCB  فقط رابطه میان اطاعت سازمانی و  OCB معنادار نشد.

کلیدواژ هها: رفتار شهروندی سازمانی، تحلیل عاملی اکتشافی، تعلق سازمانی، ویژگیهای فردی.

دریافت مقاله کامل از اینجا

  نظرات ()
بررسی مقایس های دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/۱۸

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال اول /شماره سوم /پاییز 1389

بررسی مقایس های دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی

مریم سیف نراقی/عزت ا... نادری/علی شریعتمداری/علی حسینی مهر

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 384 Kb 

از صفحه: 29 تا صفحه: 56      
خلاصه به فارسی:
هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای نارسایی های آموزش و تربیت شهروندی در برنامه ی درسی دورهی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین است . این پژوهش از نظر مقصد و هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا، روش پژوهش زمینه ای را بکار برده است . جامعه و نمونه ی آماری پژوهش شامل دو گروه آزمودنی با جزئیات زیر می باشد : کارشناسان برنامه ریزی و آموزش مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهر قزوین و اساتیدی که در سطح دانشگاههای قزوین دروس تحلیل محتوا، ارزیابی کتابها و برنامه ریزی درسی را تدریس می کنند که مجموع این دو گروه با عنوان کارشناس 30 نفر بوده است. - معلمان مقطع راهنمایی تحصیلی شهرستان قزوین (اعم از زن یا مرد) که تعداد آنها در مدارس مقطع راهنمایی بر اساس آمار ارایه شده، 2727 نفر بوده و با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تعداد 241 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس از معلمان دورهی راهنمایی تحصیلی به روش تصادفی طبقهای، حجم نمونهی مورد نظر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامهی محقق ساختهای حاوی 80 سؤال بود که پس از احراز روایی و پایایی مورد قبول، به وسیلهی پژوهشگر تهیه و بین اعضای گروه نمونه توزیع گردید، داده های گردآوری شده با ویرایش 17 ) مورد ) SPSS استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( خی دو) و به کمک نرم افزار تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی کلی پژوهش نشان داد که: بین دیدگاه معلمان و کارشناسان، به لحاظ نارسایی ابعاد تربیت شهروندی (اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) در برنامه ی درسی دورهی راهنمایی تحصیلی، تفاوت معنادار آماری وجود دارد. اگر چه بر اساس نتایج بدست آمده، هر دو گروه آزمودنی بر این باور بودند که برنامه ی درسی فعلی دوره ی راهنمایی تحصیلی پیرامون آموزش ابعاد تربیت شهروندی دارای کمبودها و نارساییهایی است و از این رو آسیب پذیر است، اما از دیدگاه کارشناسان، این نارسایی بسیار بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی به فارسی:
آموزش شهروندی، برنامه ی درسی، نارسایی تربیت شهروندی.

  نظرات ()
ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٠

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال دوم/شماره هشتم/زمستان 1390
ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی

فرهاد شفیع پورمطلق/پریوش جعفری/محمدحسین یارمحمدیان/علی دلاور

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 677 Kb 


از صفحه: 1 تا صفحه: 20
خلاصه به فارسی:
هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده دبیران آموزش و پرورش بوده است. روش پژوهش همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران دوره ی متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل دادند. شیوه ی نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بود که در نهایت 363 نفر به طور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه ی عدالت سازمانی(etal,1998 Moorman) و اعتماد سازمانی,2003) Ruder) است که روایی آنها به لحاظ محتوا تأمین شده و ضریب اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 95/0 و 89/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. به طور کلی یافته های پژوهش نشان می دهد که اعتماد به سازمان، به تنهائی 5% واریانس عدالت تعاملی را تبیین می کند. با ورود اعتماد به مدیر، میزان واریانس تبیین شده به 13% و با ورود اعتماد به همکاران به 18/0% افزایش می یابد. روابط بین اعتماد به سازمان، اعتماد به مدیر و اعتماد به همکاران با عدالت 05/0 P< معنی دار بوده است. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص GFIبرابر با 95/0 و شاخص AGFI برابر با 8/0 بود که حاکی از برازندگی مطلوب مدل تجربی پژوهش می باشد.
کلمات کلیدی به فارسی:
عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، دبیران آموزش و پرورش

  نظرات ()
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٠

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال اول /شماره سوم /پاییز 1389
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها
نادرقلی قورچیان/پریوش جعفری/حسن رهگذر

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 175 Kb 

از صفحه: 101 تا صفحه: 116      
خلاصه به فارسی:
این پژوهش بمنظور تبیین ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد در آموزش عالی و ارایه ی الگویی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . روش پژوهش از نوع توصیفی به شیوه ی پیمایشی میباشد. بدین ترتیب پس از مطالعه ی مدل های استاند ارد بین المللی تعالی سازمانی، شاخصهای مشترک ارزیابی این مدل ها به روش دلفی استخراج گردید . عوامل ارزیابی در قالب 6 شاخص ورودی و 4 شاخص خروجی با 64 مولفه و در قالب پرسشنامهای در طیف لیکرت ، پس از تعیین روایی و پایایی بر روی 38 واحد دانشگاهی منطقه ی یک دانشگ اه آزاد اسلامی اجرا گردید، سپس دادهها بر اساس روشهای تحلیل پوششی دادهها مورد تحلیل قرارگرفتند؛ نتایج نشان داد که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد منطقه ی یک کارا و برخی دیگر ناکارا هستند ؛ همچنین ، برای تعیین اولویتبندی واحدهای کارا نیز از روش اندرسون و پیتر سون استفاده شد و در نهایت ، با روش ساخت واحد مجازی و مجموعهی مرجع، نقاط بهبود پذیر واحدهای ناکارا شناسایی و پیشنهادهای لازم جهت کارایی آنها ارایه شد.
کلمات کلیدی به فارسی:
ارزیابی عملکرد، تعالی سازمانی، شاخصهای ارزیابی عملکرد، شاخصهای تعالی .(DEA) سازمانی، روش تحلیل پوششی دادهها

  نظرات ()
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٦

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/شماره نهم/بهار 1391
نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی

ویدا فلاحی و کاوه رستمی

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 296 Kb 

از صفحه: 167 تا صفحه: 188 

خلاصه به فارسی:
این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و اثربخشی تدریس و هم چنین، پیش بینی اثربخشی تدریس و زیر مقیاس های آن به وسیله متغیر هوش هیجانی معلمان می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی و هم چنین، 32 نفر از دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی شهر شیراز می باشند که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن با ضریب پایایی 89/0 و ابزار اثربخشی تدریس پاینتا و همر بوده است. اساساً این ابزار اثربخشی تدریس را با روش مشاهده ای می سنجد و دارای سه بعد (حمایت آموزشی، حمایت عاطفی و سازماندهی کلاسی) می باشد. برای پایایی این مقیاس ضریب همبستگی بین دو مشاهده مستقل محاسبه و مقدار (85/0 =r) بدست آمده است. افزون بر این ابزار مشاهده ای، سعی شد تا عوامل تدریس اثر بخش در سه بعد ذکر شده، با کمک پرسشنامه ای که به وسیله دانش آموزان پاسخ داده می شود، انداره گیری گردد که پیش از استفاده، روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار (78/0 = α) بدست آمد. جمع کل نمره های بدست آمده از این دو ابزار ( مشاهده ای و پرسشنامه دانش آموزی) به عنوان مبنای اثربخشی تدریس معلمان در نظر گرفته شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، ضریب همبستگی و محاسبه ضریب رگرسیون چند متغیری می باشد. نتایج بیانگر آن بودند که بین دو متغیر یاد شده رابطه ای مثبت وجود دارد و حتی با کنترل متغیرهای سن،‌ جنس و تحصیلات معلمان، فاکتور هوش هیجانی قادر است با قدرت بالایی اثربخشی تدریس معلمان را پیش بینی نماید) 73/0(Beta= و هم¬چنین، رابطه مجزای هوش هیجانی با زیر مقیاس های تدریس اثربخش نشان داد که هوش هیجانی با عامل حمایت عاطفی (,P<.00061/0r=)‌ و حمایت آموزشی (,P<.0542/0=r) به ترتیب بیش ترین همبستگی و با زیرمقیاس سازماندهی کلاسی کم¬ترین رابطه را نشان داده است، لذا فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گفت. از آنجایی که خوش بختانه هوش هیجانی قابل آموزش می باشد، پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی تربیت معلم توجه به پرورش هوش هیجانی معلمان بیش تر مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی درآموزش، هوش هیجانی معلمان، اثربخشی تدریس، تدریس اثربخش در مدارس راهنمایی.

  نظرات ()
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٦

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/شماره نهم/بهار 1391
رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان

فریبا کریمی/ فهیمه حسومی/زهرا لیث صفار

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF) 185 Kb 

از صفحه: 151 تا صفحه: 166

خلاصه به فارسی:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی90- 89 به تعداد 4064 نفر بودند. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 305 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (1994) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) بود. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه به وسیله صاحبنظران تأیید گردید و برای تأیید پایایی، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی80/0 و برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 79/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از راه آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی شفه) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که از بین مؤلفه های هوش هیجانی، خودآگاهی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی دبیران رابطه مثبت داشتند. بین نظرات دبیران در مورد هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد جز اینکه دبیران با سابقه خدمت بیش از 20 سال هوش هیجانی خود را بیش تر برآورد کردند.
کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی، رفتار شهروندی سازمانی، مهارت های اجتماعی، خود انگیزی، معلمان دوره متوسطه

  نظرات ()
رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٢٢

فصلنامه علمی پژوهشی  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی/سال سوم/ شماره یازدهم / پاییز 1391

رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

سعید نجارپور استادی و هوشنگ تقی زاده

فایل این مقاله:  متن کامل (PDF (198 Kb 

از صفحه: 121 تا صفحه: 136

خلاصه به فارسی:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. حجم جامعه آماری برابر با 160 نفر و حجم نمونه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان 113 نفر میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شده اند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه محقق ساخته بالندگی سازمانی است که روایی پرسشنامه بالندگی سازمانی بر اساس روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شده است. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و آزمون فریدمن، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین -U آزمون مولفههای تحمل فشار روانی و واقع گرایی با بالندگی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، مشخص شد که رتبه مولفه های هوش هیجانی و مولفه های بالندگی سازمانی در بین کارکنان زن و مرد یکسان است. در ضمن معلوم شد که در بین هر دو جنس و در مورد مولفه های هوش هیجانی، مولفه مسئولیت پذیری از بالاترین اولویت و مولفه استقلال از پایین ترین اولویت برخوردار است. یافته دیگر پژوهش این بود که در بین هر دو جنس، مولفه گشودگی و شفاف بودن، از بالاترین اولویت در بین مولفه های بالندگی سازمانی برخوردار است.
کلمات کلیدی به فارسی:
هوش هیجانی، بالندگی سازمانی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

  نظرات ()
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱/۳۱

 مجله  پژوهشگر (مدیریت)- شماره ویژه نامه  بهار 1391 صفحه 17-34

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام

 
خواجه پور علی,گرجی زاده داوود
 
 
 

هدف اصلی از تهیه صورت های مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و استفاده کنندگان در تصمیمات اقتصادی است. اولین گام در تصمیمات سرمایه گذاری به دست آوردن ارزش سهام شرکت هایی است که سرمایه گذاران در آنها سرمایه گذاری کرده و یا قصد سرمایه گذاری در آنها را دارند. همواره یکی از مسائل مورد توجه فعالان در بازارهای مالی نظیر بورس، ارزش سهام بوده و این که ارزش سهام آنها با چه عناصر و یا اطلاعاتی رابطه دارد. لذا در این تحقیق به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت بازار سهام پرداخته شده است که عوامل مورد بررسی عبارتند از: اقلام تعهدی، اقلام نقدی عملیاتی، ارزش دفتری و سود تقسیمی. در این تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است؛ سپس با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه بین تک تک متغیرها با ارزش سهام و سود تقسیمی پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که تغییرات اقلام نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه مستقیم و تغییرات اقلام تعهدی با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه معکوس دارند.

 
کلید واژه: اقلام تعهدی، اقلام نقدی عملیاتی، ارزش دفتری، سود تقسیمی، قیمت بازار سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 
دریافت اصل مقاله از اینجا 
  نظرات ()
بررسی، تبیین و طراحی مدل توانمندسازهای منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی ... نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٢/٦

مجله  پژوهشگر (مدیریت)- شماره ویژه نامه  بهار 1391 صفحه 17-34

بررسی، تبیین و طراحی مدل توانمندسازهای منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

 
کیاکجوری داوود,قدوسی محمدمصطفی
 
 
 

توانمندسازی همانا فرآیند توانمند ساختن یک جامعه یا یک سیستم اجتماعی می باشد. به عبارتی دیگر، توانمندسازی به معنای ایجاد شرایطی است که افراد بتوانند کارهایشان را اولا با انگیزه درونی، ثانیا با موفقیت کامل به سرانجام رسانند. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی، تبیین و کشف مدل توانمندسازهای موثر بر منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از معادلات ساختاری می باشد. از جامعه آماری 1454 عضوی، از نظرات تعداد 770 نفر استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه 90%، بوده است. همچنین جهت انجام آزمون آماری فریدمن از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های نیکویی برازش و مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مدل طراحی شده معادلات ساختاری برای توانمندسازهای منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی، منعکس کننده یک برازش مطلوب و درحد انتظار می باشد و می توان گفت این مدل مفهومی، در جامعه ذکر شده به صورت صحیح به کار گرفته شده است. همچنین متغیر انگیزش به عنوان موثرترین و متغیر ترویج فرهنگ به عنوان کم تاثیرترین متغیرها شناخته شده اند. به عبارت دیگر، با افزایش یک واحدی انگیزش، توانمندسازی به اندازه 1.46 و با افزایش یک واحدی ترویج فرهنگ، توانمندسازی به اندازه 0.77 واحد افزایش خواهد یافت. در پایان مقاله موارد مذکور جمع بندی، بحث و مقایسه شده و پیشنهاد می گردد برنامه هایی جهت بالابردن انگیزش در افراد، واگذاری فعالیت ها به آنها در جهت غنی سازی شغل شان و همچنین تغییر در سبک رسمیت، پیچیدگی و تمرکز سازمانی در دستور کار قرار گیرد.

 
کلید واژه: مدل، معادلات ساختاری، توانمندسازی، منابع انسانی، دانشگاه

دریافت اصل مقاله از اینجا (pdf)

  نظرات ()
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱/٧
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی)
         
عنوان (انگلیسی): Study of effective factors of employee's job satisfaction (research-analytical approach)
نشریه: مدیریت فرهنگ سازمانی
شماره: مدیریت فرهنگ سازمانی (دوره: ۵، شماره: ۱۶)
نویسنده: حسن درویش
کلیدواژه‌ها : Job Satisfaction ، Environmental & Job Antecedents ، Personal Characteristics of Job Satisfaction ، Potential Effects of Job Satisfaction ، Assessment of Job Satisfaction ، رضایت شغلی ، ویژگی‌های فردی رضایت شغلی ، آثار بالقوه رضایت شغلی ، سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Job Satisfaction , Environmental & Job Antecedents , Personal Characteristics of Job Satisfaction , Potential Effects of Job Satisfaction , Assessment of Job Satisfaction , رضایت شغلی , ویژگی‌های فردی رضایت شغلی , آثار بالقوه رضایت شغلی , سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی
چکیده:

چکیده
«رضایت شغلی» نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند،‏ آن را انجام می‌دهند. مطالعه در زمینه علل و پیامدهای مهم نگرش کارکنان در خصوص رضایت شغلی یکی از جنبه‌های اصلی روان‌شناسی صنعتی - سازمانی می باشد. مطالعات زیادی به منظور شناخت و درک عوامل موثر بر رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرهای سازمانی صورت گرفته است. به علاوه ارزیابی نگرش کارکنان در این خصوص،‏ به عنوان فعالیت عمومی و مشترک در سازمان‌هایی که مدیران به دنبال رفاه و بهزیستی جسمانی و روانی کارکنان خود می باشند،‏ قلمداد گردیده است. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان با رویکرد توصیفی ‌ـ ‌نظری است که ضمن مروری بر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان به سوابق و پیشینه‌های این موضوع پرداخته،‏ دیدگاه صاحب نظران مختلف را در این حوزه بیان می نماید.

چکیده (انگلیسی):

Abstract:
Job satisfaction indicates the level in which people satisfied their job and like it. Some of the people enjoy their job and consider it as main bases of their life and the others hate their job and do that just because they have to do it. Studies about important reasons and results of employees attitude about job satisfaction is one of main aspect of organizational-industrial psychology. There are many studies about recognition and perception of effective factors of job satisfaction in compare with other organizational variable. In addition to the evaluation of employee's attitude in this regards, expressed as a public and common activity in organization which their managers follow psychological and physical welfare of their own employees. The purpose of this essay is study of effective factors of employee's job satisfaction whit theoretical-descriptive approach, which in addition to reviewing of the most important effective factors of employee's job satisfaction, pay attention to references and history in this subject. And express different professional's point of views in this part.

فایل مقاله : [دریافت (267.7 kB)]
  نظرات ()
رابطه دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و میل ماندن در شغل نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱/٤

رابطه دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و میل ماندن در شغل در بین معلمان ومدیران شهرستان لامرد

 داریوش حیدری

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی و میل ماندن در شغل در بین معلمان و مدیران شهرستان لامرد بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان و مدیران آموزش و پرورش لامرد تشکیل می دهند که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد ۲۴۸ نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های لازم پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که  به جز رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه زوجی بقیه‌ی متغیرهای پژوهش در سطح ۰۱/۰ معنادار است. متغیرهای رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی میل ماندن معلمان و مدیران بر سر کار را پیش بینی کردند اما در بین این متغیرهای پیش بین تنها دلبستگی شغلی بود که عملکرد شغلی را پیش بینی کرد. مقدار واریانس تبیین شده توسط متغیرهای دلبستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای میل ماندن ۱۵ درصد بود ولی برای عملکرد شغلی تنها ۸ درصد بود.

کلمات کلیدی: رضایت شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی، میل ماندن در شغل، عملکردشغلی

Abstract

The research main goal was examination of relationship between job satisfaction, job dependence and organizational commitment with teacher’s performance and desire of staying on job among teachers in lamerd. For this purpose, 248 teachers selected and answered to related questionnairs. The results showed that paired relations between variables were significant except between organizational commitment and performance. In addition, job satisfaction, job dependence and organizational commitment predicted desire of staying on job, however, among predictors variable job dependence predicted performance but job satisfaction and organizational commitment could not predict performance.

Keyword: job satisfaction, job dependence, organizational commitment, performance, desire of staying on job


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبـیران ... نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱٢/۱٥

رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبـیران مـرد دوره متوسطـه شهر قـم

 جواد عبدلی سلطان احمدی - علی عیسی زادگان - محمدتقی غلامی - حجت محمودی - جواد امانی

 چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبیران دبیرستان های نظری شهر قم است. بدین منظور 285 دبیر به روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس کارآمدی جمعی، (گودارد، هوی و ولفوک هوی، 2000)، برای اندازه گیری باورهای کارآمدی معلمان از مقیاس ساخته شده توسط چانن موران و ولفوک هوی (2001) و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه تعدیل شده رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضرایب همبستگی پیرسون و هم چنین تحلیل رگرسیون چندگانه، گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که باورهای کارآمدی جمعی با رضایت شغلی و مولفه-های آن در سطح p<0/01 رابطه مثبت معنی داری دارد. نتایج اجرای تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دومتغیر باورهای کارآمدی جمعی و باورهای کارآمدی معلم به صورت معناداری حدود 5/19 درصد تغییرات رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند.

کلمه های کلیدی:
رضایت شغلی نظریه شناختی اجتماعی باورهای خودکارآمدی کارآمدی جمعی
پیوست(ها):   20121015082210-9507-42.pdf (نوع: PDF  حجم: 637KB)
 
  نظرات ()
فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی / سازمانی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/٢۱

فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی / سازمانی

سال دوم- شماره هشتم- پاییز 1390  
دوره: دوم      شماره: هشتم
رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس -ص 9
 زهره رافضی, حسین اسکندری, عباس عباس پور  
 
 متن کامل (PDF) 598 Kb |   چکیده
   
 
ارتباط کیفیت زندگی کاری باعملکرد شغلی -ص 19
  گیتا نعیمی, علی محمد نظری
 
 
  متن کامل (PDF) 335 Kb |   چکیده
 
بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی -ص 29
  روح اله عباسی, محمدرضا اسمعیلی‏گیوی, حمیدرضا اسمعیلی‏گیوی, محمدعلی حقیقی
 
 
  متن کامل (PDF) 310 Kb |   چکیده
 
رابطه کیفیت زندگی کاری با خشنودی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان -ص 39
  لیلا رضایی, حمیدرضا رضایی
 
 
  متن کامل (PDF) 378 Kb |   چکیده
 
مقایسه تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی -ص 51
  مریم روشن, علیرضا آقا یوسفی
 
 
  متن کامل (PDF) 347 Kb |   چکیده
 
بررسی ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) -ص 61
  نسرین برادرشاد, داود معنوی پور, آنیتا باغداساریانس
 
 
  متن کامل (PDF) 345 Kb |   چکیده
 
رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس -ص 71
  معصومه پارسانژاد, عباداله احمدی, سید جواد ایرانیان
 
 
  متن کامل (PDF) 298 Kb |   چکیده
 
علل ترک شغل کارکنان جوان در یک سازمان خدماتی غیردولتی (بررسی موردی) -ص 85
  حسام بذرافکن
 
 
  متن کامل (PDF) 387 Kb |   چکیده
  نظرات ()
سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تأکید بر سازه های هوش، خلاقـیت، ویژگی‌های نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/۱/٢

عنوان شماره: سال دوم شماره پنجم زمستان 1389
عنوان به فارسی: سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تأکید بر سازه های هوش، خلاقـیت، ویژگی‌های شخصیـتی، علایق و توقعات شغلی

فایل این مقاله:  متن کامل PDF 229 Kb 

از صفحه: 45 تا صفحه: 58

خلاصه به فارسی:
هدف: سنجش روان شناختی هوش، خلاقیت، ویژگیهای شخصیتی، علایق و توقعات شغلی کارکنان نخبه در راستای انطباق شغلی هدف اصلی پژوهش بود. روش: بر مبنای مفروضات پژوهشهای زمینه یابی با اجرای پنج ابزار اندازه گیری آزمون هوش ماتریسهای پیشرونده ریون، خلاقیت (جزنی و کامکاری، 1382)، علایق شغلی هالند، ویژگیهای شخصیتی NEO و توقعات شغلی (کامکاری و شُکرزاده، 1385) بر روی 247 نفر از جامعه کارکنان نخبه (با روش سرشماری) و 150 نفر از جامعه کارکنان غیرنخبه (با روش تصادفی ساده) شرکت پتروشیمی، اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج: نتایج آزمون t دو گروه مستقل نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ویژگی های روان نژندی و دلپذیربودن و علایق شغلی واقع گرا و جستجوگر در کارکنان نخبه و غیرنخبه وجود دارد و کارکنان نخبه تنها در علاقه شغلی جستجوگر بالا بودند.

کلمات کلیدی به فارسی:
واژه های کلیدی: کارکنان نخبه، هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی، علایق و توقعات شغلی

  نظرات ()
بررسی نیمرخ هوشی شطرنج بازان نخبه در راستای استعدادیابی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱٢/۳٠

مقاله "بررسی نیمرخ هوشی شطرنج بازان نخبه در راستای استعدادیابی"

یافته­های حاصله از  پژوهش حاضر  نشان میدهد که:

- برنامه‌ریزی، قضاوت، استدلال سیال، پردازش دیداری- فضایی و حافظه فعال، از مهمترین ویژگیهای شناختی قهرمانان شطرنج است.

 - شطرنج بازان نخبه از حافظه فعال و استدلال سیال غیرکلامی بالاتری نسبت به نُرم جامعه برخوردارند.

لازم به ذکر است، نتایج بدست آمده در این تحقیق با برخی از یافته­های تحقیقات خارجی انجام شده در این زمینه همانند تحقیق کیولد وگوبت (2007) و واتر و همکاران (2002) هماهنگ است.

مشاهده فایل مقاله

  نظرات ()
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان
 
حقیقی محمدعلی,احمدی ایمان*,رامین مهر حمید
 
* دانشگاه شهید بهشتی
 
  مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مشخص شد که عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) است. سپس با طرح پرسش نامه ای در زمینه سه بعد عدالت سازمانی و جمع آوری نمرات ارزش یابی عملکرد کارکنان، تاثیر این سه بعد بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد و کشاورزی استان تهران مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات کارکنان نسبت به میزان رعایت عدالت توزیعی و رویه ای در این سازمان بر عملکرد آنان تاثیر داشته، اما ارتباط چندان قوی بین ادراکات کارکنان از میزان رعایت عدالت مراوده ای و عملکرد کارکنان در این سازمان پیدا نشد.
 
کلید واژه: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، عملکرد
 
 دانلود مقاله از اینجا  

 

  نظرات ()
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران)
 
رامین مهر حمید*,هادی زاده مقدم اکرم,احمدی ایمان
 
* دانشگاه شهید بهشتی
 
 رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که؛ کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه رفتار شهروندی سازمانی دارد. مقاله حاضر همبستگی ابعاد ادراک از عدالت سازمانی و همبستگی ادراک از عدالت با رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه ارگان و برای سنجش عدالت از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. از این رو، ابتدا از طریق تکنیک تحلیل عاملی روایی ادراک از عدالت سازمانی مورد تایید قرار گرفت، سپس رابطه میان ادراک از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تحلیل مسیر سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است. از بین ابعاد عدالت، عدالت مراوده ای از همبستگی قوی تری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است و سه بعد عدالت سازمانی نیز با یکدیگر همبستگی دارند.
 
کلید واژه: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای
 
 دانلود مقاله از اینجا  
 
  نظرات ()
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران)
 
رامین مهر حمید*,هادی زاده مقدم اکرم,احمدی ایمان
 
* دانشگاه شهید بهشتی
 
 رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که؛ کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش بسزایی در تشویق و توسعه رفتار شهروندی سازمانی دارد. مقاله حاضر همبستگی ابعاد ادراک از عدالت سازمانی و همبستگی ادراک از عدالت با رفتار شهروندی سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسش نامه ارگان و برای سنجش عدالت از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. از این رو، ابتدا از طریق تکنیک تحلیل عاملی روایی ادراک از عدالت سازمانی مورد تایید قرار گرفت، سپس رابطه میان ادراک از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی از طریق تحلیل مسیر سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است. از بین ابعاد عدالت، عدالت مراوده ای از همبستگی قوی تری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است و سه بعد عدالت سازمانی نیز با یکدیگر همبستگی دارند.
 
کلید واژه: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای
 
 دانلود مقاله از اینجا  
 
  نظرات ()
بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفها نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
مطالعات روان شناختی زمستان 1388; 5(4):139-148.
 
بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان
 
غفوری ورنوسفادرانی محمدرضا*,گل پرور محسن
 
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
 این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان طراحی شد. در این پژوهش تعداد 223 نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) و جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی (می یر، آلن و اسمیت، 1993) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه (تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی و سه مولفه آن همبستگی مثبت و معنی داری با هر یک از حیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که سه نوع عدالت سازمانی یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی با تعهد سازمانی همبستگی چندگانه معنی داری داشتند.
 
کلید واژه: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، تعهد سازمانی، کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان
 
 
دانلود مقاله از اینجا   
  نظرات ()
بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و ر نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)
 
بهاری فر علی,جواهری کامل مهدی
 
 

رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می باشد. زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد. این ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می کند که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. به طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش های اخلاقی سازمان به طور گسترده ای میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتارهای شهروندی سازمانی) و روابط بین آن ها پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می گذارد. هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بعد جوانمردی و بعد نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.

 
کلید واژه: ارزش های اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی
 
 
 دانلود مقاله از اینجا  
  نظرات ()
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 
بهلولی زیناب نادر*,علوی متین یعقوب,درخشان مهربانی عادل
 
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب
 
 رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بصورت کاملا داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند و عدالت سازمانی عبارتست از اینکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراک از منصفانه بودن پرداختها و برابری در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان می باشد. عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد. مقاله حاضر تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز را مورد بررسی قرار داده است. نمونه این تحقیق 296 نفر از کارکنان (کارمندان و اعضا هیات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری (همزمان) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند.
 
کلید واژه: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، رفتار شهروندی سازمانی
 
دانلود مقاله از اینجا   
  نظرات ()
عدالت سازمانی و قران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢

عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان هم چنین آرمانی دینی و الهی است که تمام پیامبران برای تحقق آن رسالت یافته اند.قرآن هم به عنوان یک منبع الهی و سرچشمه ی عمیق ترین افکار و عالی ترین معارف در عرصه های گوناگون حیات فکری ، فرهنگی ،علمی ،اجتماعی ، ادبی وهنری مسلمانان بوده است که می توان از این منبع عظیم به عنوان مبنایی برای اجرای عدالت در سازمان ها که انسانها در طول عمرشان با آنها سروکار دارند ، استفاده کرد.در عدالت سازمانی چنین مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است؛ که عدالت سازمانی شامل حیطه های عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی می باشد. در این مقاله ضمن ارائه تعاریفی از عدالت ، عدالت از دیدگاه قرآن ،عدالت در سازمان ها و انواع عدالت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و در انتها با بررسی پژوهش های گذشته اهمیت عدالت سازمانی بیان شده است.

Read more: http://www.onlinemanagers.ir/emag/ContentDetails.aspx?cid=1057#ixzz2JV8DfApF


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢

رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان: مریم یعقوبی *، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی ، حسن ابوالقاسم گرجی ، محسن نوروزی ، فاطمه رضایی

چکیده مقاله:

مقدمه :اجرای عدالت یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه ی جوامع انسانی فراهم کرده است. به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری نظریَات مربوط به عدالت تکامل یافته، و دامنه ی آن از ادیان و فلسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. عدالت سازمانی پیش بینی کننده ی بسیاری از متغیَرهای دیگر سازمانی ست . یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که بتازگی مورد توجَه قرار گرفته ، تعهَد سازمانی ، حیطه های مختلف آن و رضایت شغلی کارکنان است . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

روش بررسی :این بررسی به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته ؛ نمونه ی مورد پژوهش کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان می باشند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده ؛و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار SPSS استفاده شده است.

یافته ها: میانگین نمره ی عدالت سازمانی دربیمارستان های مورد پژوهش ( 1/1± 45/3 ) و میانگین نمره ی تعهَد سازمانی ( 1± 05/3)و میانگین رضایت شغلی (7/.±3/3) می باشد. بین عدالت سازمانی و تعهَد سازمانی (p=0.00 r=0.46) و همچنین بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی (p=0.029 r=0.66 )رابطه ی ازلحاظ آماری معنی دار وجود دارد.

نتیجه گیری: میزان عدالت سازمانی با اختلاف کمی در بیمارستان های خصوصی بیشتر است . میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان خصوصی از بیمارستان دولتی بیشتر بوده ؛ در بیمارستان های دولتی تعهَد سازمانی بیشتری نسبت به بیمارستان خصوصی مشاهده گردید.

 
واژه‌های کلیدیعدالت سازمانی، تعهَد سازمانی، رضایت شغلی، بیمارستان آموزشی،

دانلود مقاله از اینجا: متن کامل [PDF 166 kb]

  نظرات ()
رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان (شعب بیمه ایران نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢

رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان (شعب بیمه ایران استان گیلان)

مقاله 7، دوره اول، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 169-198 XML اصل مقاله (358 K)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده در سال‌های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به‌مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی مورد توجه علاقه‌مندان مباحث سازمان و مدیریت قرار گرفته است که از آن به‌عنوان منبع ناشی از روابط اجتماعی درون سازمان یاد می‌شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان شعب بیمه ایران استان گیلان می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی پیرسون است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران در استان گیلان (492 نفر می‌باشند) بوده است. با توجه به جدول کهن، مورگان و کرجسای حجم نمونه 220 نفر تعیین شد. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسشنامه و از نوع میدانی انجام شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه طراحی شده به‌وسیله ناهپیت و گوشال (1998) با 16 گویه استفاده شد و برای سنجش عدالت اجتماعی نیز از پرسشنامه استاندارد شده با 19 گویه و با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب‌نظران و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی با استفاده از آلفای کرونباخ 896/0 و عدالت سازمانی 916/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها هم از آزمون هبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که میان دو متغیر ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت سازمانی و مرتبة سرمایه اجتماعی آنان در سازمان در سطح اطمینان 99 درصد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژگان عدالت سازمانی؛ توزیعی؛ رویه‌ای؛ مراوده‌ای؛ اطلاعاتی؛ سرمایه اجتماعی

  نظرات ()
رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢

رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان: مریم یعقوبی *، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی ، حسن ابوالقاسم گرجی ، محسن نوروزی ، فاطمه رضایی

چکیده مقاله:

مقدمه :اجرای عدالت یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه ی جوامع انسانی فراهم کرده است. به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری نظریَات مربوط به عدالت تکامل یافته، و دامنه ی آن از ادیان و فلسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است. عدالت سازمانی پیش بینی کننده ی بسیاری از متغیَرهای دیگر سازمانی ست . یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که بتازگی مورد توجَه قرار گرفته ، تعهَد سازمانی ، حیطه های مختلف آن و رضایت شغلی کارکنان است . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی عدالت سازمانی بارضایت شغلی وتعهَد سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

روش بررسی :این بررسی به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته ؛ نمونه ی مورد پژوهش کارکنان بیمارستان های منتخب شهر اصفهان می باشند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده ؛و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار SPSS استفاده شده است.

یافته ها: میانگین نمره ی عدالت سازمانی دربیمارستان های مورد پژوهش ( 1/1± 45/3 ) و میانگین نمره ی تعهَد سازمانی ( 1± 05/3)و میانگین رضایت شغلی (7/.±3/3) می باشد. بین عدالت سازمانی و تعهَد سازمانی (p=0.00 r=0.46) و همچنین بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی (p=0.029 r=0.66 )رابطه ی ازلحاظ آماری معنی دار وجود دارد.

نتیجه گیری: میزان عدالت سازمانی با اختلاف کمی در بیمارستان های خصوصی بیشتر است . میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان خصوصی از بیمارستان دولتی بیشتر بوده ؛ در بیمارستان های دولتی تعهَد سازمانی بیشتری نسبت به بیمارستان خصوصی مشاهده گردید.

 
واژه‌های کلیدیعدالت سازمانی، تعهَد سازمانی، رضایت شغلی، بیمارستان آموزشی،

دانلود مقاله از اینجا: متن کامل [PDF 166 kb]

  نظرات ()
ررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی ـ پژوهشی) نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
          
عنوان (انگلیسی): Study of effective factors of employee's job satisfaction (research-analytical approach)
نشریه: مدیریت فرهنگ سازمانی
شماره: مدیریت فرهنگ سازمانی (دوره: ۵، شماره: ۱۶)
نویسنده: حسن درویش
کلیدواژه‌ها : Job Satisfaction ، Environmental & Job Antecedents ، Personal Characteristics of Job Satisfaction ، Potential Effects of Job Satisfaction ، Assessment of Job Satisfaction ، رضایت شغلی ، ویژگی‌های فردی رضایت شغلی ، آثار بالقوه رضایت شغلی ، سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): Job Satisfaction , Environmental & Job Antecedents , Personal Characteristics of Job Satisfaction , Potential Effects of Job Satisfaction , Assessment of Job Satisfaction , رضایت شغلی , ویژگی‌های فردی رضایت شغلی , آثار بالقوه رضایت شغلی , سنجش و اندازه‌گیری رضایت شغلی
چکیده:

چکیده
«رضایت شغلی» نشان دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند و آن را دوست می‌دارند. برخی افراد از کار خود لذت می‌برند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند و برخی از کار خود متنفرند و فقط به خاطر این که مجبورند،‏ آن را انجام می‌دهند. مطالعه در زمینه علل و پیامدهای مهم نگرش کارکنان در خصوص رضایت شغلی یکی از جنبه‌های اصلی روان‌شناسی صنعتی - سازمانی می باشد. مطالعات زیادی به منظور شناخت و درک عوامل موثر بر رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرهای سازمانی صورت گرفته است. به علاوه ارزیابی نگرش کارکنان در این خصوص،‏ به عنوان فعالیت عمومی و مشترک در سازمان‌هایی که مدیران به دنبال رفاه و بهزیستی جسمانی و روانی کارکنان خود می باشند،‏ قلمداد گردیده است. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان با رویکرد توصیفی ‌ـ ‌نظری است که ضمن مروری بر مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان به سوابق و پیشینه‌های این موضوع پرداخته،‏ دیدگاه صاحب نظران مختلف را در این حوزه بیان می نماید.

چکیده (انگلیسی):

Abstract:
Job satisfaction indicates the level in which people satisfied their job and like it. Some of the people enjoy their job and consider it as main bases of their life and the others hate their job and do that just because they have to do it. Studies about important reasons and results of employees attitude about job satisfaction is one of main aspect of organizational-industrial psychology. There are many studies about recognition and perception of effective factors of job satisfaction in compare with other organizational variable. In addition to the evaluation of employee's attitude in this regards, expressed as a public and common activity in organization which their managers follow psychological and physical welfare of their own employees. The purpose of this essay is study of effective factors of employee's job satisfaction whit theoretical-descriptive approach, which in addition to reviewing of the most important effective factors of employee's job satisfaction, pay attention to references and history in this subject. And express different professional's point of views in this part.

فایل مقاله : [دریافت (267.7 kB)]
  نظرات ()
  نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱۱/٢

رابطه بین عوامل زمینه ای اعضاء هیأت علمی با رضایت شغلی و رضایت سازمانی آنان در دانشگاه های شهرستان سبزوار

 علی زرقانی محمدرضا کرامتی محمود قربانی

 چکیده: با توجه به وسعت نارضایتیها در سازمان های امروز به ویژه در دانشگاه ها، شناخت عوامل زمینه ای اعضاء هیأت علمی به عنوان مجریان اصلی برنامه های آموزش عالی الزامی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل زمینه ای اعضاء هیأت علمی با رضایت شغلی و رضایت سازمانی آنان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. از بین 194 نفر عضو هیأت علمی 122 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته سنجش رضایت شغلی و رضایت سازمانی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عوامل زمینه ای اعضاء هیأت علمی با رضایت شغلی و هم چنین رضایت سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد. به علاوه مشخص گردید که بین رضایت شغلی و رضایت سازمانی اعضاء هیأت علمی نیز رابطه معنیداری وجود دارد.

دانلود مقاله:  20120426160556-5069-61.pdf (نوع: PDF  حجم: 2.45MB)
 
  نظرات ()
مقاله-مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستم‌ها‌ی مدیریت دولتی در عرص نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳۸۸/٢/٢٥

مدیریت دولتی و جهانی شدن: رویکردی تطبیقی به سیستم‌ها‌ی مدیریت دولتی در عرصه بین‌المللی

محمد خانباشی
 

چکیده:
چکیده مقاله حاضر به بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه بین‌المللی و تاثیر آن بر سیستم‌های مدیریت دولتی می‌پردازد. جهانی‌شدن با وجود دیدگاه‌های موافق و مخالف و با همه مزایا و محدودیت‌هایش به عنوان پدیده‌ای چندوجهی و منشوری در مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار و پیامدهای مهمی را بر جای می‌گذارد و جنبشی است که نمی‌توان آن را متوقف یا از آن احتراز کرد. سوال مطرح برای اندیشمندان این است که آینده مدیریت دولتی در این عرصه جهانی و پویا چه خواهد بود و نظام‌های مدیریت دولتی در برخورد با این پدیده از خود چگونه واکنش نشان می‌دهند؟ در پاسخ به این دست پرسش‌ها، در بخش دوم مقاله با ذکر مصادیقی از نظام‌های مدیریتی کشورهای در حال توسعه و مقایسه یافته‌ها، واقعیت‌ها، تجربیات و تنگناهای حاکم بر مدیریت دولتی آن‌ها، تلاش می‌شود تا شکاف‌های موجود میان تئوری و عمل مدیریت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهای غربی و غیرغربی) مورد تاکید قرار گیرد. طبعا این گونه تحلیل‌ها بر غنای تئوری‌های کنونی می‌افزاید و به شکل‌گیری مدل‌ها و چارچوب‌های نظری جهت بازسازی محیط جهانی و درک چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف این محیط بر سیستم‌های مدیریت دولتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.

کلمات کلیدی فارسی:
جهانی شدن ـ   مدیریت دولتی ـ   حکمرانی ـ   رویکرد تطبیقی ـ   محیط جهانی ـ  
   

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب