یوسف زنگانه
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ یوسف زنگانه
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی ()
افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳٩۱/۱٢/٢۳

در جلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد.


افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۲

در جلسه دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 25 درصد افزایش نسبت به سال 91 معادل 487 هزار و 125 تومان شد.

حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافته است،

 همچنین افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه  ۱۹۴۸۵ ریال و  پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است.

 

جدول مقایسه  برخی از اقلام حقوق قانون کار سال 90 و 9۱ و 92

سال

اقلام حقوق

سال 1390(ریال)

سال 1391 (ریال)

سال ۱۳۹۲

 

حداقل دستمزد (روزانه)

110100

129900

 ۱۶۲۳۷۵

حداقل ماهیانه (30 روزه)

3303000

3897000

 ۴۸۷۱۲۵۰

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه)

280000

350000

 ۳۵۰۰۰۰

کمک هزینه مسکن (ماهیانه)

100000

100000

 ۱۰۰۰۰۰

کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه)

330300

389700

 ۴۸۷۱۲۵

 پایه سنواتی (روزانه)

 ۲۰۰۰

 ۲۵۰۰

 ۳۰۰۰

 حقوق یک ساعت کار عادی با حداقل مزد

 ۱۵۰۱۴

 ۱۷۷۱۴

 ۲۲۱۴۲

 حقوق یک ساعت اضافه کار عادی با حداقل مزد

 ۲۱۰۲۰

 ۲۴۷۹۹

 ۳۰۹۹۹

 توضیح اینکه:

 ۱- از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۰ ٪ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال افزایش می یابد

۲- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

الف)بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد.
(مطابق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)

فایل فشرده بخشنامه حقوق و دستمزد 92 اداره کار


 لینک فایل pdf بخشنامه

 بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کار

شورای عالی کار با حضور نمایندگان 3 گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 2۱/12/139۱ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 139۲،  در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

1-       از اول سال 139۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دائم  یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵  ریال (یکصدو شصت و دو هزارو سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 139۲1 سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ در صد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال 139۱ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵  ریال (یکصدو شصت و دو هزارو سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

۲-- به کارگرانی که در سال 139۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 139۱ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شورایعالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 139۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه 350۰00 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (2) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 139۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

اسداله عباسی - سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

***************

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱  شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (شماره ۲۱۵۳۷۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱)

در اجرای بند چهار بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲ اسفند 139۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 2۱ اسفند 9۱ شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور درباره کارگران کارمزدی به شرح ذیل است:

1 - نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش بند یک بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال 9۲ (به نسبت آخرین کارمزد در سال 9۱) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۰ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۱۰ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۰ درصد افزایش خواهد شد.(زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه

علاوه بر افزایش ۱۰درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال 9۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال 9۲ روزانه ۱۹۴۸۵ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد کمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۶۲۳۷۵ ریال خواهد بود.

3 - اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند 2 بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ 2۲ اسفند 9۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد

اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

 ****************

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۱/12/139۱ شورایعالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌باشند  ( شماره ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰مورخ 2۲/12/139۱ سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 2۱/2/139۱ شورایعالی کار، نحوه‌ اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۲ روزانه ۱۰ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 139۱)‌ به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال 139۲=۱۹۴۸۵+(۱۰/1 x آخرین مزد شغل روزانه در سال 139۱)

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۶۲۳۷۵ ریال در روز شود، مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستور‌العمل اجرایی طرح‌های طقه‌ بندی یا عرف و رویه‌ کارگاه جزئ مزد تلقی شده و تا پایان سال 139۱ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) باستی از اول سال 139۲ معادل ۱۰ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال139۱) و نظایر آن‌ها.

تبصره 3: هم چنین در اجرای بندی 1 بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۱۰ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 139۱)، از ابتدای سال 139۲ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح‌ طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند.) در سال 139۲ خواهد بود.

ب: نحوه‌ اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 139۲

جدول  مزد سنوات در گروه‌های بیست‌ گانه در سال 139۲ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ 2۲/12/139۱ در مورد کارگرانی که از 1/1/139۲ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال 139۲ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۱۰ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه - (ارقام ریال در روز)
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه
۳۹۰۰ ۳۸۰۰ ۳۷۰۰ ۳۶۰۰ ۳۵۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه
۵۸۰۰ ۵۶۰۰ ۵۴۰۰ ۵۲۰۰ ۵۰۰۰ ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ نرخ پایه

 تبصره ۲:در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد ، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزدناشی از ارتقاء:

در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن‌، مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می‌باشد.

در کارگارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌ بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

***************

چدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار ۲۱۵۳۷۳ مورخ 2۳/12/139۱، قابل اجرا در سال 139۲
(جایگزینی تجربه به‌جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل)   

 ردیف

مدرک تحصیلی 

 مدرک تحصیلی شغل (شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل (ریال در روز)

 خواندن و نوشتن

پایان دوره ابتدایی 

 پایان  دوره راهنمایی

 دیپلم متوسطه

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری

۱

 بیسواد

 ۵۷۵۰

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۹۷۰۰

 

 

 

 

 ۲

اول دبستان

 ۴۳۷۵

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 ۱۸۷۹۲

 

 

 

 

 ۳

 دوم دبستان

 ۳۰۰۰

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 ۱۷۸۸۳

 

 

 

 

 ۴

 سوم دبستان

 ۱۵۰۰

 ۴۳۷۵

 ۱۱۴۳۲

 ۱۶۸۷۰

 

 

 

 

 ۵

چهارم دبستان

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 ۱۵۸۶۰

 

 

 

 

 ۶

 پایان دوره ابتدایی 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 

 

 

 ۷

اول  راهنمایی

 

 

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 

 

 

 

 ۸

دوم راهنمایی

 

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 

 

 

 

 ۹

 پایان  دوره راهنمایی(سیکل)

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 

 

 ۱۰

اول دبیرستان

 

 

 

 ۶۹۲۷

 ۱۳۱۴۳

 

 

 

 ۱۱

 دوم دبیرستان

 

 

 

 ۵۷۵۰

 ۱۲۲۶۸

 

 

 

 ۱۲

 سوم دبیرستان

 

 

 

 ۳۰۰۰

 ۱۰۵۹۹

 

 

 

 ۱۳

 دیپلم و پیش دانشگاهی

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 

 ۱۴

 فوق دیپلم

 

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 

 ۱۵

 لیسانس

 

 

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 ۱۴۰۲۰

 ۱۶

 فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۱۰۴

 

مثال: چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ ۱۰۵۹۹ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می‌گردد.

توضیح: افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلاً مشمول کسر مزد سنوات شده‌اند، در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید، به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می‌گیرد

 

  نظرات ()
مطالب اخیر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران نظر مشورتی در خصوص عدم وجاهت پرداخت کمک هزینه‌ عائله‌مندی به زنان مجرد رأی شماره 1907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت عملکرد استراتژیک سازمان رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان تائید کسر کسور بازنشستگی ازفوق العاده جذب کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
کلمات کلیدی وبلاگ erp (۱) آزمون استخدامی (۱) آزمون ها و دوره های آموزش (٦) آمار (٥) آموزش (۳) آموزش شهروندی (۱) اثربخشی (۱) اخلاق حرفه ای (۳) ادامه تحصیل (۱) ارتباطات (٢) ارزشیابی عملکرد (٢) اطلاعات عمومی (۱) اطلاعیه (۱) امام خمینی (ره) (۱) انگیزه شغلی (۱) ایثارگران (۱) بازنشستگی (۱) بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات (۸۱) برنامه ریزی (٥) بهره وری (۱) پایان نامه (۱) پایان نامه ها (۱) پرداخت الکترونیکی (۱) پرسشنامه (۱) پرسشنامه ها (۱) تئوریهای مدیریت (٤٠) تبدیل وضعیت (۱) تجارت الکترونیک (٢) تصویبنامه (۱٠) تعهد سازمانی (٢) تفاوت تطبیق (۱) جوانان (۱) حرکات ورزشی (۱) حسابداری (۱) حمل و نقل و ترافیک (٤) خبر (۱) دانشجویی (۱٠) دانلود (۱۱) دانلود سوالات آزمون دکتری (۱۳) دانلود سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد (٢) دستمزد (۱) دیوان عدالت اداری (٩) رای 1907 (۱) رای 555 (۱) رای 849 (۱) رای 874 (۱) رضایت شغلی (۱) رفتار شهروندی (٤) زلزله (٢) سازمان و مدیریت (۸) سازماندهی (۱) ساماندهی نیروی انسانی (٢) سرمایه اجتماعی (٤) سرمایه فکری (۱) شهر الکترونیکی (٧) ضریب حقوق (۱) ضوابط اجرایی بودجه 94 (۱) عدالت سازمانی (۱) فرهنگ (۱) فرهنگ مشارکت (٤) فناوری اطلاعات (۱) فناوری و it (۱) فوق العاده جذب (٢) فوق العاده ویژه (۱) قانون بودجه (۱) گردشگری (۱) لایحه بودجه (۱) مالی و سرمایه گذاری (۱) مدیران دولتی (۱) مدیریت (۳٥) مدیریت استراتژیک (٢) مدیریت خدمات شهری (٥) مدیریت خدمات کشوری (۱) مدیریت دانش (۱) مدیریت دولتی (۳) مدیریت مشارکتی (٢) مدیریت منابع انسانی (۱٧٤) مدیریت یکپارچه شهری (۱) مذهبی (۱٠) مسابقه (۱) مقالات اجتماعی (٧) مقاله (۸۳) مقام معظم رهبری (٧) منابع کارشناسی ارشد و دکتری (۳) مناسبت های ویژه (۳٥) مهدویت (۱) نحوه نگارش مقاله (٢) نرم افزارهای کاربردی (٢) نظر مشورتی (۱) نظریه های انگیزشی (۱) نکات مدیریتی (٢) هدایت (۱) هماهنگــــی (۱) همایش ها (٦) هوش معنوی (۱) هوش هیجانی (٢) وظائف مدیریت (٦) ولایت فقیه (۸) کارآفرینی (۱) کتابهای الکترونیکی مدیریتی (۳) کتابهای مدیریتی (۱) کتب و نشریات (۱۸) کلید سوالات آزمون (۱) کمک هزینه عائله مندی (۱) کمک هزینه مسکن (۱)
دوستان من پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مطالب مرتبط با دروس مدیریت و حسابداری دکتر کرم اله دانشفرد دومين جشنواره ملی شهرنگار- مدیریت شهری مشهد در آینه رسانه دانشکده اقتصاد و مدیریت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فروشگاه اینترنتی مهرویان پایگاه فرهنگی روایت صدر پایگاه خبری تحلیلی علمی فرهنگی اجتماعی خانم اسلامی زاده آقای توکلی خانم دولتی خانم بائی خانم جباری خانم سهرابی آقای امیرهوشنگ دهپور آقای محمدعلی زارعی خانم صفری آقای هوشنگ یاورپور خانم اکبری آقای ریحانی خانم رحیمی خانم گلچی کمیته علمی مدیریت دولتی دیار رنج آقای کیانی علی زنگانه ابوالفضل فراهانی-مدیریت خانم رحیمی-مبانی مدیریت خانم محمد سلطانی-جزوات مبانی سازمان و مدیریت علی اکبر پورمهدی-مبانی سازمان و مدیریت خانم ارسلاني ناهيد خانم اخلاقی خانم ثقفی سالار افتاده-جزوات مبانی سازمان و مدیریت اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب