یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
جوانان، سرمایه اجتماعی نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۳/۳/۱٥

جوانان، سرمایه اجتماعی

یوسف زنگانه، کارشناس ارشد مدیریت دولتی

بی تردید نسل جوان، مهمترین سرمایه نیروی انسانی جامعه را تشکیل داده و در همه جنبه های زندگی اجتماعی حضور مؤثر و اساسی دارند. نقش سازندگی این نیرو در تغییر و تکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه ازاهمیت خاصی برخوردار است.

جوانی، فرصت بی بدیل زندگی و سرآغاز استحکام شخصیت و ظهور و بروز استعدادهای انسانی است. جوامعی که این منبع سرشار انسانی و سرمایه ی اجتماعی را در اختیـــار دارند علی الاصول باید آینده ای امیدبخش را پیش روی خود ترسیم نمایند.

نسل جوان امروز و کارآمدان فردای جامعه ، بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرند زیرا که رشد و توسعه این نیروی انسانی مهمترین سرمایه اجتماعی قلمداد می گردد و کشورهای توسعه یافته به خوبی اهمیت این سرمایه زوال ناپذیر را دریافته­اند. از سوی دیگر نیازها و انتظارات این نسل نیز به صورتی چشمگیر در همه ابعاد وسعت یافته است و دیگر نمی توان بدون مشارکت و حضور آنان امور حیاتی مربوط به جوانان را رقم زد. بعلاوه مسائلی چون جهانی شدن و رشد برق آسای علوم و تولید اطلاعات جدید، چندین برابر شدن وسعت و عمق دانش بشری ، گسترش حیرت انگیز فناوری پیشرفته توزیع اطلاعات و روشهای نوین توسعه مشارکت اجتماعی ، آموزش و توانمند سازی شهروندان متناسب با شرایط زندگی امروز ضرورت توجه به نسل جوان را تقویت نموده است.


انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است و تمایل به زندگی اجتماعی ریشه در فطرت او دارد، ناگزیر به ایجاد ارتباط با دیگران است، ارتباطی که در پرتو آن موفق گردد مشکلات و نارسائی­های خود را مرتفع نماید و به طور متقابل در رفع مشکلات و کاستی­های متعدد دیگران موثر باشد. بدون شک یکی از اساسی ترین عناصر لازم جهت ارتباط بین انسان­ها در جامعه، ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی می­باشد.

امروزه، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعـــــــی (Social Capital) مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران وکسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زنــــــدگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.

در سال‌های اخیر، مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای این که مشارکت کردن در گروه و جامعه می‌تواند برای فرد منافع و کارکردهای مثبت داشته باشد، یکی از رایج‌ترین واژه‌هایی است که از علوم اجتماعی وارد ادبیات حوزه‌های دیگر علمی و حتی وارد زبان عمومی شده است.

سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع بشری بخصوص در بین جامعه جوان کشورمان دارد. جوانان مهم ترین سرمایه های انسانی و آینده سازان کشور هستند. وقتی سرمایه اجتماعی در بین جوانان نهادینه و گسترش یابد، سبب می شود که جوانان تلاش گسترده ای برای توسعه همه جانبه کشور از خود بروز دهند.

سرمایه اجتماعی ، اولاً موجودیتی نامحسوس و مبهم دارد و درک و احساس مشخصی از آن توسط افراد به صورت عینی و شهودی وجود ندارد و ثانیاً این پدیده و نیروی موثر اکثراً در تعاملات و ارتباطات گروهی و شبکه ای بین افراد و گروهها با یکدیگر ظهور پیدا می کند و ثانیاً مصرف این سرمایه بر خلاف سرمایه انسانی و اقتصادی سبب کاهش آن نمی شود بلکه استفاده­ی بیشتر آن، تولید بیشتر را به دنبال دارد و نهایتاً این پدیده در خلا شکل نمی­گیرد بلکه باید فضا و موقعیت باز جمعی و شبکه ای در بعد سیستمی و مدیریت جامعه وجود داشته باشد تا عناصر و مولفه های اصلی آن درعمل پیاده شوند.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ­ﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن (اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ)؛ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﻣﺤﻮری در راه ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی اﻋﺘﻤـﺎد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﭘﻴﻮﻧـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻇﻬﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻟـﺬا ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺗﻘﻮﻳـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﭘﻴﻮﻧـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان، ﺑﺮ روی رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه­ای از ﺳـﻮی ﻣﺴـﺆﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آن ﺳﻮدای ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎ و ﻗـﺪر و ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ دﻳﮕـﺮی ﺳـﭙﺮده­اﻧـﺪ،  ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻨﺪه ﺧﻮﺑﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ های ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﺸﻮر را ﻳﺎری ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪﻧﻲ ﻛـﻪ رﻛـﻦ اﺻـﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ روزآﻣﺪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺟﻮان ﭘﺴﻨﺪﺗﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺑﻌـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ نیز سرمایه اجتماعی تسهیل کننده ﺑﺴـﻴﺎری از  ﻛﻨﺶ های اجتماعی، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ­ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﻮﻋﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ­ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺸﮕﺮان اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

جوانان با حضور در جامعه دچار انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود، خانواده و جامعه خواهند شد. فعالیت اجتماعی ، جوانان را برای اداره زندگی خود توانمند می سازد و در آنان نسبت به دستاوردهای  توسعه ، احساس مالکیت ایجاد خواهد نمود. اجتماعی شدن و ایجاد حس مشارکت در جوانان تنها یک رهیافت برای رسیدن به توسعه پایدار نیست بلکه خود هدف توسعه پایدار است، زیرا جوانان به دستاورد و توسعه ای که خود در آن مشارکت داشته‌اند متعهد و پایبند خواهند بود.

جوانان از نظر ذهنی مشارکت را ارزشمند یافته و به آن تمایل دارند. بنابراین، اگر زمینه مناسبی برای مشارکت اجتماعی وجود داشته باشد، آنان آمادگی مشارکت خواهند داشت و هدف از مشارکت اجتماعی جوانان، تربیت نیروهای مدیریتی جوان و توانمند است.

اشتیاق جوانان برای سهیم شدن و مشارکت و امکانات و تسهیلات و در نتیجه سهم اندک آنها در مشارکت عملی نتیجه نبود زمینه و ساختار نهادینه شده مناسب برای مشارکت است.

و سخن آخر اینکه جوانان جویای مشارکت اند، ﺟﻮاﻧﺎن باید اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ آراء و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﺎن ارزش ﻣﻲ دهند و ﺑﺮای آﻧﺎن پاداش و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  نادیده گرفتن این نسل در فعالیت‏ها، تحولات و تعاملات کشوری به معنی نادیده گرفتن واقعیت‏ها عینی جامعه بوده و به نحوی چشم‌پوشی از آنچه که عملا وجود دارد، محسوب می‏گردد.

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب