یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
هدایت نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩٢/٩/٢۸

درصورتیکه برنامه ریزی و سازماندهی به خوبی انجام شود ولی هدایت به درستی انجام نپذیرد سازمان به اهداف خود نخواهد رسید.

انگیزش

هرنوع تأثیری است که موجب تقویت،جهت گیری و بروز رفتار انسان می شودرا انگیزش گویند.انواع نیازها:

نیازهای ابتدائی :فیزیولوژیکی مانند هوا،آب،غذا،.....

 

نیازهای ثانوی :اجتماعی و روانی مانند وابستگی ،تعلق،قدرت،شهرت

 نظریه های انگیزشی

 نظریه های ابتدائی انگیزش

الگوی سنتی : اعتقاد بر این است که کارکنان صرفا با پول برانگیخته می شوند

 الگوی سنتی : اعتقاد بر این است که کارکنان صرفا با پول برانگیخته می شوند

الکوی روابط انسانی:ارتباطات اجتماعی موجب افزایش انگیزش می شود.مدیران مجبور شدند که به نیازهای اجتماعی توجه کنند،اطلاعاتی در رابطه با اهداف در اختیار کارکنان بگذارند،توجه به گروههای غیر رسمی

الگوی منابع انسانی:نظریه XوY

 نظریه های معاصر انگیزش

نظریه های محتوائی

سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه ای.آر.جی

نظریه رشد یافتگی- رشد نیافتگی

نظریه دوعاملی انگیزش

نظریه نیازهای اکتسابی

 

نظریه های فرآیندی

نظریه انتظار

نظریه برابری

نظریه تعیین هدف

نظریه های محتوائی

سلسله مراتب نیازهای مازلو

این نظریه بر اساس چهار فرضیه اساسی بنا شده است

نیاز ارضاء سده برانگیزاننده نیست

دریک زمان فقط تعدادی از نیازها بر رفتار شخص اثر می گذارند

نیازهای سطح پائین تر اول ارضائ می شوند

برای ارضاء نازهای سطح بالاتر راههای بیشتری وجود داردتا پائین تر

 مازلو معتقد به پنج نیاز اساسی بود که بعدها دو نیازشناختی و

زیبائی شناسی نیزاضافه شده است.

  

نظریه ای.آر.جی

سه دسته نیاز اساسی

نیازهای زیستی(نیاز به سلامتی جسم)

نیازهای تعلق(نیاز به ارضای ارتباطات میان فردی)

نیازهای رشد(نیازبه تداوم رشد و پیشرفت شخصی)

این روانشناس با این نظریه می خواست اشکالات نظریه مازلو را بر طرف نماید

 

 نظریه رشد یافتگی –رشد نیافتگی(کریس آرجریس)

 

نظریه دو عاملی انگیزش

هرزبرگ معتقد به این بود که نارضایتی افراد به محیط کار آنان مربوط بوده و در مقابل احساس خشنودی آنان به ماهیت کار بستگی دارد.

به همین منظور عوامل را به دو دسته عوامل بهداشتی و انگیزشی تقسیم نمود.

 

نظریه های نیاز های اکتسابی

نیاز به موفقیت: کسانی که نیاز به موفقیت دارند دارای ویژگیهای

الف) ترجیح می دهند بر نتیجه کار خود تأثیر گذار باشند.

ب)بیشتر از پاداش موفقیت خود موفقیت برایشان مهم است.

ج)می خواهند از طریق بازخورد محسوس به کمال و موفقیت برسند.

 

نیاز به وابستگی :جلب دوستی و ارتباط با دیگران

نیاز به قدرتبه تمایل نفوذ بر دیگران و اعمال کنترل شدید بر محیط اجتماعی و فیزیکی اشاره دارد

 

نیاز به قدرت دو شکل دارد

قدرت شخصی :افراد به خاطر خود به دنبال قدرت هستند

قدرت سازمانی:این افراد بیشتر بر مسائل سازمانی تأکید داشته و برای تحقق اهداف گروه در دیگران نفوذ می کنند

نظریه تعیین هدف

براساس این نظریه گرایش طبیعی انسان برای تعیین هدف و تلاش برای تحقق هدفها تنها وقتی مفید است که:

فرد هدفهای مشخص را درک کند.

فرد هدفهای درک شده را بپذیرد.

فرد مهارتهای لازم برای تحقق هدفها را داشته باشند.

نظریه های فرایندی
این نظریه ها بر چگونگی انگیزش و مراحلی که اتفاق می افتد تا فردی برانگیخته شود تأکید دارد.

نظریه انتظار

شدت انگیزش =ارزش موردانتظاربرای نتیجه رفتاری که سرمی زند ضربدر احتمال مورد انتظاربرای نتیجه ای که تحقق خواهد یافت.

 

نظریه برابری

افراد براساس نیازهایشان عمل خواهند کرد در صورتیکه نتایج حاصل از کوششهایشان با نتایجی که دیگران از کوششهای مشابه بدست می آورند قابل مقایسه باشد انگیزه آنان تقویت می گردد.

 

انگیزش در عمل (برانگیختن اعضای سازمان)

اهمیت برانگیختن اعضای سازمان

طراحی شغل

راهبردهای پیشین

چرخش کاری

توسعه شغل

راهبردهای نو

غنی سازی شغل

وقت کاری شناور

نظریه تقویت

محرک پاسخ پیامدها پاسخ آینده

قانون اثر : رفتاری که تشویق می شود تمایل به تکرار و رفتاری که تنبیه می شود تمایل حذف دارد.

تقویت مثبت: تشویق رفتارهای مطلوب با پیامدهای مثبت مانند افزایش حقوق ،یا تحسین....

تقویت منفی:تنبیه فرد برای اینکه رفتار نامطلوب خود را ادامه ندهد.

 

محرکهای پولی و غیر پولی

 

نظریه سیستمی انگیزش

بر اساس این دیدگاه سیستم بر سه دسته از متغیرهای مؤثر برانگیزش سازمانی تأکید دارد:

خصوصیات فردی

خصوصیات شغلی

خصوصیات موقعیت کاری

رهبری

مدیریت و رهبری

تعریف رهبری:عبارت است از فرآیند نفوذ در دیگران و بر انگیختن آنان برای همکاری با یکدیگردر جهت تحقق هدفهای سازمانی

نظریه های رهبری

نظریه های خصوصیات فردی

کسانی می توانند رهبر شوند که خصوصیات زیر را داشته باشند:

هوش

بلوغ اجتماعی و وشعت دید

انگیزه های توفیق طلبی و نیل به هدف

انسانگرائی

نظریه های رفتاری

در این نظریه به جای آنکه مشخص کنند چه کسانی رهبران مؤثری هستند(نظریه خصوصیات فردی)،کوشش کردند تا معین کنند رهبران مؤثر چه می کنند.

شبکه مدیریت

نظریه های موقعیتی و اقتضائی
در این نظریه ها اعتقاد بر این است که سبک رهبری باید موقعیتی که رهبر با آن مواجه است هماهنگ باشد.

موقعیتها و تصمیمهای رهبری:پیوستاررهبری

نظریه اقتضائی فیدلر

در این نظریه به جای تغییر سبک رهبری برای تطبیق با موقعیت سازمان،موقعیت سازمانی برای سازگاری با سبک رهبری تغیی می کند.

در این نظریه معتقد بر این است که اثر بخشی رهبران به اعمال پیروان بستگی دارد.

نظریه چرخه زندگی

مراحل بلوغ

بلوغ یک :افراد نه توانائی دارند و نه میخواهند مسؤلیت انجام بعضی از کارها را بپذیرند.

بلوغ دو: افراد توانائی نداشته ولی مایلند وظایف ضروری کار خود را انجام دهند

بلوغ سه :افراد توانائی دارند اما مایل نیستند آنچه را که رهبر می خواهد انجام دهند.

بلوغ چهار: افرادهم توانائی دارند و مایلند کاری که از آنان خواسته شده را انجام دهند.

نظریه جایگزینهای رهبری

ویژگیهای فردی،وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانائی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشند.

ارتباطات

انواع ارتباطات

ارتباط غیر کلامی

ارتباط کلامی

الف)ارتباط شفاهی

ب)ارتباط کتبی

ج)ارتباط الکترونیکی

تعریف ارتباط:

ارتباط یعنی آنکه فردی پیامی را به یک یا چند تن می فرستد که موجب می شودهمه آن افراد مفهوم مشترکی از آن پیام را درک کنند.

ارتباط در سازمان

ارتباط سازمانی رسمی

تعریف ارتباط رسمی :ارتباط سازمانی که با خطوط نمودار سازمانی مطابقت می کند

انواع ارتباطات سازمانی

ارتباط از بالا به پائین

ارتباط از پائین به بالا

ارتباط افقی

الگوهای ارتباطات سازمانی رسمی

شبکه های متمرکز مانند الگوی ستاره ،الکوی Y ،الگوی زنجیره ای

شبکه های غیر متمرکز مانند الگوی همه جانبه ،الگوی حلقه ای

ارتباط سازمانی غیر رسمی

انواع الگوهای سازمانی غیر رسمی

شبکه رشته ای

شبکه تابشی

شبکه تصادفی

شبکه خوشه ای

ارتباط در سازمان

ارتباط سازمانی رسمی

تعریف ارتباط رسمی :ارتباط سازمانی که با خطوط نمودار سازمانی مطابقت می کند

انواع ارتباطات سازمانی

ارتباط از بالا به پائین

ارتباط از پائین به بالا

ارتباط افقی

الگوهای ارتباطات سازمانی رسمی

شبکه های متمرکز مانند الگوی ستاره ،الکوی Y ،الگوی زنجیره ای

شبکه های غیر متمرکز مانند الگوی همه جانبه ،الگوی حلقه ای

 

موانع ارتباطات میان افراد

ادراکی (شناختی)

اجتماعی

ارزشهای فرهنگی

معانی(زبان)اثر انگیزه

ارزیابی منابع

علائم غیر شفاهی و متناقض

پارازیت

روشهای بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

استفاده از بازخورد به منظور بازگشت نتیجه پیام،تا فرستنده از چگونگی وضعیت ارسال و دریافت پیام آگاه کردد.

افشاء به منظور دادن اطلاعات مربوط و معتبر در باره فرستنده پیام،به گیرندگان

تشریح پیام

استفاده از ارتباطات شفاهی(رودررو)

آگاهی از علایم ارتباط و مهمتر از همه استفاده از زبان ساده فهم

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب